Quyết định 1248/QĐ-UBND

Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2015 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1248/QĐ-UBND 2015 kết quả xếp loại doanh nghiệp viên chức quản lý Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1248/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của quđầu tư phát triển địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1110/STC-TCDN ngày 03/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2014 (Có biểu tổng hợp kết quả xếp loại kèm theo).

Điều 2.

1. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và khen thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học thực hiện việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2014 nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

3. Các công ty nhà nước, công ty có vốn nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lâm Đồng căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2014 đã được công bố tại Điều 1 Quyết định này thực hiện việc phân phi lợi nhuận, trích lập các Quỹ và khen thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, thực hiện việc công khai thông tin kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định tại Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các công ty nhà nước, công ty có vốn nhà nước, QuĐầu tư phát triển nêu tại Điều 1 Quyết định này và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục Tài chính Doanh nghiệp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học - VPUBND tỉnh;
- Website tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

(Đính kèm Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng)

ST T

Tên doanh nghiệp

Kết quả xếp loại doanh nghiệp

Kết quả xếp loại Viên chức quản lý

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

I

Công ty Cổ phần có vn nhà nưc

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc

A

x

 

 

2

Công ty Cổ phn QL và XD Đường bộ Lâm Đồng

B

 

x

 

3

Công ty Cổ phần XD và QL Đường bộ II Lâm Đồng

A

x

 

 

II

Công ty TNHH một thành viên

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

A

x

 

 

2

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng

B

 

x

 

3

Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Đà Lạt

A

x

 

 

4

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận

A

x

 

 

5

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh

C

 

 

x

6

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai

C

 

 

x

7

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc

B

 

x

 

8

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bo Lâm

A

x

 

 

9

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh

A

x

 

 

10

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương

A

 

x

 

11

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp

C

 

 

x

III

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

 

 

 

 

1

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

B

 

x

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DNNN NĂM 2014

(Đính kèm Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng)

ST T

Tên doanh nghip

Chỉ tiêu 1:Doanh thu và thu thập khác

Chỉ tiêu 2: Lợi nhuận và tỷ sut lợi nhuận trên vn NN

Ch tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và kh năng thanh toán nợ đến hn

Ch tiêu 4: Tình hình chp hành pháp luật

Chỉ tiêu 5: Thực hiện sn phẩm dịch vụ công ích

Xếp loại doanh nghiệp

 

Kế hoạch

Thc hiện

Tỷ lệ TH/KH (%)

Xếp loại

Li nhuận (triệu đồng)

Vốn chủ sở hữu bình quân (triệu đồng)

Tỷ suất LN trên vốn Nhànước (%)

Xếp loại

Nphải tr quáhạn (triệu đồng)

TSNH (MS 100)

Nngắn hn (MS 310)

Khả năng thanh toán nợ đến hạn

Xếp loại

 

Kếhoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thc hiện

Kếhoạch

Thực hiện

 

I

Công ty Cphần có vn nhànước

107.500

112.882

105,0%

 

2.450

2.708

34.038

34.663

7,2%

7,8%

 

-

67.455

53.618

1,26

 

 

 

 

 

1

Công trình đô thBảo Lộc

38.000

38.269

100,7%

A

800

938

14.682

14.693

5,4%

6,4%

A

-

23.907

24.444

0,98

B

A

A

A

 

2

Quản lý vàXây dựng Đường bộ m Đồng

60.000

61.431

102,4%

A

1.200

1.219

12.600

12.156

9,5%

10,0%

A

-

32.045

25.198

1,27

A

C

A

B

 

3

Xây dựng và Quản lý Đường bộ II Lâm Đng

9.500

13.182

138,8%

A

450

551

6.756

7.814

6,7%

7,1%

A

-

11.503

3.976

2,89

A

A

A

A

 

II

Công ty TNHH một thành viên

1.582.784

1.565.730

98,9%

 

149.042

185.487

753.363

697.208

19,8%

26,6%

 

-

640.118

288.200

2,22

 

 

 

 

 

1

Cấp thoát nước Lâm Đồng

127.000

143.012

112,6%

A

2.000

2.397

228.180

240.901

0,9%

1,0%

A

 

74.973

32.525

2,31

A

A

A

A

 

2

X s kiến thiết Lâm Đồng

1.273.091

1.232.963

96,8%

B

120.000

150.338

329.337

255.283

36,4%

58,9%

A

-

316.939

199.595

1,59

A

C

A

B

 

3

Dịch vụ đô thị Đà Lạt

93.000

97.527

104,9%

A

5.700

10.705

41.262

53.507

13,8%

20,0%

A

-

43.297

23.013

1,88

A

A

A

A

 

4

Lâm nghiệp Bo Thuận

7.537

7.762

103,0%

A

275

308

7.580

7.900

3,6%

3,9%

A

-

9.795

1.497

6,54

A

A

A

A

 

5

Lâmnghiệp Đạ Th

5.000

3.159

63,2%

C

453

189

9.440

9.754

4,8%

1,9%

C

-

16.042

4.712

3,40

A

A

B

C

 

6

Lâm nghiệp Đạ Huoai

3.491

4.208

120,5%

A

219

-45

7.808

7.546

2,8%

-0,6%

C

-

8.516

1.406

6,06

A

C

B

C

 

7

Lâm nghiệp Lộc Bắc

7.365

2.121

28,8%

C

95

101

12.975

12.726

0,7%

0,8%

A

-

22.332

6.905

3,23

A

A

A

B

 

8

Lâm nghiệp Bo Lâm

18.600

20.230

108,8%

A

4.900

6.403

42.125

40.418

11,6%

15,8%

A

-

56.025

4.681

11,97

A

A

A

A

 

9

Lâm nghiệp Di Linh

32.000

36.317

113,5%

A

11.000

11.018

41.562

38.380

26,5%

28,7%

A

-

50.182

7.326

6,85

A

A

A

A

 

10

Lâm nghiệp Đơn Dương

11.200

13.639

121,8%

A

2.600

3.473

26.300

23.783

9,9%

14,6%

A

-

30.500

4.132

7,38

A

C

A

B

 

11

Lâm nghiệp Tam Hiệp

4.500

4.792

106,5%

A

1.800

600

6.794

7.012

26,5%

8,6%

C

-

11.517

2.408

4,78

A

C

B

C

 

III

Quỹ Đầu tư phát triển đa phương

33.278

29.959

90,0%

 

19.929

18.801

512.429

516.622

3,9%

3,6%

 

 

88.733

2.238

39,65

 

 

 

 

 

1

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

33.278

29.959

90,0%

B

19.929

18.801

512.429

516.622

3,9%

3,6%

B

-

88.733

2.238

39,65

A

A

A

B

 

Tng cộng

1.723.562

1.708.571

99,1%

 

171.421

206.996

1.299.830

1248.493

13,2%

16,6%

 

 

796.306

344.056

2,31

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

(Đính kèm Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Têndoanh nghiệp

Tỷ suất Lợi nhuận trên vn chủ sở hữu

Kết quả xếp loại doanh nghiệp

Tình hình chấp hành tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Viên chức quản lý

Xếp loại hoạt động Viên chức qun lý Doanh nghiệp

Kế hoạch

Thực hiện

% Thực hiện/Kếhoạch

I

Công ty Cổ phần có vốn nhà nước

7,2%

7,8%

108,5%

 

 

 

1

Công ty Cphần Công trình đô thị Bảo Lộc

5,5%

6,4%

117,2%

A

Thực hiện tt

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2

Công ty Cổ phần QL và XD Đường bộ Lâm Đồng

9,5%

10,0%

105,3%

B

Thực hiện tốt

Hoàn thành nhiệm vụ

3

Công ty Cổ phần XD và QL Đường bộ II Lâm Đồng

6,7%

7,1%

105,9%

A

Thực hiện tốt

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

II

Công ty TNHH mt thành viên

19,8%

26,6%

134,5%

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng

0,9%

1,0%

113,5%

A

Thực hiện tốt

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng

36,4%

58,9%

161,6%

B

Chưa thực hiện tốt, còn sai phạm

Hoàn thành nhiệm vụ

3

Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị Đà Lạt

13,8%

20,0%

144,8%

A

Thực hiện tốt

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận

3,6%

3,9%

107,5%

A

Thực hiện tốt

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh

4,8%

1,9%

40,4%

C

Thực hiện tốt

Không hoàn thành nhiệm vụ

6

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai

2,8%

-0,6%

-21,3%

C

Thực hiện tt

Không hoàn thành nhiệm vụ

7

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc

0,7%

0,8%

108,4%

B

Thực hiện tốt

Hoàn thành nhiệm vụ

8

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm

11,6%

15,8%

136,2%

A

Thực hiện tốt

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh

26,5%

28,7%

108,5%

A

Thực hiện tốt

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương

9,9%

14,6%

147,7%

B

Thực hiện tốt

Hoàn thành nhiệm vụ

11

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp

26,5%

8,6%

32,3%

C

Thực hiện tốt

Không hoàn thành nhiệm vụ

III

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

3,9%

3,6%

93,6%

 

 

 

1

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

3,9%

3,6%

93,6%

B

Thực hiện tốt

Hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1248/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1248/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực08/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1248/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1248/QĐ-UBND 2015 kết quả xếp loại doanh nghiệp viên chức quản lý Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1248/QĐ-UBND 2015 kết quả xếp loại doanh nghiệp viên chức quản lý Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1248/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành08/06/2015
        Ngày hiệu lực08/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1248/QĐ-UBND 2015 kết quả xếp loại doanh nghiệp viên chức quản lý Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1248/QĐ-UBND 2015 kết quả xếp loại doanh nghiệp viên chức quản lý Lâm Đồng

            • 08/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực