Quyết định 1253/QĐ-BTTTT

Quyết định 1253/QĐ-BTTTT năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 1253/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1146/QĐ-BTTTT 2014 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Công tác phía Nam và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1253/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:1253/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA BỘ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Trưởng Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Cơ quan đại diện) là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu, tổng hợp; giúp Bộ trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông theo phân cấp của Bộ trưởng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau (gọi tắt là khu vực miền Nam); làm đầu mối phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ và các cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức các hoạt động của Bộ trên địa bàn được phân công.

Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm về chương trình công tác, hoạt động của Cơ quan đại diện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tiếp nhận, tổng hợp thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ về hoạt động chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên địa bàn được phân công;

3. Tiếp nhận, truyền đạt, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn;

4. Phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn được phân công theo phân cấp của Bộ trưởng; tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đưa tin, cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ và các hoạt động chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên địa bàn;

6. Tham gia nghiên cứu góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; quy hoạch, chiến lược phát triển về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

7. Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban của Bộ, cơ quan thuộc Bộ trên địa bàn; quản lý biên bản hoạt động nêu trên;

9. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết, tang lễ của Bộ tại địa bàn;

10. Làm đầu mối của Bộ trong quan hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan trên địa bàn; tham dự các cuộc họp do các Bộ, ngành, địa phương mời theo phân công của Bộ trưởng;

11. Tham gia đề xuất việc xét khen thưởng thành tích hàng năm và đột xuất theo đề nghị của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn;

12. Tham gia Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Bộ và Trung ương, chỉ đạo thông tin phục vụ các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia, thiên tai, dịch họa và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn;

13. Tham gia, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

14. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, sửa chữa và sử dụng có hiệu quả trụ sở làm việc của Cơ quan Đại diện;

15. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn và phòng, chống cháy nổ cơ quan; thực hiện chính sách, nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương;

16. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chế độ, chính sách và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức đương chức và nghỉ hưu thuộc trách nhiệm của Cơ quan Đại diện;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.       

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh:

Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng Cơ quan đại diện, các Phó Trưởng Cơ quan Đại diện.

Trưởng Cơ quan Đại diện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Trưởng Cơ quan Đại diện giúp Trưởng Cơ quan Đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Cơ quan Đại diện về phần việc được phân công.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế :

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc :

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông có con dấu, tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông do Trưởng Cơ quan Đại diện xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị do Trưởng Cơ quan Đại diện quy định.

Biên chế của Cơ quan đại diện do Trưởng Cơ quan Đại diện xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định. Theo nhu cầu công việc, Trưởng Cơ quan Đại diện được quyền ký hợp đồng lao động phổ thông theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP.Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh;
- Các Sở TTTT tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1253/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1253/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2009
Ngày hiệu lực04/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1253/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1253/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1253/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1253/QĐ-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýLê Doãn Hợp
      Ngày ban hành04/09/2009
      Ngày hiệu lực04/09/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2014
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1253/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1253/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh