Quyết định 1242/QĐ-UBND

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1242/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025”,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo đảm cho trẻ em đến 08 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2019-2020

- Phấn đấu 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội;

- Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em;

- Phấn đấu 50% quận, huyện xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

b) Giai đoạn 2021-2025

- Phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tui về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội;

- Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 100% quận, huyện xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyển các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN

Trẻ em đến 08 tuổi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội và nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng.

- Hàng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông theo chủ đề hoặc lồng ghép nội dung truyền thông về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời trong các đợt cao điểm như Tháng hành động vì trẻ em, các ngày lễ, Tết của trẻ em... Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức như: Tư vấn tuyên truyền trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm... cho các cấp, các ngành và cộng đồng, đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trẻ;

- Xây dựng và nhân bản các sản phẩm truyền thông; thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài... về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc và phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, ngành Giáo dục - Đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, hội, đoàn thể các cấp; người chăm sóc trẻ tại các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cộng tác viên, nhân viên công tác xã hội, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mm non, trường tiểu học, nhân viên y tế...

2. Triển khai hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em những năm đu đi

- Tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi;

- Tuyên truyền, giáo dục kiến thức về chăm sóc sức khỏe và dinh dưng tới từng hộ gia đình, từng đối tượng cụ thể, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, trẻ em. Thực hiện các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng học đường, đặc biệt cho lứa tuổi mầm non và tiểu học; phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng;

- Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai như: Thực hiện chăm sóc và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 06 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý cho trẻ dưới 02 tuổi; định kỳ theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ; Hướng dẫn gia đình và các hỗ trợ cần thiết chăm sóc phụ nữ và trẻ em; Triển khai các chương trình bổ sung vi chất cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em như: nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho trẻ em; cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em góp phần hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì ở trẻ em; Sàng lọc phát hiện, can thiệp sớm các trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi bị khuyết tật và nâng cao chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; giảm tử vong và tình trạng suy dinh dưỡng ở bà mẹ, trẻ em, thu hẹp chênh lệch chỉ số sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa khu vực thành thị và nông thôn; thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm....;

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại các tuyến, nhất là tuyến cơ sở;

- Củng cố, phát triển và tăng cường công tác đào tạo các kỹ năng, kiến thức về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho cán bộ ngành Y tế các cấp và đội ngũ cộng tác viên Dân số - Y tế;

- Nghiên cứu xây dựng mới hoặc củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình sẵn có về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng phù hợp, đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em.

3. Triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 08 tuổi đảm bảo sphát triển toàn diện trẻ em

- Nâng cao nhận thức của nhà giáo, cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong toàn ngành về hỗ trợ giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi; xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời;

- Xây dựng môi trường học tập an toàn, không bạo lực, thân thiện và hiệu quả đối với trẻ em, đặc biệt đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học;

- Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non và thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non;

- Xây dựng trường lớp mầm non công lập, trang thiết bị, mở rộng và phát triển các cơ sở trường mầm non ở những khu vực đông dân cư, khu vực chỉnh trang đô thị, nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non nhằm nâng cao hiểu biết và từng bước hoàn thiện trình độ, phẩm chất, đạo đức của người giáo viên mầm non;

- Tăng cường công tác truyền thông nhm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thí điểm thu nhận trẻ nhà trẻ từ 6-18 tháng tuổi vào các trường mầm non công lặp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2019 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển một cách toàn diện;

- Huy động nguồn lực cho phát triển hệ thống giáo dục mầm non, trong đó chú trọng mạng lưới trường lớp; tăng cường lực lượng giáo viên được đào tạo, phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong cung ứng dịch vụ giáo dục mầm non; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường mầm non, nhóm lớp độc lập tư thục.

4. Triển khai cung cấp các dịch vụ cho trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa và thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em

- Rà soát, quy hoạch, xây dựng hoàn thiện hệ thống trung tâm văn hóa - ththao quận, huyện, xã, phường, khu vui chơi giải trí công cộng nhằm bảo đảm trẻ em có điểm vui chơi cộng đồng tại địa phương;

- Kiểm tra, rà soát tại các khu vực đông dân cư, khuôn viên trường học để bố trí, đầu tư xây dựng thêm các khu vui chơi giải trí, cây xanh, vườn dạo, ưu tiên phục vụ cho trẻ em; dành quỹ đất tại các khu đô thị, khu tái định cư xây dựng các khu vui chơi giải trí, trong đó có các hạng mục phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi trẻ em; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và giáo dục đời sống gia đình.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đi với công tác chăm sóc vì phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đưa mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch chăm sóc vì phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời vào mục tiêu BVCS&GDTE và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các ngành, đơn vị và địa phương.

2. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em các cấp; các ngành, đoàn thể và địa phương với những biện pháp cụ thể, các mục tiêu thiết thực và khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển toàn diện của trẻ em.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội; đặc biệt, tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 08 tuổi.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

5. Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai, hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ khỏi xâm hại, bạo lực.

6. Tăng cường phối hợp liên ngành nhằm chủ động phối kết hợp triển khai đồng bộ, xây dựng mạng lưới kết nối chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Thí điểm triển khai các mô hình và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hướng dẫn nhân rộng mô hình sau 3 năm triển khai.

7. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em.

8. Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực: Tăng kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời..

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch chăm sóc phát triển toàn diện trem đến 08 tuổi giai đoạn 2019 - 2025 được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác;

- Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao theo quy định tại Kế hoạch, các sở, ngành và địa phương lồng ghép, gắn kết với các chương trình, dự án liên quan do các đơn vị chủ trì, lập dự toán chi hàng năm đảm bảo các hoạt động của Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành về lập dự toán ngân sách nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức nhằm tạo mối quan tâm, thúc đẩy sự thay đổi nhận thức và vận động sự tham gia của xã hội đối với công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác BVCSTE các cấp về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em;

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyn tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, đánh giá và định kỳ báo cáo với UBND thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; nghiên cu triển khai thí điểm các mô hình phát triển toàn diện trẻ em theo chức năng của ngành.

3. Sở Y tế: Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình mới hoặc củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình sẵn có về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em theo chức năng và các hướng dẫn chuyên môn của ngành.

4. Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các đơn vị liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ cho các chương trình, dự án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; lồng ghép các chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

6. Sở Tài chính: Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, địa phương, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách thành phố, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tn báo chí, hệ thng thông tin cơ sở tăng thời lượng, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, gia đình, cộng đồng và xã hội về công tác chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

8. Các sở, ngành: Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân thành phố và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em và các tổ chức xã hội: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong tổ chức mình và quần chúng nhân dân; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về phát triển toàn diện trem; vận động nguồn lực để thực hiện công tác hỗ trợ gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

10. UBND các quận, huyện

- Xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai mô hình, đánh giá, nhân rộng mô hình tại địa phương; triển khai Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời;

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng xã hội về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời;

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương, tăng cường vận động các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, đề án khác có liên quan tại địa phương;

- Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nhũng năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

Các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các quận, huyện theo nhiệm vụ được phân công định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh.

Hàng năm, tùy theo tình hình địa phương, đơn vị lồng ghép vào các chương trình tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng việc thực hiện kế hoạch.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
-
UB MTTQVNTP;
- Các sở, ngành, hội đoàn thể;
- UBND quận, huyện;
- Đài PT-THDN, B
áo ĐN;
- Lưu: VT, SLĐTBXH
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1242/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1242/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1242/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1242/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Trung Chinh
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đà Nẵng

           • 21/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực