Quyết định 1258/QĐ-CTUBND

Quyết định 1258/QĐ-CTUBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1258/QĐ-CTUBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 08 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 82/TTr-SLĐTBXH ngày 08/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 58 (năm mươi tám) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Có Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1553/QĐ-CTUBND ngày 19/8/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hanh chính của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TTTH-CB tỉnh;
- Lưu: VT, NCT.

CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1258/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập

2

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội công lập

3

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

4

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

5

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào các cơ sở bảo trợ xã hội

II

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1

Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh

2

Thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

3

Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh

4

Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp

7

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

III

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Sao lục hồ sơ

2

Cấp lại giấy chứng nhận: Gia đình liệt sĩ; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

3

Quyết định trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ

4

Quyết định trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

6

Di chuyển hồ sơ

7

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

8

Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo

9

Giám định lại vết thương tạm thời để xác định tỉ lệ thương tật vĩnh viễn

10

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát

11

Giám định lại vết thương còn sót

12

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

13

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

14

Chế độ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

15

Quyết định mai táng phí và trợ cấp 1 lần, trợ cấp tuất hàng tháng

16

Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân của người có công (đến tuổi)

17

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

18

Quyết định trợ cấp một lần cho người hoặc thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

19

Giải quyết trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

20

Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

21

Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

22

Quyết định chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

23

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học

IV

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Gia hạn giấy phép đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động cai nghiện ma tuý

2

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý

3

Thay đổi phạm vi hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

4

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

5

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

7

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

8

Chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân

V

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

2

Đăng ký nội quy lao động

3

Thẩm định quỹ lương đối với viên chức quản lý trong các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

4

Đăng ký hợp đồng cá nhân đi học tập lao động ở nước ngoài dưới 90 ngày

5

Xác định doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

VI

LĨNH VỰC TRẺ EM

1

Hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

2

Hỗ trợ đột xuất và bảo trợ cho trẻ em

3

Cấp học bổng cho trẻ em con các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo vượt khó

VII

LĨNH VỰC VIỆC LÀM - AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

2

Cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế trong năm 2009 vay để thanh toán cho người lao động

3

Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm của tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

4

Giải thể Trung tâm giới thiệu việc làm của tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

5

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết an toàn lao động, vệ sinh lao động

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

7

Cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 

Tổng số: 58 TTHC

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể theo danh mục từng thủ tục hành chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1258/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1258/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1258/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 1258/QĐ-CTUBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1258/QĐ-CTUBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1258/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýDoãn Thế Cường
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1258/QĐ-CTUBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1258/QĐ-CTUBND công bố thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Hưng Yên

            • 08/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực