Quyết định 1257/QĐ-UBND

Quyết định 1257/QĐ-UBND quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1257/QĐ-UBND 2017 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1410/TTr-STC ngày 02 tháng 6 năm 2017 và Cục Thuế tại Công văn số 3513/CT-QLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá 01 kilôgam thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 5.200 đồng/kg.

(Năm nghìn, hai trăm đồng mỗi kilôgam).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan kim tra, đôn đốc việc nộp thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp &PTNT;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, NN, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1257/QĐ-UBND 2017 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1257/QĐ-UBND 2017 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1257/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành12/06/2017
        Ngày hiệu lực12/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1257/QĐ-UBND 2017 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1257/QĐ-UBND 2017 quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Huế

            • 12/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực