Quyết định 1245/QĐ-UBND

Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2014 Quy định mức chi hỗ trợ theo Quyết định 33/2013/QĐ-TTg do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1245/QĐ-UBND 2014 Quy định mức chi hỗ trợ di dân định canh đi cư Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2013/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Xét đề nghị của liên ngành: Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 850/LN:BDT-STC-SKH&ĐT ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ du canh du cư với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ (khi được tổ chức về điểm định canh định cư) để thực hiện các nội dung sau:

- Hỗ trợ làm nhà ở.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt.

- Hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Hỗ trợ mua lương thực cho hộ dân tính từ khi về ở tại điểm tổ chức định canh định cư mới.

2. Hỗ trợ di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi định canh định cư: Các chủ đầu tư xác định mức kinh phí hỗ trợ quãng đường thực tế và mức giá phổ biến của loại phương tiện thông thường tại địa phương để chi trả.

Về phương thức thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo lập Kế hoạch tổ chức di chuyển dân, không giao trực tiếp cho hộ tự di chuyển. Trường hợp các hộ dân cam kết tự di chuyển thì sẽ chi trả kinh phí khi các hộ đã di chuyển đến điểm định canh định cư theo quy định.

3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định một số định mức hỗ trợ theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX4, KTN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1245/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1245/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2014
Ngày hiệu lực07/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1245/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1245/QĐ-UBND 2014 Quy định mức chi hỗ trợ di dân định canh đi cư Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1245/QĐ-UBND 2014 Quy định mức chi hỗ trợ di dân định canh đi cư Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1245/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Thị Kim Đơn
        Ngày ban hành27/11/2014
        Ngày hiệu lực07/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1245/QĐ-UBND 2014 Quy định mức chi hỗ trợ di dân định canh đi cư Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1245/QĐ-UBND 2014 Quy định mức chi hỗ trợ di dân định canh đi cư Kon Tum

            • 27/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực