Quyết định 1251/QĐ-UBND

Quyết định 1251/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định 1480/QĐ-UBND về hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 1251/QĐ-UBND 2019 về hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1480/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, áp dụng trong 02 năm 2019 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 702/SLĐTBXH-BTXH ngày 12 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTT
U, TTHĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBNDTP;
- Đoàn ĐB
QH thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- CVP, các PCVP TP;
- Cổng TT Điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, SLĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trung Ch
i
nh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1251/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1251/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1251/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1251/QĐ-UBND 2019 về hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1251/QĐ-UBND 2019 về hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1251/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Trung Chinh
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1251/QĐ-UBND 2019 về hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1251/QĐ-UBND 2019 về hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Đà Nẵng

            • 22/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực