Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện dự án và phê duyệt kế hoạch tổng thể của dự án hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2) do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH kế hoạch tổng thể dự án hỗ trợ trẻ em lang thang


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1258/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM LANG THANG (PHA 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2); Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 13/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chuyển giao nhiệm vụ Chủ dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2);
Căn cứ Công văn số 7909/BTC-QLN ngày 03/6/2009 của Bộ Tài chính về định mức chi của dự án Hỗ trợ trẻ em thang thang do EC tài trợ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung văn kiện dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang giai đoạn 2008-2010 (pha 2).

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm)

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án Hỗ trợ trẻ em lang thang (pha 2). Giao Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện dự án và phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể theo đúng cam kết với nhà tài trợ và các quy định hiện hành của Việt Nam (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Giám đốc dự án, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ NGÂN SÁCH DỰ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM LANG THANG (PHA 2)
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-LĐTBXH ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

ĐVT: 1000 đồng

TT

Hoạt động chi tiết

Tổng Ngân sách tại văn kiện dự án

Điều chỉnh Ngân sách dự án

Tổng ngân sách dự án sau điều chỉnh

I

Hợp phần 1: Nâng cao năng lực trong công tác kế hoạch, quản lý, điều phối và thực hiện các hoạt động

2.450.000

1.311.000

3.761.000

II

Hợp phần 2: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang và có nguy cơ lang thang hòa nhập xã hội

19.015.000

-1.676.000

17.339.000

III

Hợp phần 3: Thông tin – Giáo dục – Truyền thông ngăn ngừa trẻ em lang thang

3.110.000

1.073.000

4.183.000

IV

Trang thiết bị

1.540.000

210.000

1.750.000

V

Vận hành

16.255.000

-918.000

15.337.000

VI

Dự phòng

300.000

0

300.000

 

TỔNG SỐ

42.670.000

 

42.670.000

Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, sáu trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn.

 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ VÀ NGÂN SÁCH DỰ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM LANG THANG (PHA 2)
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1258/QĐ-LĐTBXH ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

ĐVT: 1000 đồng

TT

Hoạt động chi tiết

Tổng Ngân sách dự án

Trong đó

Trung ương

Địa phương

I

Hợp phần 1: Nâng cao năng lực trong công tác kế hoạch, quản lý, điều phối và thực hiện các hoạt động

3.761.000

2.240.000

1.521.000

1

Phát triển hệ thống thông tin quản lý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức sử dụng thông tin như một công cụ phục vụ cho công tác quản lý, lập kế hoạch, giám sát từ đó thúc đẩy việc tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước có liên quan.

400.000

400.000

 

2

Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, hội thảo trong ngành, liên quan ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã nhằm nâng cao sự phối hợp của các bên liên quan trong việc triển khai kế hoạch ngăn ngừa trẻ em đi lang thang và xây dựng hệ thống chính sách phù hợp.

1.019.000

455.000

564.000

3

Thiết kế chương trình, tổ chức tập huấn cho nhân viên xã hội làm việc trong các cơ sở xã hội và cộng đồng, tập huấn các bên liên quan tại Trung ương và địa phương về can thiệp xã hội tại cộng đồng, về quản lý các chương trình, dự án để làm việc với nhóm trẻ em đặc biệt khó khăn.

1.142.000

535.000

607.000

4

Tổ chức các chuyên tham quan chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm phát triển các chính sách bảo trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em có nguy cơ lang thang kết hợp nhân rộng những mô hình tốt ở cấp Trung ương và địa phương.

1.200.000

850.000

350.000

II

Hợp phần 2: Hỗ trợ cho trẻ em lang thang và có nguy cơ lang thang hòa nhập xã hội

17.339.000

0

17.339.000

1

Hỗ trợ giáo dục (5.500 em): Cung cấp các nhu cầu thiết yếu về giáo dục cho trẻ như hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập. Tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương thực hiện thôn qua việc miễn giảm các khoản phí đóng góp xây dựng trường cho trẻ em lang thang hồi gia và trẻ em có nguy cơ lang thang.

2.750.000

 

2.750.000

2

Hỗ trợ y tế (5.500 em): chăm sóc sức khỏe ban đầu/ chăm sóc y tế khi ốm đau, bệnh tật.

1.375.000

 

1.375.000

3

Hỗ trợ học nghề (1.500 em): đối với trẻ em hoặc thành viên gia đình các em có khả năng học nghề sẽ được hỗ trợ học nghề tại các cơ sở dạy nghề hoặc tại cộng đồng. Việc học nghề được gắn kết chặt chẽ với các cơ sở sản xuất, nơi tiếp nhận và tạo việc làm cho các em sau khi học nghề.

4.500.000

 

4.500.000

4

Chăm sóc thay thế (500 em): Hỗ trợ cho các trẻ em có nhu cầu chăm sóc thay thế mới và tiếp tục hỗ trợ cho các em thuộc diện chăm sóc thay thế giai đoạn 2004-2007 nhưng chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

1.584.000

 

1.584.000

5

Hỗ trợ gia đình vốn sản xuất kinh doanh. Mức hỗ trợ sẽ linh hoạt và dựa trên đánh giá nhu cầu thực tế của gia đình có trẻ em lang thang và có nguy cơ lang thang.

3.000.000

 

3.000.000

6

Hỗ trợ các hộ gia đình tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mua bảo hiểm cho các hoạt động hộ gia đình (2.000 gia đình)

1.000.000

 

1.000.000

7

Hỗ trợ các hoạt động ở cộng đồng như hội trại, tết trung thu và các hoạt động cộng đồng khác để trẻ hòa nhập gia đình và cộng đồng (500 em)

2.110.000

 

2.110.000

8

Hỗ trợ cải thiện điều kiện vật chất và thúc đẩy các hoạt động văn hóa thể thao cho trẻ tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nhà xã hội

520.000

 

520.000

9

Hỗ trợ đột xuất: áp dụng đối với gia đình không may gặp phải thiên tai, rủi ro bất khả kháng … giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống

500.000

 

500.000

III

Hợp phần 3: Thông tin – Giáo dục – Truyền thông ngăn ngừa trẻ em lang thang

4.183.000

1.255.000

2.928.000

1

Xây dựng tài liệu truyền thông về trẻ em lang thang và trẻ em có nguy cơ lang thang.

1.117.600

540.000

577.600

2

Tổ chức các hoạt động truyền thông

2.484.900

615.000

1.869.900

3

Tổ chức các hội thảo, hội nghị và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông

580.500

100.000

480.500

IV

Trang thiết bị

1.750.000

540.000

1.210.000

1

Trang thiết bị

1.473.000

420.000

1.053.000

2

Sửa chữa bảo dưỡng các trang thiết bị

157.000

50.000

107.000

3

Nâng cấp hệ thống kế toán

120.000

70.000

50.000

V

Vận hành

15.337.000

6.006.250

9.330.750

1

Tiền lương, phụ cấp lương

8.353.000

1.350.000

7.003.000

2

Thuê, sửa chữa Văn phòng

546.750

482.000

64.750

3

Văn phòng phẩm

606.400

116.800

489.600

4

Thông tin liên lạc

410.400

120.000

290.400

5

Chi phí điện, nước

244.000

84.000

160.000

6

Chi phí ngân hàng

72.000

40.000

32.000

7

Công tác phí

2.000.000

1.350.000

650.000

8

Sơ kết, tổng kết

1.450.000

900.000

550.000

9

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

600.000

600.000

0

10

Kiểm toán hàng năm

650.000

650.000

0

11

Chi phí khởi động dự án (Xây dựng đề cương và Văn kiện dự án)

50.000

50.000

 

12

Chi khác

354.450

263.450

91.000

VI

Dự phòng

300.000

300.000

 

 

TỔNG SỐ

42.670.000

10.341.250

32.328.750

Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng chẵn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1258/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1258/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2009
Ngày hiệu lực06/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1258/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH kế hoạch tổng thể dự án hỗ trợ trẻ em lang thang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH kế hoạch tổng thể dự án hỗ trợ trẻ em lang thang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1258/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐàm Hữu Đắc
        Ngày ban hành06/10/2009
        Ngày hiệu lực06/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH kế hoạch tổng thể dự án hỗ trợ trẻ em lang thang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH kế hoạch tổng thể dự án hỗ trợ trẻ em lang thang

            • 06/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực