Quyết định 1257/QĐ-TTg

Quyết định 1257/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1257/QĐ-TTg cải thiện dự án ODA vốn vay ưu đãi 2014 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THỜI KỲ 2014 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014 - 2015 (kèm theo).

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, V.III, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THỜI KỲ 2014 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1257/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn hoàn thành

Các kết quả đầu ra

I. Xây dựng chiến lược, chính sách về ODA và vốn vay ưu đãi

1. Xây dựng Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2016 – 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý IV/2015

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020

2. Rà soát, phân kỳ đầu tư đối với chương trình, dự án đang triển khai và dự kiến sử dụng ODA vốn vay, vay ưu đãi của các nhà tài trợ để đảm bảo trong giới hạn trần nợ công, nợ Chính phủ đã được Quốc hội phê chuẩn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ

Quý IV/2015

Báo cáo rà soát, phân kỳ đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

II. Hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế về ODA và vốn vay ưu đãi

1. Sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ phù hợp với Hiến pháp (sửa đổi) 2013, Luật Đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý I/2015

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung được Chính phủ thông qua và ban hành

2. Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi Luật ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế 2005 phù hợp với Hiến pháp (sửa đổi) 2013 trong đó cho phép áp dụng quy trình rút gọn đối với việc ký kết các điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước và các nhà tài trợ

Quý I/2015

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi và bổ sung Luật ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế 2005 phù hợp với Hiến pháp (sửa đổi) 2013

3. Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh quy trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về ODA

Bộ Ngoại giao

Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước và các nhà tài trợ

Quý I/2015

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về đẩy nhanh quy trình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về ODA

4. Xây dựng Thông tư hướng dẫn về thành lập các Ban quản lý dự án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý I/2015

Thông tư hướng dẫn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

5. Xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình tổng hợp và phân bổ, giám sát việc sử dụng vốn đối ứng hàng năm đối với các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ

Quý IV/2014

Thông tư hướng dẫn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

6. Xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể cho cơ quan chủ quản và chủ dự án về việc xây dựng và thực hiện các hoạt động thực hiện trước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý I/2015

Văn bản hướng dẫn được Bộ Kế hoạchĐầu tư ban hành

7. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế tài trợ hồi tố đối với các hoạt động thực hiện trước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ

Quý I/2015

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc áp dụng cơ chế tài trợ hồi tố đối với các hoạt động thực hiện trước

8. Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý quá trình đấu thầu, thương thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành và địa phương và các nhà tài trợ

Quý III/2014

Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý quá trình đấu thầu, thương thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA

9. Xây dựng hướng dẫn về quy trình giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ

Quý II/2015

Thông tư hướng dẫn được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

10. Rà soát Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, đề xuất hướng xử lý vướng mắc cơ chế cho vay lại

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý II/2015

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định (nếu thấy cần thiết), đề xuất hướng xử lý vướng mắc cơ chế cho vay lại

11. Rà soát Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với vấn đề cho vay lại và mức tạm ứng để giải quyết hợp đồng cho các dự án ODA và vốn vay ưu đãi

Bộ Xây dựng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ

Quý IV/2014

Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định (nếu thấy cần thiết), đề xuất hướng giải quyết mức tạm ứng hợp đồng cho các dự án ODA và vốn vay ưu đãi, bảo đảm phù hợp với Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ

III. Nâng cao chất lượng văn kiện chương trình, dự án và đảm bảo đúng tiến độ đàm phán, ký kết điều ước quốc tế

1. Nâng cao chất lượng văn kiện chương trình, dự án, đảm bảo tính khả thi cao, đặc biệt đối với các vấn đề kỹ thuật và tổ chức thực hiện chương trình, dự án

Cơ quan chủ quản

Các cơ quan có liên quan và các nhà tài trợ

Hoạt động thường xuyên

Tính sẵn sàng trong việc triển khai thực hiện chương trình, dự án được tăng cường đồng thời giảm thiểu được việc phải điều chỉnh, gia hạn trong quá trình thực hiện

2. Đảm bảo tiến độ xây dựng và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án theo tiến độ đã thống nhất với nhà tài trợ

Cơ quan chủ quản

Các cơ quan có liên quan và các nhà tài trợ

Hoạt động thường xuyên

Tạo thuận lợi để cơ quan đề xuất phối hợp với nhà tài trợ xây dựng kế hoạch đàm phán hiệp định và hoàn tất các thủ tục đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo kế hoạch

IV. Tăng cường năng lực quản lý tổ chức thực hiện dự án

1. Nghiên cứu toàn diện cách thức tổ chức, đánh giá năng lực các Ban quản lý dự án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý III/2014

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu, làm cơ sở để xây dựng Thông tư hướng dẫn về thành lập Ban Quản lý dự án (Mục 2.4) và thiết lập hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án (Mục 4.2)

2. Thiết lập hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề về các kỹ năng trong công tác quản lý dự án (quản lý dự án, kế hoạch và tài chính, giám sát và đánh giá, đấu thầu, giải phóng mặt bằng và tái định cư, môi trường, xã hội,...)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý IV/2015

Hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thiết lập và đi vào hoạt động

3. Tăng cường năng lực quản lý tổ chức thực hiện dự án ở các cấp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Hoạt động thường xuyên

Năng lực quản lý dự án ở các cấp được tăng cường

V. Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc; tăng cường tính minh bạch, chống tham nhũng

1. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Hoạt động thường xuyên

 

2. Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chương trình, dự án với các nhà tài trợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, các cơ quan chủ quản và các nhà tài trợ

Định kỳ hàng quý

Cơ chế trao đổi thông tin về tình hình thực hiện các chương trình, dự án của Nhóm 6 NHPT được thiết lập và vận hành hiệu quả

3. Thực hiện nghiêm việc thẩm định vốn khi thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án theo đúng tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, bảo đảm quy mô dự án phù hợp với khả năng bố trí vốn đối ứng của cơ quan chủ quản và chủ đầu tư

Các Bộ, ngành và địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Hoạt động thường xuyên

Các văn kiện chương trình, dự án được thẩm định và phê duyệt đảm bảo chất lượng và tính khả thi cao

4. Lãnh đạo UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo sát sao công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của địa phương trong việc chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo dự án ODA được thực hiện theo đúng tiến độ cam kết

Các Bộ, ngành và địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Hoạt động thường xuyên

Các văn kiện chương trình, dự án được thẩm định và phê duyệt đảm bảo chất lượng và tính khả thi cao

5. Rà soát toàn bộ các chương trình, dự án, các gói thầu, đề xuất quy trình, giải pháp cụ thể đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý dự án

Các cơ quan chủ quản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các nhà tài trợ

Rà soát thường xuyên

Toàn bộ các chương trình, dự án, các gói thầu được rà soát

VI. Đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát và đánh giá

1. Hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát và đánh giá ở các cấp (cấp chủ dự án, cấp cơ quan chủ quản, cấp quốc gia)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Quý IV/2015

Hệ thống giám sát và đánh giá ở các cấp hoạt động hiệu quả

2. Tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo ngành, lĩnh vực và địa phương được lựa chọn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ

Hoạt động thường xuyên

Các báo cáo đánh giá trình Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1257/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1257/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1257/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1257/QĐ-TTg cải thiện dự án ODA vốn vay ưu đãi 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1257/QĐ-TTg cải thiện dự án ODA vốn vay ưu đãi 2014 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1257/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1257/QĐ-TTg cải thiện dự án ODA vốn vay ưu đãi 2014 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1257/QĐ-TTg cải thiện dự án ODA vốn vay ưu đãi 2014 2015

         • 25/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực