Quyết định 125/2002/QĐ-UB

Quyết định 125/2002/QĐ-UB về tuyển dụng và bố trí cán bộ tin học chuyên trách trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 125/2002/QĐ-UBND tuyển dụng bố trí cán bộ tin học trong cơ quan hành chính Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 3026/QĐ-UBND 2014 bố trí công viên chức ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 125/2002/QĐ-UBND tuyển dụng bố trí cán bộ tin học trong cơ quan hành chính Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2002/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 18 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: TUYỂN DỤNG VÀ BỐ TRÍ CÁN BỘ TIN HỌC CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1 994 ;

- Căn cứ Quyết định số 83/2002/QĐ-UB ngày 13/6/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 của Tỉnh;

- Căn cứ quyết định số 2209/1998 /QĐ - UB ngày 14/8/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về quản lý sử dụng mạng tin học diện rộng của tỉnh;

- Xét tờ trình số 314 ngày 10/10/2002 của Ban điều hành đề án 112 Tỉnh và đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành quy định về việc hợp đồng tuyển dụng cán bộ tin học chuyên trách trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

Điều 2: Giao Ban Tổ chức chính quyền, các Sở ban ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Điều hành 112 của tỉnh tổ chức triển khai quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VP+PH

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TIN HỌC CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH
(Được ban hành kèm theo QĐ số 125 /2002/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Các Sở ban ngành thuộc tỉnh; ủy ban nhân dân các Huyện, thị xã, thành phố từ nay được tuyển dụng cán bộ tin học chuyên trách theo chế độ hợp đồng không kỳ hạn; có trình độ chuyên môn về tin học từ cao đẳng trở lên, để làm nhiệm vụ quản trị mạng và xây dựng cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị.

2- Nhiệm vụ của Cán bộ tin học chuyên trách ở các cơ quan hành chính thuộc tỉnh :

2.1 - Giúp lãnh đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch, biện pháp, các quy định về Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước trong cơ quan và ở các đơn vị trực thuộc.

2.2- Hướng dẫn và kiểm tra cán bộ - công chức trong cơ quan thực hiện các quy định của UBND Tỉnh về chế độ làm việc trên mạng (khai thác cập nhật thông tin, sử dụng phần cứng, phần mềm, bảo mật, an ninh và an toàn dữ liệu truyền trên mạng cục bộ của cơ quan và mạng diện rộ ng của tỉnh . . . )

2.3- Tổ chức triển khai các chương trình ứng dụng chuyên ngành, các phần mềm dùng chung theo quy định trong cơ quan.

2 .4- Quản lý mạng, lập hồ sơ quản lý các trang thiết bị tin học, phần mềm, cơ sở dữ liệu trên hệ thống mạng của cơ quan (gồm mạng cục bộ va việc nối kết vào mạng diện rộng của tỉnh)..

2.5- Lập kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện việc nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng các thành phần của hệ thống mạng cơ quan (phần mềm, phần cứng, cơ sở dữ liệu. . .). Giám sát quá trình bảo dưỡng, sửa chữa mạng khi hợp đồng với các đơn vị bên ngoài thực hiện công việc này.

2 .6- Tổ chức việc tạo lập cơ sở dữ liệu của cơ quan (tiếp nhận, cập nhật, liên kết, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc tích hợp CSDL...).

Trao đổi, cung cấp cơ sở dữ liệu của cơ quan với các đơn vị khác trong tỉnh theo quy định.

2.7- Thực hiện việc xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu để cung cấp , thông tin, phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo và công tác chuyên môn của cán bộ - công chức trong cơ quan.

2.8- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của đơn vị với Trung tâm tin học & tích hợp CSDL Tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên.

3. Chế độ đối với cán bộ tin học chuyên trách ở các cơ quan hành chính thuộc tỉnh:

- Các cơ quan nói trên được ký hợp đồng 1ao động không xác định kỳ hạn và lương được áp dụng theo Nghị định 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang;

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng của cơ quan, đơn vị nhà nước thi thực hiện theo quy định của Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật 1ao động về hợp đồng lao động và nghị định số 72/CP ngày 31/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động.

Cụ thể như sau:

- Kỹ sư (Cử nhân) tin học lương được ký hợp đồng ở ngạch chuyên viên (01 .O03); Cao đẳng tin học được ký hợp đồng ở ngạch cán sự (01 .O04); được vận dụng cho hưởng chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm làm công tác lưu trữ với hệ số 0,20 (theo công văn Số 396/TCCB-CCVC ngày 25 tháng 11 năm 1995 của Ban Tổ chức-cán bộ Chính phủ nay là Bộ Nội vụ) .

- Được nâng lương theo quy định.

- CƠ quan ký hợp đồng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động 15%, bảo hiểm y tế 2% lương cấp bậc.

- Được nghỉ phép năm

- Được trợ cấp thôi việc.

4. Phương thức tuyển dụng và quản lý cán hộ tin học chuyên trách ở các cơ quan hành chính thuộc tỉnh :

4. 1 : Việc tuyển dụng hợp đồng) cán bộ tin học này sẽ do từng cơ quan đảm nhận với sự phối hợp của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

4.2 Cán bộ tin học chuyên trách ở mỗi cơ quan hành chính thuộc tỉnh sẽ do từng cơ quan quản lý về nhân sự và công việc. Trung tâm tin học và tích hợp CSDL chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, liên quan đến công tác quản 'trị mạng và việc triển khai các nội dung trong đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 của Tỉnh tại từng cơ quan-

 

PHỤ LỤC

CHẾ ĐỘ CỦA CÁN BỘ TIN HỌC CHUYÊN TRÁCH Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH

* Với mức lương tối thiểu là 210.000 đồng

- Đại học tin học: ( Kỹ sư, cử nhân tin học)

Hưởng lương ngạch chuyên viên (01.O03), phụ cấp độc hại 0,20

1,86 + 0,2 = 2,06 * 210.000                                = 432.600 đồng

(/5% BHXH + 2%BHYT) * 432.600                       = 73.542 đồng

Tổng cộng: :                                                       506.142 đồng

- Cao đẳng tin học:

( Hưởng lương ngạch cán sự (01.O04), phụ cấp độc hại 0,20

1,46 +0,2 = 1,66 * 210.000                                 = 348.600 đồng

(15% BHXH + 2%BHYT)* 348.600                       = 59.262 đồng

Tổng cộng:                                                        = 407.862 đồng

* Mức lương tối thiểu là 240. 000 đồng ( dư kiến điều chỉnh vào năm 2003)

Đại học tin học: ( Kỹ sư, cử nhân tin học)

Hưởng lương ngạch chuyên viên (01.O03), phụ cấp độc hại 0,20

1,86 + 0,2 = 2,06 * 240.000                                = 494.400 đồng

(15% BHXH + 2%BHYT) * 494.400                      = 84.048 đồng

Tổng cộng:                                                        = 578.448 đồng

Cao đẳng tin học:

Hưởng lương ngạch cán sự (01.O04), phụ cấp độc hại 0,20

1,46 + 0,2 = 1,66 * 240.000                                = 398.400 đồng

(15% BHXH + 2%BHYT)* 398.400                       = 67.728 đồng

Tổng cộng:                                                         = 466.128 đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2002
Ngày hiệu lực18/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 125/2002/QĐ-UBND tuyển dụng bố trí cán bộ tin học trong cơ quan hành chính Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 125/2002/QĐ-UBND tuyển dụng bố trí cán bộ tin học trong cơ quan hành chính Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu125/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýPhạm Văn Chi
        Ngày ban hành18/11/2002
        Ngày hiệu lực18/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 125/2002/QĐ-UBND tuyển dụng bố trí cán bộ tin học trong cơ quan hành chính Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/2002/QĐ-UBND tuyển dụng bố trí cán bộ tin học trong cơ quan hành chính Khánh Hòa