Quyết định 1259/QĐ-UBND

Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 1259/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 151/TTr-SLĐTBXH ngày 21 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
Nguyễn Chiến Thắng;
- Phó Chánh Văn phòng (NC);
-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG CẤP TỈNH, HUYỆN

1. Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

34 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xử lý

Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

04 giờ

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

08 ngày

Bước 3

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt văn bản gửi hồ sơ liên thông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01 ngày

Bước 4

Niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

07 ngày

Bước 5

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ liên thông điện tử và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

04 giờ

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 7

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ gửi Lãnh đạo phòng xét duyệt trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

6,5 ngày

Bước 8

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét chuyển hồ sơ đến người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh tiếp nhận đối tượng vào cơ sở

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

2,5 ngày

Bước 9

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện:

- Trường hợp tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện: Chuyển hồ sơ, quyết định đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời cập nhật kết quả lên hệ thống thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả tại Bộ Phận Phục vụ hành chính công cấp huyện để xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

- Trường hợp đề nghị tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh: Chuyển hồ sơ, văn bản đề nghị liên thông điện tử và bản giấy cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 10

Công chức Sở tiếp nhận hồ sơ, văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển Phòng Bảo trợ xã hội xử lý

Công chức Sở trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

Bước 11

Chuyển hồ sơ TTHC cho cán bộ được phân công xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản chuyển Lãnh đạo phòng thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo văn bản, trình Giám đốc Sở xét duyệt

Phòng Bảo trợ xã hội

04 ngày

Bước 12

Xem xét, ký duyệt văn bản thẩm định hồ sơ

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội

04 giờ

Bước 13

Chuyển hồ sơ, văn bản thẩm định hồ sơ của đối tượng đến Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội để giải quyết

Phòng Bảo trợ hội

04 giờ

Bước 14

Khi nhận đầy đủ hồ sơ, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ hội

01 ngày

Bước 15

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa, bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả

Công chức Sở trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

Bước 16

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; cấp xã

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trong giờ hành chính

Bước 17

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện nhận kết quả, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả cấp huyện để trả cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

Bước 18

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã nhận kết quả, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả cấp xã

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

Trong giờ hành chính

Bước 19

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp

Trong giờ hành chính

2. Thủ tục: Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

I

Tiếp nhận vào CSTGXH cấp huyện

 

10 ngày

Bước 1

Công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Phòng xử lý

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xâ hội tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Ngay khi tiếp nhận

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phân công cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và hội

Ngay khi tiếp nhận

Bước 3

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xác minh thông tin, lập biên bản và dự thảo quyết định tiếp nhận

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

04 giờ

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và hội

04 giờ

Bước 5

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

04 giờ

Bước 6

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện thủ tục hồ sơ (song song cùng với quá trình giải quyết và trả kết quả TTHC)

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội

Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận

Bước 7

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 8

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

II

Tiếp nhận vào CSTGXH cấp tỉnh

 

10 ngày

Bước 1

Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ đồng thời thông báo ngay cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội xử lý

Công chức của Sở trực tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Ngay khi tiếp nhận

Bước 2

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội xem xét, phân công phòng chuyên môn thực hiện

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

Ngay khi tiếp nhận

Bước 3

Công chức phòng chuyên môn Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội được giao nhiệm vụ xác minh thông tin, lập biên bản và dự thảo quyết định tiếp nhận

Công chức phòng chuyên môn Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

04 giờ

Bước 4

Trưởng phòng chuyên môn Trung tâm thẩm định hồ sơ, quyết định, trình Giám đốc Trung tâm xét duyệt

Trưởng phòng chuyên môn Trung tâm

04 giờ

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

04 giờ

Bước 6

Công chức Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Sở trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

04 giờ

Bước 7

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trong giờ hành chính

Bước 8

Công chức phòng chuyên môn Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội hoàn thiện thủ tục hồ sơ (nếu cần phải hoàn thiện hồ sơ)

Công chức phòng chuyên môn Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ hội

08 ngày

3. Thủ tục: Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

I

Dừng trợ giúp xã hội tại CSTGXH cấp huyện

 

07 ngày

Bước 1

Công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển về Phòng xử lý

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 2

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phân công cán bộ thực hiện

Lãnh đạo Phòng Phòng Lao động - Thương binh và hội

04 giờ

Bước 3

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

4,5 ngày

Bước 4

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

04 giờ

Bước 5

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

04 giờ

Bước 6

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 7

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

II

Dừng trợ giúp xã hội tại CSTGXH cấp tỉnh

 

07 ngày

Bước 1

Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội xử lý

Công chức Sở trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

Bước 2

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội xem xét, phân công phòng chuyên môn thực hiện

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ hội

04 giờ

Bước 3

Công chức phòng chuyên môn Trung tâm xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử hồ sơ

Công chức phòng chuyên môn Trung tâm

4,5 ngày

Bước 4

Trưởng phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội phê duyệt

Trưởng phòng chuyên môn Trung tâm

04 giờ

Bước 5

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội ký phê duyệt kết quả TTHC

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội

04 giờ

Bước 6

Công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Sở trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

04 giờ

Bước 7

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Bộ phận Trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trong giờ hành chính

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. Thủ tục: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

22 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

04 giờ

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

5,5 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định xét duyệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01 ngày

Bước 4

Thực hiện niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

02 ngày

Bước 5

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã soạn thảo văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

1,5 ngày

Bước 6

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt văn bản đề nghị gửi hồ sơ liên thông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

04 giờ

Bước 7

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ liên thông điện tử và bản giấy cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

01 ngày

Bước 8

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ, văn bản đề nghị cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 9

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

5,5 ngày

Bước 10

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm định lập văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

01 ngày

Bước 11

Ký phê duyệt kết quả TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

02 ngày

Bước 12

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

01 ngày

Bước 13

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

2. Thủ tục: Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

06 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xử

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

04 giờ

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ; soạn thảo văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, phê duyệt

Công chức Lao động - Thương binh và hội cấp xã

1,5 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt văn bản đề nghị, gửi hồ sơ liên thông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

04 giờ

Bước 4

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ liên thông điện tử và bản giấy cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

04 giờ

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xử lý

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 6

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

04 giờ

Bước 8

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 9

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

3. Thủ tục: Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

08 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

04 giờ

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Lao động Thương binh và hội cấp xã

1,5 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và gửi hồ sơ liên thông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

4 giờ

Bước 4

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ liên thông điện tử và bản giấy cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

4 giờ

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xử lý

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

4 giờ

Bước 6

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

03 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

04 giờ

Bước 8

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC (Quyết định trợ cấp xã hội)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

04 giờ

Bước 9

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 10

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

4. Thủ tục: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

05 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

04 giờ

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ; soạn thảo văn bản đề nghị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

04 giờ

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt văn bản đề nghị gửi kèm theo hồ sơ liên thông

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

04 giờ

Bước 4

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ liên thông điện tử và bản giấy cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Công chức Lao động - Thương binh và hội cấp xã

04 giờ

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xử lý

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 6

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

01 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và hội cấp huyện

04 giờ

Bước 8

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

04 giờ

Bước 9

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 10

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

5. Thủ tục: Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

02 ngày

Bước 1

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển về Phòng xử lý

Công chức Bộ phận Một cửa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

02 giờ

Bước 2

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

06 giờ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

03 giờ

Bước 4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

03 giờ

Bước 5

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

02 giờ

Bước 6

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

6. Thủ tục: Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

05 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

02 giờ

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xem xét, thẩm tra, xác minh, thẩm định, xử lý hồ sơ đối tượng; soạn thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

01 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

04 giờ

Bước 4

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ liên thông điện tử và bản giấy cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã

02 giờ

Bước 5

Công chức tại Bộ phận Một cửa của cấp huyện chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xử lý

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

02 giờ

Bước 6

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

1,5 ngày

Bước 7

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

04 giờ

Bước 8

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

04 giờ

Bước 9

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

02 giờ

Bước 10

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

7. Thủ tục: Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

03 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 2

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện phê duyệt

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

04 giờ

Bước 4

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện ký phê duyệt kết quả TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

04 giờ

Bước 5

Công chức Bộ phận Phục vụ hành chính công của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC, cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

04 giờ

Bước 6

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Trong giờ hành chính

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

1. Thủ tục: Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (tính theo ngày, giờ làm việc)

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

02 ngày

Bước 1

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

02 giờ

Bước 2

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã xem xét, thẩm tra, thẩm định, xử lý hồ sơ; bổ sung hồ sơ đối tượng, soạn thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

01 ngày

Bước 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt TTHC

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

04 gi

Bước 4

Công chức của đơn vị nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm và bàn giao kết quả cho Bộ phận Trả kết quả

Công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

02 giờ

Bước 5

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp xã xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả đã có và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Công chức Bộ phận Trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

Trong giờ hành chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1259/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1259/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2021
Ngày hiệu lực25/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(09/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1259/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1259/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1259/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1259/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành25/06/2021
        Ngày hiệu lực25/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (09/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1259/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Yên Bái

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1259/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Yên Bái

              • 25/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực