Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ

Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ ban hành Biểu mẫu và Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về vi phạm pháp luật hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ Biểu mẫu Quy chế thu thập cập nhật quản lý khai thác thông tin vi phạm pháp luật hải quan đã được thay thế bởi Quyết định 1002/QĐ-TCHQ năm 2014 thu thập quản lý ứng dụng thông tin VPPL xuất nhập khẩu quá cảnh và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ Biểu mẫu Quy chế thu thập cập nhật quản lý khai thác thông tin vi phạm pháp luật hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1245/2001/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1245/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 BAN HÀNH BIỂU MẪU VÀ QUY CHẾ THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm2001;
Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 07/03/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu và Vụ Trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mẫu và Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về vi phạm pháp luật Hải quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hải quan, Giám đốc công ty Nam Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Đức Kiên

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1245/2001/QĐ-TCHQ ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan )

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hệ thống thông tin về vi phạm pháp luật Hải quan là một hệ thống thống nhất trong toàn ngành, được sử dụng để cung cấp thông tin cho các cấp có thẩm quyền của cơ quan Hải quan để phục vụ việc quyết định hình thức kiểm tra đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phục vụ công tác kiểm soát, điều tra chống buôn lậu; công tác xử lý, thống kê vi phạm và một số mục đích khác của cơ quan Hải quan.

Điều 2: Thông tin về vi phạm pháp luật hải quan (dưới đây gọi tắt là thông tin vi phạm) là thông tin về tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải có hành vi vi phạm trong quá trình quản lý Nhà nước về hải quan (cả vi phạm bị xử lý hành chính và vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự), bao gồm:

- Vi phạm các quy định về thủ tục Hải quan;

- Vi phạm các quy định về thuế trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan; về giám sát, kiểm tra, kiểm soát Hải quan;

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hoặc quá cảnh đối với hàng hoá và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam;

- Hành vi buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, vật phẩm qua biên giới Việt Nam.

Điều 3: Mọi thông tin vi phạm của các tổ chức, cá nhân sau khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền (từ lãnh đạo chi cục Hải quan và tương đương trở lên), phải thu thập đầy đủ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông tin vi phạm của Tổng cục Hải quan theo một hệ thống tin học thống nhất.

Cán bộ công chức hải quan được phân công cập nhật thông tin vi phạm vào máy tính phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thông tin cập nhật.

Chương 2

QUY ĐỊNH THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT HẢI QUAN

Điều 4: Kể từ ngày 01/01/2002 các thông tin vi phạm, sau khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, phải được ghi vào các phiếu thông tin ban hành kèm theo Quyết định này và phải được cập nhật vào máy tính ngay trong ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ) để truyền lên cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và truyền lên Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan.

Các phiếu thông tin được lưu trữ có hệ thống cùng với bộ hồ sơ về xử lý vi phạm.

Điều 5: Việc thu thập, cập nhật thông tin vi phạm được thực hiện từ đội kiểm soát, chi cục Hải quan, các đơn vị chức năng thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Cục điều tra chống buôn lậu và các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục.

Hàng ngày các cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tiếp nhận các thông tin vi phạm được truyền lên từ các Chi cục hải quan và thông tin vi phạm cập nhật tại Cục; thực hiện việc kiểm tra, tổng hợp thông tin đã cập nhật, và in ra bảng tổng hợp (theo mẫu), có xác nhận của Lãnh đạo Cục, gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục CNTT và Thống kê Hải quan), đồng thời truyền files dữ liệu thông tin vi phạm về Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan.

Cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố căn cứ vào đặc thù của đơn vị để quyết định tổ chức việc cập nhật thông tin vi phạm vào máy tại các Chi cục Hải quan hoặc gửi hồ sơ về cập nhật tại đơn vị chức năng thuộc Cục.

Điều 6: Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức thu thập, kiểm tra và cập nhật vào máy tính các thông tin vi phạm của tổ chức từ ngày 1/1/2000, của cá nhân từ ngày 1/1/2002; cụ thể như sau:

- Thu thập, nhập vào máy tính thông tin vi phạm của tổ chức từ 1/1/2000 đến ngày 15/12/2001, kiểm tra, in ra bảng tổng hợp, Lãnh đạo Cục ký xác nhận và gửi về Tổng Cục; đồng thời truyền files dữ liệu về Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan (hoàn thành trước ngày 18/12/2001).

- Các thông tin vi phạm của tổ chức từ 16/12/2001, của cá nhân từ 1/1/2002 thực hiện như quy trình cập nhật thông tin vi phạm hàng ngày theo như quy định tại Điều 5.

Đối với các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố đã tiến hành cập nhật thông tin vi phạm vào máy tính khi thực hiện Quyết định 980/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan thì đơn vị thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu này sang cơ sở dữ liệu thống nhất của ngành, cập nhật bổ sung thêm các thông tin còn thiếu.

Điều 7: Trường hợp có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung thông tin về vi phạm pháp luật Hải quan đã cập nhật (do quyết định giải quyết khiếu lại hoặc lý do khác), thì Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố có trách nhiệm cập nhật thông tin cần điều chỉnh vào các cơ sở dữ liệu để truyền về Trung tâm dữ liệu của TCHQ và gửi báo cáo bằng văn bản (nói rõ lý do điều chỉnh) về Tổng cục Hải quan.

Chương 3

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT HẢI QUAN

Điều 8: Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan là nơi tiếp nhận, tập trung quản lý thống nhất và cung cấp thông tin vi phạm được cập nhật trên phạm vi toàn quốc cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; đảm bảo việc nối mạng cho các Vụ, Cục chức năng của cơ quan Tổng cục khai thác sử dụng.

Điều 9: Hàng ngày các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tiếp nhận các thông tin vi phạm được cập nhật từ Trung tâm dữ liệu của Tổng cục Hải quan để quản lý tại cơ sở dữ liệu của đơn vị mình; đồng thời truyền thông tin vi phạm đến các Chi cục Hải quan, đội kiểm soát và các phòng chức năng để khai thác sử dụng.

Điều 10: Cục trưởng Cục CNTT và thống kê hải quan, Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý để đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu thông tin vi phạm tại đơn vị mình.

Điều 11: Cục trưởng cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục quy định phạm vi, thẩm quyền cho các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc khai thác, sử dụng thông tin vi phạm phục vụ công tác.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12: Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan:

1. Đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống thông tin vi phạm trên phạm vi toàn quốc với mức độ an ninh và an toàn cao.

2. Chủ trì triển khai và hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai phần mềm cập nhật, quản lý, khai thác thông tin vi phạm tại các đơn vị trong ngành.

3. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện quy định cập nhật và truyền thông tin vi phạm về Trung tâm dữ liệu của Tổng cục theo quy chế này; kiểm tra, cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung của ngành và truyền cho các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố khai thác sử dụng.

Điều 13: Cục Điều tra chống buôn lậu và Vụ pháp chế chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện thu thập thông tin vi phạm, ghi vào phiếu thông tin theo các mẫu biểu thống nhất (phụ lục kèm theo) tại các đơn vị trong ngành.

Điều 14: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện cung cấp, hướng dẫn, khai thác, sử dụng thông tin vi phạm theo đúng quy định của Quy chế này.

Điều 15: Vụ Kế hoạch tài vụ chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho các đơn vị trong ngành về trang bị máy vi tính và thiết bị kết nối, kinh phí hoạt động, bảo đảm cho hệ thống thông tin vi phạm của ngành.

Điều 16: Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin vi phạm theo các nội dung quy định tại Quy chế này. Phối hợp với Cục CNTT và thống kê và các Vụ, Cục chức năng thuộc cơ quan Tổng cục để triển khai và vận hành hệ thống tại đơn vị.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Các cục hải quan tỉnh, thành phố, chi cục Hải quan, đội kiểm soát Hải quan và các đơn vị chức năng có liên quan trong ngành được trang bị máy vi tính và thiết bị kết nối, trên cơ sở tận dụng tối đa trang thiết bị hiện có, để cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin về vi phạm; đồng thời có trách nhiệm quản lý máy móc, thiết bị đó theo đúng các quy định của Quy chế này và quy định của ngành.

Nghiêm cấm việc khai thác hoặc cố tình làm sai lệch các thông tin về vi phạm pháp luật hải quan vào mục đích cá nhân và các mục đích khác ngoài quy định của Quy chế này.

Điều 18: Đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về cập nhật, quản lý, khai thác thông tin vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của ngành.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục để hướng dẫn hoặc nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1245/2001/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1245/2001/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2001
Ngày hiệu lực30/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1245/2001/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ Biểu mẫu Quy chế thu thập cập nhật quản lý khai thác thông tin vi phạm pháp luật hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ Biểu mẫu Quy chế thu thập cập nhật quản lý khai thác thông tin vi phạm pháp luật hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1245/2001/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Đức Kiên
        Ngày ban hành30/11/2001
        Ngày hiệu lực30/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ Biểu mẫu Quy chế thu thập cập nhật quản lý khai thác thông tin vi phạm pháp luật hải quan

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1245/2001/QĐ-TCHQ Biểu mẫu Quy chế thu thập cập nhật quản lý khai thác thông tin vi phạm pháp luật hải quan