Quyết định 1241/QĐ-UBND

Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2008 sửa đổi trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân tại Quyết định 25/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 1241/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch đã được thay thế bởi Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu nộp quản lý sử dụng lệ phí hộ tịch và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1241/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1241/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CHỨNG MINH NHÂN DÂN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2007/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí đăng ký cư trú;
Căn cứ công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg;
Căn cứ Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh;
Theo công văn số 43/TTHĐ-VP ngày 07/4/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về miễn một số loại lệ phí và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 134/TT-STC-NS ngày 24/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân tại Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh, như sau:

1. Về lệ phí hộ tịch:

1.1. Bổ sung vào điểm a, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh các trường hợp được miễn lệ phí khi thực hiện các công việc về hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, như sau:

+ Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.

+ Miễn toàn bộ lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn.

+ Miễn lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch.

1.2. Bỏ các mức thu lệ phí hộ tịch quy định tại các biểu của điểm a, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh, như sau:

+ Khai sinh: bỏ mục 1, biểu a.1 và mục 1, biểu a.3.

+ Kết hôn: bỏ mục 2, biểu a.1 và mục 2, biểu a.3.

+ Bỏ mục 5, biểu a.1.

2. Về lệ phí hộ khẩu:

2.1. Theo quy định của Luật Cư trú ngày 29/11/2006; lệ phí hộ khẩu được gọi là lệ phí đăng ký cư trú.

2.2. Bỏ nội dung điểm b, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh và thay thế lại như sau:

b. Lệ phí đăng ký cư trú: là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú, trừ các trường hợp được miễn nộp sau đây:

 + Bố, mẹ, vợ ( hoặc chồng ) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ.

 + Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

 + Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

 + Hộ gia đình thuộc diện đói, nghèo.

 + Công dân thuộc các xã, thị tứ, thị trấn miền núi, hải đảo, xã bãi ngang ven biển.

2.3. Bỏ biểu b.1 ( biểu mức thu lệ phí hộ khẩu ), điểm b, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh và thay thế lại như sau:

b.1 Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú:

Số TT

Nội dung thu lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

Các phường nội thành TP Tam Kỳ và Hội An

Khu vực khác

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, số tạm trú.

Đồng/lần đăng ký

10.000

5.000

2

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, số tạm trú.

Đồng/lần đăng ký

15.000

7.500

 

- Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, số tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

Đồng/lần cấp

8.000

4.000

33

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ( không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ).

Đồng/lần đính chính

5.000

2.500

3. Về lệ phí chứng minh nhân dân:

3.1. Bổ sung vào điểm c, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh, như sau:

+ Miễn thu khi cấp mới chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng.

3.2. Bỏ mục 1, biểu b.2 ( Biểu mức thu phí chứng minh nhân dân) tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (B/c)
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các ĐB HĐND tỉnh;
- VPTU, VP HĐND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Q.Nam;
- CPVP;
Lưu: VT, TH, NC, KTN, KTTH(Mỹ).
((D:\My\Quyet dinh\qd bổ sung các đối tượng miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, CMND.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1241/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1241/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1241/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1241/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1241/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1241/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
      Người kýNguyễn Đức Hải
      Ngày ban hành10/04/2008
      Ngày hiệu lực10/04/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2012
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1241/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1241/QĐ-UBND sửa đổi trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch