Quyết định 125/2017/QĐ-UBND

Quyết định 125/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 125/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bnhiệm, bnhiệm lại, luân chuyn, từ chức, miễn nhiệm cán bộ; công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Liên Bộ Tài nguyên, và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đt đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài ngun và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 4915/TTr-STNMT ngày 09 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (gồm 03 Chương, 08 Điều).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT);
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh Trần Qu
c Nam;
- Công an tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Tin học - công báo;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh:
- VPUB: CVP, PCVP (L.T.D
ũng), KGVX;
- Lưu: VT, KT
, HT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số
125/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc S Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở và Trưởng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận);

b) Người được xem xét bổ nhiệm các chức danh quy định tại Điểm a Khoản này và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Công chức, viên chức khi được xem xét đề bạt, bnhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở và Trưởng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phải đảm bảo tiêu chun chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chun được quy định tại Quy định này làm cơ sở đđánh giá, lựa chọn, quy hoạch, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh.

3. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát trin, nâng cao chất lượng về phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành tài nguyên môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ và hoạt động của ngành.

4. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

5. Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện về công tác cán bộ.

Điều 3. Vị trí, chức trách của Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở

1. Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở là người đứng đầu một phòng, đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lãnh đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng, đơn vị; tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước hoặc tổ chức thực hiện (đối với đơn vị sự nghiệp) về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao.

2. Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở là người giúp Trưởng phòng, đơn vị chỉ đạo, quản lý điều hành một hoặc một số lĩnh vực công tác theo sự phân công; thay mặt Trưởng phòng, đơn vị điều hành hoạt động của phòng, đơn vị khi được Trưởng phòng, đơn vị ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, đơn vị, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Điều 4. Vị trí, chức trách của Trưởng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố

1. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố là người đứng đầu một phòng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về lãnh đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao.

2. Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo, quản lý điều hành một hoặc một số lĩnh vực công tác theo sự phân công; thay mặt Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG VÀ TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’’; bảo vệ và chấp hành các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có tinh thần trách nhiệm và ý thc tổ chức kỷ luật cao; chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức;

c) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tc tập trung dân chủ, có tinh thn đấu tranh tự phê bình và phê bình, tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ, quy tụ công chức, viên chức, người lao động phát huy sức mạnh của tập th, làm việc có hiệu quả;

d) Luôn có ý thức gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm;

đ) Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;

e) Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác, biết lắng nghe ý kiến của đng nghiệp, quần chúng và nhân dân;

g) Có trách nhiệm với cuộc sng gia đình, có ý thức chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động; được quần chúng tín nhiệm.

2. Về năng lực:

a) Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

b) Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại đơn vị mình;

c) Có tầm nhìn, tư duy đi mới về quản lý tài nguyên và môi trường; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng đường li, chính sách và các văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về tài nguyên và môi trường phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương; có khả năng tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo đơn vị;

d) Có năng lực, kinh nghiệm điều hành, tổ chức, quản lý; có khả năng quy tụ, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Về hiểu biết:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã ban hành về lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực công tác khác có liên quan;

b) Am hiu phong tục tập quán, tình hình chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước; có khả năng dự báo được xu thế phát triển chung của nn kinh tế - xã hội của tỉnh và xu thế phát triển riêng của ngành ở địa phương;

c) Hiu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực tài nguyên môi trường; có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách.

4. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và quy định của nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên; đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên đối với công chức hoặc đã được xếp lương thuộc chức danh nghề nghiệp ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc A2 tương đương bậc 2 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

d) Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng có chứng chtin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Về hiệu quả công tác:

a) Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác thực hiện, hoàn thành tốt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ; chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị;

b) Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Được đánh giá là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

c) Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thtrong sạch vững mạnh.

6. Các điều kiện khác:

a) Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định; có bản kê khai tài sn, thu nhập theo quy định hiện hành;

b) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

c) Tại thời điểm xem xét bổ nhiệm phải nằm trong quy hoạch của chức danh dự kiến bnhiệm và được cấp có thm quyn phê duyệt quy hoạch;

d) Về tuổi đời: Công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với nam và nữ);

đ) Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, ktừ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật;

e) Đối với công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét kluật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không xem xét việc bnhiệm;

g) Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở phải có ý kiến thng nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tnh theo quy định; trường hợp bnhiệm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố phải có ý kiến thng nht bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể

1. Đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở:

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 5 của Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chun cụ thể sau:

a) Đối với Trưởng phòng, đơn vị: Có ít nhất 03 năm (đủ 36 tháng) công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, đơn vị hoặc tương đương trở lên ít nhất từ 02 năm (đủ 24 tháng) trở lên (trừ trường hợp do luân chuyn cán bộ).

Trường hợp có thành tích xuất sắc, thhiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì rút ngắn thời gian nhưng tối thiểu phải đủ thời gian nêu trên sau khi hết thời gian tập sự.

Trường hợp đối với những người được bnhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không áp dụng quy định tại Điều này.

b) Đối với Phó trưởng phòng, đơn vị: Có ít nhất 03 năm (đủ 36 tháng) công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị; (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ).

Trong trường hợp có thành tích xuất sc, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì rút ngn thời gian nhưng tối thiểu phải đủ ½ thời gian nêu trên sau khi hết thời gian tập sự.

Trường hợp được bnhiệm thông qua hình thức xét tuyn, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không áp dụng quy định tại Điều này.

c) Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.

2. Đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố:

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 5 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Đối với Trưởng phòng: Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng ít nhất từ 02 năm trở lên (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ).

Trong trường hợp có thành tích xuất sắc, thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì rút ngn thời gian nhưng từ tối thiểu đủ ½ thời gian nêu trên sau khi hết thời gian tập sự.

Trường hợp được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyn, thi tuyn chức danh lãnh đạo, quản lý thì không áp dụng quy định tại Điều này.

b) Đối với Phó trưởng phòng: Có ít nht 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ trường hợp do luân chuyn cán bộ).

Trong trường hợp có thành tích xuất sc, thhiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì rút ngắn thời gian nhưng tối thiu phải đủ ½ thời gian nêu trên sau khi hết thời gian tập sự.

Trường hợp được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không áp dụng quy định tại Điều này.

c) Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp đang giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành, nếu còn thiếu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo Quy định này thì Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm cử công chức, viên chức tham gia các khóa học để bổ sung đủ những tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai Quy định này đến công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa các chức danh, đảm bảo khi đề nghị bổ nhiệm phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các tiêu chuẩn theo quy định.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 125/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 125/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu125/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 125/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Thuận

         • 20/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực