Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT

Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT về Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT 2019 Kế hoạch hoạt động về Chính phủ điện tử


ỦY BAN QUỐC GIA
VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/QĐ-UBQGCPĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phđiện tử về ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019.

Điều 2. Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Thành viên
UBQG về Chính phủ điện t;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, UBQGCP
ĐT (02b).Trung

CHỦ TỊCH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-UBQGCPĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử)

Stt

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kết quả dự kiến

I

Xây dựng, hoàn thiện thể chế

1.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý, kết ni và chia sẻ dữ liệu số.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính ph

Tháng 9/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

2.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính ph

Tháng 9/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

3.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

Bộ Nội vụ

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính ph

Tháng 9/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

4.

Cho ý kiến về dthảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính ph, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

5.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 về ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ

Tcông tác giúp việc Chủ tịch y ban

Tháng 10/2019

Ý kiến của các thành viên y ban

6.

Cho ý kiến về Dự thảo Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Văn phòng Chính phủ

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Tháng 12/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

7.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Quý I/2020

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

8.

Cho ý kiến về Đề án triển khai các hệ thống bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước dùng mật mã đáp ứng yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử.

Ban Cơ yếu Chính phủ

Tổ công tác giúp việc Chủ tch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 7/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

9.

Cho ý kiến về Đề án xây dựng Trung tâm an toàn thông tin mạng cho hệ thống Chính phủ điện tử.

Ban Cơ yếu Chính phủ

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 7/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

10.

Cho ý kiến về Đ án bo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Bộ Công an

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 8/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

11.

Cho ý kiến về dự thảo quy định việc sử dụng phần mềm có bản quyền (hệ điều hành, các phần mềm soạn thảo văn bản...) khi mua sắm máy tính và tỷ lệ phần trăm kinh phí dành cho duy trì cập nhật phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được đầu tư.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ

Tháng 8/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

12.

Cho ý kiến về Đán hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trưng

Tổ công tác giúp việc Chủ tch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

10/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

13.

Cho ý kiến về Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 11/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

II

Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp

1.

Cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 8/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

2.

Cho ý kiến về việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 10/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

III

Bảo đảm nguồn lực cho triển khai Chính phủ điện tử, cơ chế bảo đảm thực thi và các hoạt động khác

1.

Cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả (KPI) và Khung theo dõi, đánh giá (M&E) cho xây dựng. Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Văn phòng Chính phủ

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 7/2019

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

2.

Chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 28/2018/QĐ-TTg ; số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ; số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

Các bộ, ngành, địa phương

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Từ nay đến hết năm 2019

Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban

3.

Tổ chức các cuộc họp của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Từ nay đến hết năm 2019

Thông báo kết luận cuộc họp

4.

Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử.

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí

 

Từ nay đến hết năm 2019

 

5.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Các bộ, ngành, địa phương

Từ nay đến hết năm 2019

 

6.

Tổng kết hoạt động năm 2019 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2019

 

IV

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

1

Cho ý kiến về Đề án thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ

Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ

 

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

2

Cho ý kiến về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ

 

Ý kiến của các thành viên y ban

3

Cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử để bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ

 

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

4

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp huy động nguồn lực (doanh nghiệp đu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hp tác công tư (PPP); kinh phí sự nghiệp;...) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tcông tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban, Văn phòng Chính phủ

 

Ý kiến của các thành viên Ủy ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/QĐ-UBQGCPĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/QĐ-UBQGCPĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/QĐ-UBQGCPĐT

Lược đồ Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT 2019 Kế hoạch hoạt động về Chính phủ điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT 2019 Kế hoạch hoạt động về Chính phủ điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu125/QĐ-UBQGCPĐT
        Cơ quan ban hànhỦy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT 2019 Kế hoạch hoạt động về Chính phủ điện tử

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/QĐ-UBQGCPĐT 2019 Kế hoạch hoạt động về Chính phủ điện tử

         • 23/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực