Quyết định 1258/QĐ-UBND

Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 838,2m2 đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 1258/QĐ-UBND 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất tại Long Hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI KHU ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH 838,2 M2 TẠI THỊ TRẤN LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP , ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất có diện tích 838,2 m2 tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1471/TTr-STNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 838,2m2 đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt phương án đu giá quyn sử dụng đất tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 04/4/2016; với nội dung sau đây:

1. Khu đất đấu giá quyền s dụng đất.

- Vị trí: Tỉnh lộ 44, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; với tứ cận như sau:

+ Phía Bắc giáp: Tỉnh lộ 44;

+ Phía Đông giáp: Đất đo nhà nước quản lý;

+ Phía Tây giáp: Đường đá;

+ Phía Nam giáp: Khu biệt thự An Hoa.

Vị trí ranh giới khu đất đấu giá được xác định theo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 số CT17-LĐ-15/BĐ-ĐC được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 14 tháng 9 năm 2015.

- Diện tích khu đất: 838,2 m2;

+ Diện tích sử dụng (đấu giá QSD đất): 823,2 m2;

+ Diện tích mở rộng đường giao thông: 15 m2;

- Hạ tầng kỹ thuật và tài sản gắn liền với đất: không;

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ;

- Hình thức: Thuê đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

2. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết và các quy định khác.

- Chức năng sử dụng đất: Thương mại và dịch vụ;

+ Mật độ xây dựng: 25%;

+ Tầng cao xây dựng trung bình: 2,5 tầng;

+ Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,62.

- Các nội dung khác được quy định cụ thể khi lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

3. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Địa chỉ: Số 368 đường Lê Hng Phong, phường 3, thành phố Vũng Tàu.

4. Đơn vị được giao thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Địa chỉ: Số 40 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể của khu đất trên trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, để làm căn cứ xác định giá khởi điểm của khu đất đấu giá (sau khi trừ diện tích mở rộng đường giao thông 15 m2).

- Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của khu đất đu giá sau khi có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1258/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/05/2016
Ngày hiệu lực 23/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1258/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1258/QĐ-UBND 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất tại Long Hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1258/QĐ-UBND 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất tại Long Hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành 23/05/2016
Ngày hiệu lực 23/05/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1258/QĐ-UBND 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất tại Long Hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1258/QĐ-UBND 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất tại Long Hải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  • 23/05/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/05/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực