Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 464/2011/QĐ-UBND và Quyết định 38/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 464/2011/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 125/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 464/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/12/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/QĐ-UBND NGÀY 29/01/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 40/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 38/BC-STP ngày 19 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số 464/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng công chức và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do căn cứ pháp lý ban hành Quyết định (Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ) hết hiệu lực thi hành.

2. Bãi bỏ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh về danh mục và mức thu một phần viện phí áp dụng trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 06/4/2011 quy định danh mục và mức thu một phần viện phí áp dụng trong hệ thống y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2012
Ngày hiệu lực 11/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 464/2011/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 464/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Bùi Văn Hải
Ngày ban hành 11/05/2012
Ngày hiệu lực 11/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 464/2011/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 464/2011/QĐ-UBND

  • 11/05/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/05/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực