Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 1365/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1246/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 6 (sáu) thủ tục hành chính và bãi bỏ 8 (tám) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh đã được công bố theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện - thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1246/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Phần 1.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

TTHC công bố mới

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn

TTHC công bố mới

3

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án

TTHC công bố mới

4

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

TTHC công bố mới

5

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với di dời công trình

TTHC công bố mới

6

Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

TTHC công bố mới

Lĩnh vực: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư Việt Nam ra nước ngoài

1

Thủ tục cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ

TTHC bãi bỏ

2

Thủ tục cấp đổi giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Môi trường

1

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

TTHC bãi bỏ

2

Thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, tiền công

1

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

TTHC bãi bỏ

2

Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

TTHC bãi bỏ

3

Thủ tục đăng ký nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động

TTHC bãi bỏ

4

Thủ tục cấp sổ lao động

TTHC bãi bỏ

Phần II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1. Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Bước 3. Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.

Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (sử dụng cho công trình không theo tuyến) theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa; nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012.

* Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

- Nhà trệt: 50.000 đồng/1 giấy phép;

- Nhà có lầu: 100.000 đồng/1 giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

(Mẫu 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi:..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:........................................................................................

- Người đại diện:.............................................Chức vụ:.................................

- Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................

- Số nhà:................. Đường....................Phường (xã)......................................

- Tỉnh, thành phố:.............................................................................................

- Số điện thoại:.................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích............m2.

- Tại:............................................................................................

- Phường (xã)..........................................Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..........................................................................

- Loại công trình:.................................................Cấp công trình:.......................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...............do ………….. Cấp ngày:.....................

- Địa chỉ:.................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):.............................cấp ngày.....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

......... ngày......... tháng......... năm.........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
 

2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn

A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Bước 3. Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.

Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn theo mẫu tại Phụ lục số 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

- Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200.

Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012.

* Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

- Nhà trệt: 50.000 đồng/1 giấy phép;

- Nhà có lầu: 100.000 đồng/1 giấy phép.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn theo mẫu tại Phụ lục số 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi:..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:........................................................................................

- Người đại diện:.............................................Chức vụ:.................................

- Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................

Số nhà:................. Đường....................Phường (xã)......................................

Tỉnh, thành phố:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.......................................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích............m2.

- Tại:............................................................................................

- Phường (xã)..........................................Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:..........................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..........................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình:.................................................Cấp công trình:.......................

- Diện tích xây dựng:.........m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều sâu công trình:........m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...............do ………….. Cấp ngày:.....................

- Địa chỉ:.................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):.............................cấp ngày.....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

......... ngày......... tháng......... năm.........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

3. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng cho dự án

A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Bước 3. Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.

Bước 4. Sau thời gian quy định nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, theo mẫu tại Phụ lục số 12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng);

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

- Hai (02) bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ.

* Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

- Nhà trệt: 50.000 đồng/1 giấy phép;

- Nhà có lầu: 100.000 đồng/1 giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, theo mẫu tại Phụ lục số 12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
cho công trình thuộc dự án..................

Kính gửi:.... (cơ quan cấp GPXD)..................

1. Tên chủ đầu tư­:............................

- Ngư­ời đại diện.................... Chức vụ:...............

- Địa chỉ liên hệ:.........................................

Số nhà:........Đư­ờng............ Phư­ờng (xã)...........

Tỉnh, thành phố:................................

Số điện thoại:......................................

2. Địa điểm xây dựng:...................................

- Lô đất số......................Diện tích..............m2.

- Tại:....................... Đư­ờng:...................

- Phư­ờng (xã)................. Quận (huyện)..................

- Tỉnh, thành phố..........................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:................................

- Tên dự án:........................................................

- Đã được:..............phê duyệt, theo Quyết định số:............... ngày............

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

- Loại công trình:....................................Cấp công trình:.......................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:................................................

4. Tổ chức t­ư vấn thiết kế:...........................

+ Công trình số (1-n):........................

- Địa chỉ..............................................

- Điện thoại.............................................

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế:..........cấp ngày:.........

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án:................ tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép đ­ược cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

........, ngày..... tháng.... năm....
Ngư­ời làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

4. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

A. Nội dung thực hiện thủ tục hành chính:

a) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Bước 3. Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.

Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

c) Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo; theo mẫu tại Phụ lục số 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình;

- Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư­ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

- Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ.

* Số lượng: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: không quá 20 ngày làm việc (đối với công trình) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa chữa, cải tạo

h) Lệ phí, phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

- Nhà trệt: 50.000 đồng/1 giấy phép;

- Nhà có lầu: 100.000 đồng/1 giấy phép

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở; theo mẫu tại Phụ lục số 16 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa ……..................

Kính gửi:..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:........................................................................................

- Người đại diện:.............................................Chức vụ:.................................

- Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................

Số nhà:................. Đường....................Phường (xã)......................................

Tỉnh, thành phố:.............................................................................................

Số điện thoại:.................................................................................................

2. Hiện trạng công trình:......................................................................

- Lô đất số:..........................................Diện tích............m2.

- Tại:............................................................................................

- Phường (xã)..........................................Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:..........................................................................................

- Loại công trình:.................................................Cấp công trình:.......................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..........................................................................

- Loại công trình:.................................................Cấp công trình:.......................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.........m2.

- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:....................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...............do ………….. Cấp ngày:.....................

- Địa chỉ:.................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):.............................cấp ngày.....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:...................... tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

......... ngày......... tháng......... năm.........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép di dời công trình

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Bước 3. Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.

Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình, theo mẫu Phụ lục số 20 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế thực trạng công trình được di dời, tỷ lệ 1/50 -1/200;

- Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới, tỷ lệ 1/50 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới;

- Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất nơi công trình đang tồn tại và nơi công trình sẽ di dời tới và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình;

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình;

- Phương án di dời gồm:

+ Phần thuyết minh: Nếu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời tới; các giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời. Phương án di dời phải do đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện;

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

* Số lượng: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quá 20 ngày làm việc (đối với công trình) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép di dời công trình

h. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

- Nhà trệt: 50.000 đồng/1 giấy phép;

- Nhà có lầu: 100.000 đồng/1 giấy phép

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình, theo mẫu Phụ lục số 20 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Kính gửi:..............................................................

1. Tên chủ sở hữu công trình di dời.......................................................................

- Người đại diện:..............................................Chức vụ:.......................................

- Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................

- Số nhà:................. Đường....................Phường (xã)..........................................

- Tỉnh, thành phố:......................................................................................................

- Số điện thoại:...........................................................................................................

2. Công trình cần di dời:

+ Loại công trình:.................................................Cấp công trình:.......................

+ Diện tích xây dựng tầng 1:.............................................................................m2.

+ Tổng diện tích sàn:..........................................................................................m2.

+ Chiều cao công trình:......................................................................................m.

3. Địa điểm công trình cần di dời; ………………...................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích.......................................... m2.

- Tại:......................................................... Đường:................................................

- Phường (xã)..........................................Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:..................................................................................................

4. Địa điểm công trình di dời đến: ……………………………………………….

- Lô đất số:...............................................Diện tích.......................................... m2.

- Tại:......................................................... Đường:................................................

- Phường (xã)..........................................Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:..................................................................................................

+ Số tầng:..................................................................................................................

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời:.......................................................

- Địa chỉ:..................................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ:.......................................................... Điện thoại:.....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):.............................cấp ngày.....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình:.........................

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

......... ngày......... tháng......... năm.........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

6. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

A. Nội dung thủ tục hành chính:

a. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nhà đầu tư tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

Bước 3. Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh kiểm tra tính hợp lệ và nội dung của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì nhận hồ sơ.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư làm lại, bổ sung cho kịp thời.

Bước 4. Sau thời gian quy định Nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.

- Khi đến nhận kết quả thì người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định)

b. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

c. Hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu Phụ lục số 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy; bảo đảm môi tr­ường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

- Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải được cơ quan có thẩm quyền về quản lý xây dựng xác nhận bằng văn bản việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chỉnh giấy phép xây dựng.

* Số lượng: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân hoặc tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng điều chỉnh

h. Phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

- Nhà trệt: 50.000 đồng/1 giấy phép;

- Nhà có lầu: 100.000 đồng/1 giấy phép

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính: Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu Phụ lục số 17 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; phí xây dựng trong tỉnh Trà Vinh.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

PHỤ LỤC 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi:..............................................................

1. Tên chủ đầu tư:......................................................................................................

- Người đại diện:..............................................Chức vụ:.......................................

- Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................

Số nhà:................. Đường....................Phường (xã)..........................................

Tỉnh, thành phố:......................................................................................................

Số điện thoại:...........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................

- Lô đất số:...............................................Diện tích.......................................... m2.

- Tại:......................................................... Đường:................................................

- Phường (xã)..........................................Quận (huyện).....................................

- Tỉnh, thành phố:..................................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh:.................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:.......................... Cấp ngày:.....................

- Địa chỉ:..................................................................................................................

- Điện thoại: …………………..........................

- Địa chỉ:.......................................................... Điện thoại:.....................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):.............................cấp ngày.....................

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh:....... tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

........ ngày......... tháng......... năm.........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực28/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1246/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
     Người kýTrần Khiêu
     Ngày ban hành28/06/2013
     Ngày hiệu lực28/06/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh