Quyết định 1254/QĐ-BTTTT

Quyết định 1254/QĐ-BTTTT năm 2020 về thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 1254/QĐ-BTTTT 2020 thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020-2025 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Tổ công tác), gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Hoàng Phương, Phó chánh Văn phòng phụ trách, Tổ trưởng;

2. Bà Trần Thị Nhị Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó;

3. Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng, Thường trực;

4. Bà Vũ Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thành viên;

5. Bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Vụ trưởng tập sự Vụ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

7. Ông Đỗ Phương Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thành viên;

9. Ông Lê Thái Hòa, Phó Cục trưởng tập sự Cục Tần số vô tuyến điện, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Phòng Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Thành viên;

11. Ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng tập sự Cục Bưu điện Trung ương, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thành viên;

13. Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Thành viên;

15. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Thành viên;

16. Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Thành viên;

17. Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Thành viên;

18. Ông Đặng Đình Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Thành viên;

19. Ông Phan Quốc Vinh, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Thư ký.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 (sau đây gọi là Nghị quyết số 68/NQ-CP) và Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tham gia các khóa tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức và tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức sử dụng thành thạo Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (sau đây gọi là Hệ thống phần mềm); quản lý, cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho các Vụ, Cục, Trung tâm thuộc Bộ bảo đảm an toàn thông tin đối với Hệ thống phần mềm.

3. Đôn đốc, kiểm tra các Vụ, Cục, Trung tâm thuộc Bộ thực hiện thống kê, rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

4. Tổ chức tham vấn, đối thoại với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc bất cập, cũng như phương án tháo gỡ.

5. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Kiểm soát chặt việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; hạn chế tối đa việc ban hành quy định mới trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tuân thủ chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP .

7. Chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, cập nhật kịp thời các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa vào Hệ thống phần mềm; cập nhật kịp thời các quy định mới trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ trong chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ.

8. Tuyên truyền và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

9. Định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban với các Vụ, Cục, Trung tâm thuộc Bộ về tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết số 68 NQ-CP tại Bộ; kịp thời báo cáo Bộ trưởng biểu dương khen thưởng những cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và phê bình những cá nhân, tổ chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giao Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính) là đơn vị thường trực Tổ công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (PKSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1254/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1254/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2020
Ngày hiệu lực24/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(01/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1254/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1254/QĐ-BTTTT 2020 thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1254/QĐ-BTTTT 2020 thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1254/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/07/2020
        Ngày hiệu lực24/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (01/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1254/QĐ-BTTTT 2020 thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1254/QĐ-BTTTT 2020 thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

              • 24/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực