Quyết định 125/QĐ-BTTTT

Quyết định 125/QĐ-BTTTT năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 125/QĐ-BTTTT 2015 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc Bộ Thông tin 2014


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 125 /QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007

Quy định về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Bị thay thế bởi Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in

01/11/2014

2.

Nghị định

72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Bị thay thế bởi Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in

01/11/2014

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

186/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007

Quy định về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

18/3/2014

4.

Thông tư

07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

03/10/2014

5.

Thông tư

42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009

Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT ngày 20/02/2014 quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

08/4/2014

6.

Thông tư

14/2010/TT-BTTTT ngày 29/06/2010

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

03/10/2014

7.

Thông tư

20/2011/TT-BTTTT ngày 01/07/2011

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

05/5/2014

8.

Thông tư

31/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

05/5/2014

9.

Thông tư

32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

05/5/2014

B. VĂN BẢN KẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị định

61/2002/NĐ-CP ngày 11/06/2002

Quy định chế độ nhuận bút

Bị bãi bỏ Chương II, Chương V, Chương VI bởi Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

01/6/2014

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004

Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Bị bãi bỏ các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bởi Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

18/3/2014

3.

Thông tư

21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên truyền hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Bị bãi bỏ các biểu mẫu bởi Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

05/5/2014

4.

Quyết định

28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Bị bãi bỏ các biểu mẫu bởi Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/03/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

05/5/2014

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2015
Ngày hiệu lực28/01/2015
Ngày công báo15/02/2015
Số công báoTừ số 241 đến số 242
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 125/QĐ-BTTTT 2015 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc Bộ Thông tin 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 125/QĐ-BTTTT 2015 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc Bộ Thông tin 2014

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/QĐ-BTTTT 2015 Danh mục văn bản hết hiệu lực thuộc Bộ Thông tin 2014

          • 28/01/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/02/2015

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/01/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực