Quyết định 126/2017/QĐ-UBND

Quyết định 126/2017/QĐ-UBND về Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với,Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 126/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3808/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với,Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (gồm 03 Chương, 14 Điều).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ);
- Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đ
u tư);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐVP, NC-TH, TT TH -CB;
- Lưu: VT.NĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 126/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc SKế hoạch và Đầu tư (gọi chung tắt là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng).

b) Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

c) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

d) Người được xem xét bổ nhiệm các chức danh quy định tại điểm a, b, c Khoản này và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của phòng được giao phụ trách. Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đơn vị được giao phụ trách.

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng. Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế là người giúp Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế vắng mặt, một Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế điều hành các hoạt động của đơn vị.

3. Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố là người giúp Trưởng phòng, phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và theo quy định của Nhà nước.

3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định. Đảm bảo được sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị. Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ.

4. Trường hợp điều động và bổ nhiệm người ở đơn vị sự nghiệp công lập, giữ chức vụ quản lý ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, thì người được điều động và bổ nhiệm đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong quy định này đồng thời phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn của pháp luật về quản lý công chức.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG VÀ TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

c) Gương mẫu về đạo đức, lối sống, có bản lĩnh vững vàng, dám nghe, dám nói, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ.

d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng.

đ) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể vững mạnh, biết phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả công việc, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy của cơ quan, có uy tín, được tập thcông chức, viên chức trong đơn vị tín nhiệm.

e) Có trình độ về lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

g) Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và nơi cư trú.

2. Hiểu biết, năng lực

a) Có kinh nghiệm tổ chức triển khai, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực đảm nhiệm. Đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và địa phương.

b) Có năng lực phân tích, đánh giá những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực, địa phương; có kiến thức, hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của tỉnh và đất nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Có năng lực quản lý điều hành công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị. Có khả năng quy tụ, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập th, có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có khả năng tng hợp, phối hợp để thực thi nhiệm vụ được giao.

3. Trình độ

a) Chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành khối kinh tế, tài chính, kế toán - kiểm toán, kế hoạch và đầu tư và chuyên ngành đào tạo khác phù hợp với vị trí việc làm được phân công công tác.

b) Quản lý Nhà nước: Có chng chỉ bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên; đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên đối với công chức hoặc đã được xếp lương thuộc chức danh nghề nghiệp ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên với thời gian ít nhất là 03 năm.

c) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

d) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc biết tiếng một dân tộc ít người trên địa bàn công tác hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

đ) Trình độ tin học văn phòng: Có chứng chỉ trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Về hiệu quả công tác

a) Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, địa phương nơi công tác; thực hiện tốt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ.

b) Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại công chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Điều 5. Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

1. Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy định này, áp dụng điều kiện, tiêu chuẩn khác quy định tại Điều 9 Quyết định số 203/2010/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

2. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định.

Điều 6. Tiêu chuẩn cụ thể chức danh Trưởng các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm theo điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này.

2. Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, cơ quan để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về một trong các chuyên ngành, lĩnh vực thuộc ngành kế hoạch và đầu tư.

3. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được phân công; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao.

4. Có năng lực quản lý, điều hành, có kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công đảm nhận. Lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển của ngành ở địa phương.

6. Có ít nhất 05 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng ít nhất từ 02 năm trở lên (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Trường hợp công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen thì được xem xét đặc cách về thời hạn công tác nêu trên. Trường hợp đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không nhất thiết phải tính qua thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể chức danh Phó Trưởng các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm theo điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này.

2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ một trong các chuyên ngành, lĩnh vực thuộc ngành kế hoạch và đầu tư.

3. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

4. Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Trường hợp công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen và thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì được xem xét đặc cách về thời hạn công tác nêu trên. Trường hợp đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không nhất thiết phải tính qua thời gian công tác nêu trên.

Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể chức danh Trưởng và Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm theo điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này.

b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải am hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh; nắm chắc chủ trương, đường lối và các quy định của pháp luật về đầu tư công, về doanh nghiệp, các công việc liên quan đến kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, vay và viện trợ nước ngoài; có kinh nghiệm trong xúc tiến và quản lý đầu tư nước ngoài, vay và viện trợ nước ngoài. Ngoài các điều kiện về chuyên môn, người được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế cần phải am hiểu và nắm chắc các quy định của nhà nước về quản lý đấu thầu, quản lý đầu tư; phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu hoặc tư vn đu thu; phải am hiu về tình hình kinh tế - xã hội, những tim năng, lợi thế về thu hút đầu tư của tỉnh và nắm chắc các quy định của Trung ương và địa phương về quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh.

c) Có ít nhất 05 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng ít nhất từ 02 năm trở lên (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Trường hợp công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen thì được xem xét đặc cách về thời hạn công tác nêu trên. Trường hợp đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không nhất thiết phải tính qua thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

2. Phó Giám đốc Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm theo, điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Điều 5 Quy định này.

b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải am hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh; nắm chắc chủ trương, đường lối và các quy định của pháp luật về đầu tư công, về doanh nghiệp, các công việc liên quan đến kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, vay và viện trợ nước ngoài; có kinh nghiệm trong xúc tiến và quản lý đầu tư nước ngoài, vay và viện trợ nước ngoài. Ngoài các điều kiện về chuyên môn, phải am hiểu và nắm chắc các quy định về đấu thầu, quản lý đấu thầu và quản lý đầu tư; phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu; phải am hiểu về tình hình kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế về thu hút đầu tư của tỉnh và nắm chắc các quy định của Trung ương và địa phương về quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh.

c) Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hp với chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Trường hp công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen và thể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì được xem xét đặc cách về thời hạn công tác nêu trên. Trường hợp đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không nhất thiết phải tính qua thời gian công tác nêu trên.

Điều 9. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm theo điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Khoản 1 Điều 5 Quy định này.

2. Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ qun lý nhà nước.

3. Có ít nhất 05 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương ít nhất từ 02 năm trở lên (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Trường hợp công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen thì được xem xét đặc cách về thời hạn công tác nêu trên. Trường hợp đối với những người được bổ nhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không nhất thiết phải tính qua thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Điều 10. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm theo điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Khoản 1 Điều 5 Quy định này.

2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Có ít nhất 03 năm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ trường hợp do luân chuyển cán bộ). Trường hợp công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khenthể hiện được khả năng lãnh đạo, quản lý thì được xem xét đặc cách về thời hạn công tác nêu trên. Trường hợp đối với những người được bnhiệm thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thì không nhất thiết phải tính qua thời gian công tác nêu trên.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp đang giữ chức vụ từ Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành, nếu còn khuyết thiếu chứng chỉ chưa đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo Quy định này thì Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tạo điều kiện đối với các trường hợp còn khuyết thiếu được cử đi đào tạo để bổ sung theo quy định. Trường hợp bổ nhiệm lại các chức danh nêu trên, nếu chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì không xem xét bổ nhiệm lại.

Điều 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quy định này để thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bnhiệm lại, luân chuyển và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức. Đồng thời, ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Quy định này để thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 126/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 126/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu126/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành24/11/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 126/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 126/2017/QĐ-UBND chức danh Trưởng Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận

         • 24/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực