Quyết định 126/QĐ-UBND

Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục tên các thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 126/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TÊN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 17/VP-KSTTHC ngày 15/01/2019 “V/v ban hành Quyết định công bố danh mục tên TTHC tiếp nhận tại Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh; Danh mục tên TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng DVC cấp tỉnh”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này danh mục tên 768 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh (Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Nội dung của các thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi về tên, số lượng thủ tục hành chính so với quyết định công bố thủ tục hành chính thì thực hiện theo Quyết định công bố thủ tục hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TTr.Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh;
- Báo BRVT, Đài PTTH t
nh;
- Trung tâm Công báo-Tin học;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÊN TTHC TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CẤP TỈNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 126/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

1. Danh mục TTHC của Sở Du lịch: 25

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực l hành

 

 

1

Thủ tục công nhận điểm du lịch

x

 

2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

3

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

4

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

5

Th tc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

x

 

6

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải th

x

 

7

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

x

 

8

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

9

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

x

 

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

x

 

11

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

12

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyn địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

x

 

13

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

x

 

14

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

15

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

16

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

x

 

17

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

x

 

18

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

x

 

19

Thủ tục cấp lại thhướng dẫn viên du lịch

x

 

II

Lĩnh vực lưu trú

 

 

1

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

x

 

III

Lĩnh vực Dịch vụ Du lịch khác

 

 

1

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

2

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chun phục vụ khách du lịch

x

 

3

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chun phục vụ khách du lịch

x

 

4

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

5

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung đạt tiêu chun phục vụ khách du lịch

x

 

2. Danh mục TTHC của Sở Công thương: 124

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực năng lượng

 

 

I

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV).

 

x

II

Lĩnh vực Điện

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thm quyn cấp của địa phương

 

x

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thm quyền cấp của địa phương

 

x

3

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

 

x

4

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương

 

x

5

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

x

6

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lđiện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

x

7

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

 

x

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

 

x

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hng thẻ

 

x

11

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

 

x

12

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

 

13

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

x

III

Lĩnh vực Dầu khí

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

 

x

2

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

x

3

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

x

IV

Lĩnh vực Bảo vệ người tiêu dùng

 

 

1

Đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

 

x

V

Lĩnh vực Qun lý cạnh tranh

 

 

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

x

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

x

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

x

4

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

 

x

VI

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

1

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

x

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

x

3

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

x

4

Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

 

x

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh

 

x

6

Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tnh

 

x

7

Cấp Giấy xác nhận đđiều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng du thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đđiều kiện làm tng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

9

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

10

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

x

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lxăng dầu

 

x

12

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

x

13

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

x

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng du

 

x

15

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

x

16

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

x

17

Tiếp nhận, rà soát Biu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

x

VII

Lĩnh vực Kinh doanh khí

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

2

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

3

Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

 

x

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

 

x

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

 

x

7

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bn

 

x

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

 

x

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

 

x

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

x

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

x

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

 

x

13

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

x

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

x

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

x

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

x

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

x

21

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

x

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG

 

x

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận ti

 

x

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

VIII

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

x

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

x

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

x

4

Cp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

x

5

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

x

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

x

7

Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

x

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

x

9

Cấp lại Giy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

x

IX

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

 

 

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

x

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

x

3

Thông báo thực hiện khuyến mại

 

x

4

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

x

5

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

x

6

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

 

x

X

Lĩnh vực công nghiệp địa phương

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

x

XI

Lĩnh vực thương mại quốc tế

 

 

1

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

2

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

3

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

4

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

6

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài đthực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

 

x

7

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

 

x

8

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyn phân phi bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phm ghi hình; sách, báo và tạp chí

 

x

9

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

 

x

10

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 

x

11

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 

x

12

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

 

x

13

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nht thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

 

x

14

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

 

x

15

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa ch trsở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình ca cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 

x

16

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

 

x

17

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

 

x

18

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

 

x

19

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 

x

20

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

 

x

21

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

 

x

XI

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc n

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

x

2

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu ncông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

x

3

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc n

 

x

4

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc n

 

x

5

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp thuộc thm quyn giải quyết của Sở Công Thương

 

x

6

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

x

7

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

x

XII

Lĩnh vc Hóa chất

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

7

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 

x

XIII

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

 

 

1

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Công trình mỏ khoáng sn rắn nhóm B, C

 

x

XIV

Lĩnh vực Giám định thương mại

 

 

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

x

2

Đăng ký thay đi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

 

x

XV

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

 

1

Cấp Giy chng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

x

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

x

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

x

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

x

5

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

XVI

Lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

x

XVII

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ

 

 

1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

x

3. Danh mục TTHC của Sở Giao thông Vận tải: 31

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Đường bộ

 

 

1

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

x

2

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

 

x

3

Cấp phù hiệu xe nội bộ

 

x

4

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

 

x

5

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

 

x

6

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

 

x

7

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công -ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bng xe buýt

 

x

8

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công -ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cđịnh, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

 

x

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

x

 

10

Di chuyn đăng ký xe máy chuyên dùng

x

 

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

x

 

12

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

x

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

x

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển sxe máy chuyên dùng bị mất

x

 

15

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

x

 

16

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển s xe máy chuyên dùng

x

 

17

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

x

 

II

Lĩnh vực Đường thủy nội địa

 

 

1

Chấp thuận chtrương xây dựng bến thủy nội địa

x

 

2

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

x

 

3

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

 

4

Công bố mluồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng ni với đường thủy nội địa địa phương

x

 

5

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đi với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

6

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

x

 

7

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

x

 

8

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

x

 

9

Công bhạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, din tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa địa phương

x

 

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chhuấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

x

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ hun luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

x

 

12

Chấp thuận chtrương xây dựng cảng thủy nội địa

x

 

13

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

x

 

14

Công bố lại cảng thủy nội địa

x

 

4. Danh mục TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ: 59

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

x

 

1

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

2

Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

x

 

3

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

x

 

4

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sn phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

x

 

5

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

x

 

6

Thủ tục đăng ký công bố hợp chun dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

x

 

7

Thủ tục đăng ký công bhợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

x

 

8

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

x

 

9

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

10

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

x

 

11

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường st và đường thủy nội địa

x

 

12

Thủ tục chđịnh tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

x

 

13

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

x

 

14

Thủ tục cấp lại Quyết định chđịnh tổ chức đánh giá sự phù hợp

x

 

15

Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

x

 

16

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

x

 

II

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 

 

1

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sn trí tuệ

x

 

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

x

 

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

x

 

4

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chtrì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

x

 

5

Thủ tục đề nghị thay đi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

x

 

6

Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sn trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

x

 

7

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

x

 

III

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ hạt nhân

 

 

1

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

 

2

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

3

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sdụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

5

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

6

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chn đoán trong y tế)

x

 

7

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

x

 

IV

Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ

 

 

1

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

x

 

2

Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

x

 

3

Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

x

 

 

 

4

Thủ tục giao quyn sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

x

 

5

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

x

 

6

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

x

 

7

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

x

 

8

Th tc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

x

 

9

Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tnh, thành phố trực thuộc trung ương.

x

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đu cho tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

12

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

13

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động ln đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

15

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

16

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

x

 

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyn giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

x

 

18

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

x

 

19

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

21

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

22

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

x

 

23

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

x

 

24

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

x

 

25

Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

x

 

26

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

x

 

27

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

x

 

28

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

x

 

29

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

x

 

5. Danh mục TTHC của Sở Lao động TB và Xã hội: 13

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực An toàn Lao động

 

 

1

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

x

 

2

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở

x

 

III

Lĩnh vực huấn luyện An toàn vệ sinh Lao động

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

x

 

IV

Lĩnh vực Quản lý Lao động nưc ngoài

 

 

1

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

x

 

2

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

x

 

3

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

4

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

x

5

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

x

 

V

Lĩnh vực Việc làm

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

x

 

VII

Lĩnh vực Lao động- Tiền lương

 

 

1

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

x

 

X

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

x

 

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

x

 

3

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

x

 

6. Danh mục TTHC của Sở Ngoại vụ: 01

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế

 

 

1

Cho phép tổ chức hội nghị hội thảo quc tế

x

 

7. Danh mục TTHC của Sở Nội vụ: 22

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Qun lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

 

 

1

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chhành nghề lưu trữ

x

 

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

x

 

II

Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

 

 

1

Thủ tục thành lập hội

x

 

2

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

x

 

3

Thủ tục hội tự giải thể

x

 

4

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kì, đại hội bất thường của hội

x

 

5

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

x

 

6

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

x

 

7

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

x

 

8

Thủ tục đổi tên quỹ

x

 

VI

Lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng

 

 

1

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)

x

 

2

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

x

 

3

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

x

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

x

 

5

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

6

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy clàm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

x

 

7

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

x

 

8

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tnh

x

 

VII

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

 

 

1

Thủ tục tặng thưng Bằng khen cấp tnh

x

 

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

x

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

x

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

x

 

8. Danh mục TTHC của Sở Tư pháp: 32

STT

Tên th tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực tư vấn pháp luật

 

 

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

 

2

Cấp thtư vấn viên pháp luật

x

 

3

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

II

Lĩnh vực Công chứng

 

 

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

x

 

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

3

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập s thay đi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

 

4

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

 

5

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

 

6

Thay đi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

x

 

7

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

x

 

8

Cấp lại Thẻ công chứng viên

x

 

9

Thành lập Văn phòng công chứng

x

 

10

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

x

 

11

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

x

 

12

Hợp nhất Văn phòng công chứng

x

 

13

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

x

 

14

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

x

 

15

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

x

 

16

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

x

 

17

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

x

 

III

Lĩnh vực Luật

 

 

1

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

x

 

IV

Lĩnh vực Quốc tịch

 

 

1

Nhập quốc tịch Việt Nam

x

 

2

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

3

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

4

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

x

 

5

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

V

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

 

 

1

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện cư trú tại Việt Nam

x

 

2

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

 

3

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng ối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)

x

 

VI

Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

VII

Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật

 

 

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. (cấp tỉnh)

x

 

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. (cấp tỉnh)

x

 

9. Danh mục TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông: 41

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Báo chí

 

 

1

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

x

 

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

x

 

3

Thay đi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

x

 

4

Cho phép họp báo (trong nước)

x

 

5

Cho phép họp báo (nước ngoài)

x

 

II

Lĩnh vực Xuất bản, In phát hành

 

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

x

 

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

4

Cấp đi giấy phép hoạt động in xuất bản phm

x

 

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

x

 

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

x

 

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

x

 

8

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bn phẩm

x

 

9

Cấp giấy phép hoạt động in

x

 

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

x

 

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

x

 

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

x

 

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

III

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

 

 

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nưc ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

3

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

5

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

x

 

6

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện ttổng hợp

x

 

7

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chtrụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

8

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

 

9

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

x

 

10

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

x

 

11

Thông báo thay đi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chtrụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

x

 

12

Thông báo thay đi cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tG2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều ltrở lên

x

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

 

14

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

 

15

Gia hn giấy chứng nhận đủ điều kiện hot đng điểm cung cấp dch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

 

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng.

x

 

IV

Lĩnh vực Bưu chính

x

 

1

Cấp giấy phép bưu chính

x

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

x

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

x

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hng không sử dụng được

x

 

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

x

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

x

 

 

10. Danh mục TTHC của Sở Y tế: 94

STT

Tên thủ tục hành chính

Trc tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Khám chữa bệnh

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

x

 

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

x

 

6

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

x

 

7

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X- Quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

12

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

13

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

 

x

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

x

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

 

x

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

x

17

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

x

 

18

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cp cứu chữ thập đdo mất, rách, hỏng

x

 

19

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

x

 

20

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền qun lý của Sở Y tế

x

 

21

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

22

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của SY tế

x

 

23

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

24

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x

 

25

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

26

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

27

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

x

28

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

 

x

29

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

x

30

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

31

Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

32

Thủ tục cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

x

33

Thủ tục cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

x

34

Cấp giấy xác nhận nội dung qung cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

35

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hng

x

 

36

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung qung cáo

x

 

37

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chhành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

II

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

 

 

1

Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 

x

2

Điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 

x

3

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

 

x

4

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

x

5

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thm quyn của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tthuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

6

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

 

x

7

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế

x

 

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ

x

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có cha tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

x

 

10

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

 

x

11

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

12

Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

13

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

 

x

14

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

x

15

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tthuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sbán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tthuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

x

18

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tin chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

19

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cnh

 

x

20

Cấp phép xuất khu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bn thân người xuất cnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

 

x

21

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

 

x

22

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mphẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hng

x

 

23

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mphẩm trong trường hợp giấy xác nhận nội dung qung cáo hết hiệu lực tại khoản 2 điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

 

24

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đi nội dung quảng cáo

x

 

25

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

 

x

26

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

 

x

27

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 

x

28

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

 

x

29

Đánh giá đáp ng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ

 

x

30

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

 

x

31

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất

 

x

32

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

 

x

33

Kiểm soát thay đi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

 

x

34

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất

 

x

35

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có cha dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

 

x

36

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

 

x

37

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại.

 

x

38

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược cht gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, không vì mục đích thương mại

 

x

39

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất

 

x

40

Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mc chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

 

x

41

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT

 

x

III

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

 

 

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

x

2

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

x

3

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

x

IV

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

 

 

1

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

V

Lĩnh vực Y tế dự phòng

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

 

2

Cấp giy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghnghiệp

x

 

3

Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

x

 

VI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 

 

1

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

x

 

2

Cp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

x

 

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế

x

 

4

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

5

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

x

 

6

Cấp đổi giấy chứng nhận sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

x

 

7

Đăng ký bn công bsản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

x

 

8

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

x

 

9

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

x

 

11. Danh mục TTHC của Sở Tài chính: 2

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Quản lý Giá

 

 

1

Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

x

 

II

Lĩnh vực Tài chính Ngân sách

 

 

1

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

x

 

12. Danh mục TTHC của Sở Xây dựng: 22

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cng dịch vụ công cấp tnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

2

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

x

 

3

Cấp chứng chnăng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

4

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

x

 

5

Điều chnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

x

 

6

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

x

7

Cp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

x

8

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

x

9

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III ( đối với trường hp bthu hồi quy định ti điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP)

 

x

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

 

x

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III do lỗi của cơ quan cấp

 

x

12

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

x

 

13

Điều chnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

x

 

II

Lĩnh vực Quy hoạch- Kiến trúc

 

 

1

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

x

 

2

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý.

x

 

3

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.

x

 

III

Lĩnh vực Phát triển đô thị

 

 

1

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

x

 

2

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án ci tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.

x

 

3

Lấy ý kiến của các sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đi với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

x

 

VI

Lĩnh vực Thị trường bất động sản

 

 

1

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 

x

2

Thủ tục cấp lại (cấp đi) chứng chỉ hành nghmôi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

 

x

V

Lĩnh vực Vật liệu xây dựng

 

 

1

Tiếp nhận công bố hợp quy sn phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

 

x

13. Danh mục TTHC của Sở Giáo dục và Đào tạo: 9

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 

 

1

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

 

x

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

x

3

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sng và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

x

4

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 

 

5

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

 

x

6

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

 

x

II

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

 

 

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

x

2

Chỉnh sửa nội dung văn bng, chứng chỉ

 

x

3

Công nhận văn bng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

x

14. Danh mục TTHC của Ban Quản lý CKCN: 37

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Đầu tư

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chtrương đầu tư.

x

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chtrương đầu tư.

x

 

3

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

x

 

4

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

 

 

5

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tnh.

x

 

6

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

x

 

7

Chuyn nhượng dự án đầu tư.

x

 

8

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

x

 

9

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

x

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

x

 

11

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

 

12

Đi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

 

II

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

 

1

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

2

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

x

 

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh

 

 

5

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sn phẩm rượu trên địa bàn tỉnh.

x

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh

x

 

III

Lĩnh vực Thương mại quốc tế

 

 

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

 

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

x

 

IV

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trc đường phchính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

x

 

2

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch s-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc d án có vn đầu tư trực tiếp nước ngoài

x

 

V

Lĩnh vực Lao động

 

 

1

Báo cáo giải trình nhu cu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động

x

 

2

Đnghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

x

 

3

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại VN.

x

 

4

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại VN.

 

 

5

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

x

 

6

Thu hồi GPLĐ

x

 

7

Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

x

 

8

Đăng ký nội quy lao động

x

 

9

Gửi thang lương, bng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

x

 

10

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

x

 

11

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

x

 

12

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

x

 

15. Danh mục TTHC của Sở Nông nghiệp &PTNT: 15

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

x

 

2

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thy sản

x

 

II

Lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cp tỉnh)

x

 

2

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

 

III

Lĩnh vực Thú y

 

 

1

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

 

x

2

Cấp lại Chứng chhành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chhành nghề thú y)

 

x

IV

Lĩnh vực Thủy sản

 

 

1

Xác nhận nguyên liệu thủy sn khai thác

x

 

2

Chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hp pháp.

x

 

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

 

x

4

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

x

 

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu.

 

x

6

Cấp giấy phép khai thác thy sản

x

 

7

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

x

 

8

Chứng nhận lại sản phẩm thủy sn khai thác trong nước không vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp

x

 

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

 

x

16. Danh mục TTHC của Sở Văn hóa và Th thao: 66

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Di sản văn hóa

 

 

1

Thủ tục đăng ký di vật, cvật, bảo vật quốc gia.

 

x

2

Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

 

x

3

Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp.

x

 

4

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghmua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

 

x

5

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.

 

x

6

Thủ tục cp lại chứng chỉ hành nghề tu b di tích.

 

x

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

8

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

 

 

II

Lĩnh vực Điện ảnh

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

x

 

2

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).

x

 

III

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp nh và Triển lãm

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

x

 

2

Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mthuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

x

 

3

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.

x

 

4

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tnh).

 

 

5

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

x

 

6

Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

x

 

IV

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương.

 

x

2

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương.

x

 

3

Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương.

x

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

x

V

Văn hóa cơ s

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa và Thể thao cấp).

x

 

2

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng qung cáo, băng-rôn.

 

x

3

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

 

x

4

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

x

 

5

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

x

 

6

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

x

 

7

Đăng ký tổ chức lhội

x

 

8

Thông báo tổ chức lễ hội

x

 

VI

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

1

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao.

x

 

2

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương.

x

 

VII

Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

1

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

x

 

2

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu.

x

 

VIII

Lĩnh vực Gia đình

 

 

1

Thủ tục cp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

x

 

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thm quyền của UBND cấp tỉnh).

x

 

3

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tnh).

x

 

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

x

 

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

x

 

6

Thủ tục đi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chng bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

x

 

IX

Lĩnh vực Thể dục thể thao

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

x

 

2

Thủ tục cấp giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.

x

 

3

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

x

 

4

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker.

x

 

6

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.

x

 

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển.

x

 

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

x

 

9

Thủ tục cp giy chứng nhn đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.

x

 

10

Th tc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

x

 

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động ththao tổ chức hoạt động môn võ ctruyền và vovinam.

x

 

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.

x

 

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.

x

 

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ.

x

 

15

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh.

x

 

16

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.

x

 

17

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

x

 

18

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.

x

 

19

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

x

 

20

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.

x

 

21

Thủ tục cp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.

x

 

22

Thủ tc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.

x

 

23

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông.

x

 

24

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin.

x

 

25

Thủ tục đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tnh.

x

 

26

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga

x

 

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Gofl

x

 

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí

x

 

17. Danh mục TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 61

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực đầu tư

 

 

1

Cp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết đnh chủ trương đầu tư

x

 

II

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

x

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

x

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH mt thành viên

 

x

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

 

4

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

x

5

Đăng ký thành lập công ty hp danh

 

x

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đi với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

x

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

x

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tlệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

 

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

 

x

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

x

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

x

15

Đăng ký thay đi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

x

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

 

x

18

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

 

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

 

x

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

21

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

x

22

Thông báo thay đổi thông tin của cđông sáng lập công ty cphần

 

x

23

Thông báo thay đổi cđông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 

x

24

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

x

25

Thông báo thay đổi thông tin người qun lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

 

26

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đi với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

27

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

28

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

29

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

 

x

30

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đi với doanh nghiệp hot động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

 

x

32

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

33

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

 

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

36

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

37

Thông báo chào bán cphần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

 

x

38

Thông báo cập nhật thông tin cđông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

 

x

39

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

x

40

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

 

x

41

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

 

 

42

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

 

x

43

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

 

x

44

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

 

x

45

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

 

x

46

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty CP và công ty hợp danh)

 

x

47

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cphần và công ty hợp danh)

 

x

48

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

 

49

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

x

50

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

51

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

x

52

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

x

53

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

x

54

Giải thể doanh nghiệp

 

x

55

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 

 

56

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh

 

x

57

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

x

58

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

x

59

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

60

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

18. Danh mục TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường: 114

STT

Tên thủ tục hành chính

Trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp tỉnh

Mức 3

Mức 4

I

Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản

 

 

1

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

2

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

x

 

3

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chđược sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

x

 

4

Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

 

 

5

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình

x

 

6

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sn

x

 

7

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

x

 

8

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sn

x

 

9

Trlại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

x

 

10

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

x

 

11

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

 

 

12

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

x

 

13

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

x

 

14

Đóng cửa mỏ khoáng sản

x

 

15

Cp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

16

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

17

Trlại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

18

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực)

 

 

II

Lĩnh vực Tài nguyên nước

x

 

1

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

3

Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

4

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

5

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trng thủy sn với lưu lượng dưới 2m3/giấy; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kV; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm

x

 

6

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trng thủy sn với lưu lượng dưới 2m3/giấy; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kW; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm

x

 

7

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

 

 

8

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

x

 

9

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

x

 

10

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quyvừa và nhỏ

x

 

11

Điều chỉnh tin cấp quyn khai thác tài nguyên nước

x

 

12

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

x

 

13

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

x

 

14

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

 

 

15

Lấy ý kiến cấp tnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

x

 

16

Thẩm định, phê duyệt phương án cm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

x

 

III

Lĩnh vực Khí tưng thủy văn

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

x

 

2

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cnh báo khí tượng thủy văn

x

 

3

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cnh báo khí tượng thủy văn

 

 

IV

Lĩnh vực Đo đạc và bản đ

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

x

 

2

Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đ

x

 

3

Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

x

 

4

Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bn đồ

x

 

V

Lĩnh vực Môi trường

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ci tạo, phục hi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác đng môi trường cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

x

 

3

Thm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

x

 

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

x

 

5

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

x

 

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sn xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

x

 

7

Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

 

 

8

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

x

 

9

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

x

 

10

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thi tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thi phát sinh

x

 

11

Chấp thuận điều chỉnh về quy , quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

x

 

12

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

x

 

13

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sn (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

x

 

14

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sn

 

 

15

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

x

 

16

Cấp lại Sổ đăng ký chnguồn thải chất thải nguy hại

x

 

17

Thẩm định và phê duyệt đán bảo vệ môi trường chi tiết

x

 

18

Xác nhận đán bảo vệ môi trường đơn giản

x

 

VI

Lĩnh vực Đất đai

 

 

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

 

2

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

3

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyn sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

4

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức

x

 

5

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

x

 

6

Thu hồi đất vì mục đích quc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

x

 

7

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

8

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

9

Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp

x

 

10

Đăng ký quyn sử dụng đất ln đầu

x

 

11

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để qun lý

x

 

12

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

x

 

13

Đăng ký biến động về sdụng đất, tài sn gắn liền với đất do thay đi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích tha đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

x

 

14

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế tha đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

 

 

15

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

x

 

16

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

x

 

17

Tách thửa hoặc hp thửa đất

x

 

18

Cấp đi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

x

 

19

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

x

 

20

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

x

 

21

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất lần đầu

 

 

22

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

x

 

23

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ln đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

x

 

24

Đăng ký thay đổi tài sn gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

x

 

25

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

x

 

26

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất đi với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

x

 

27

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất trong các trường hợp chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sn gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

x

 

28

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

x

 

29

Đăng ký biến động quyn sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đt; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

 

 

30

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyn từ hình thức thuê đất trả tin hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

x

 

31

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

x

 

32

Đăng ký chuyn mục đích sử dụng đất không phải xin phép Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

x

 

33

Chuyn nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

x

 

34

Cung cấp dữ liệu đất đai

x

 

35

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tnh

x

 

VII

Lĩnh vực Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

 

 

1

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

x

 

VIII

Lĩnh vực Biển và hi đảo

x

 

1

Giao khu vực biển

x

 

2

Gia hạn quyết định giao khu vực biển

x

 

3

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

x

 

4

Trả lại khu vực bin

x

 

5

Thu hồi khu vực biển

x

 

6

Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển

x

 

7

Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển

x

 

8

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển

x

 

9

Trả lại Giấy phép nhận chìm ở bin

x

 

10

Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở bin

x

 

IX

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm

 

 

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đt (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gn liền với đất)

x

 

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

x

 

3

Đăng ký thế chấp tài sản gn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

x

 

4

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

x

 

5

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

x

 

6

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

x

 

7

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất

x

 

8

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà

x

 

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

x

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2019
Ngày hiệu lực21/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 126/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 126/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu126/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành21/01/2019
        Ngày hiệu lực21/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 126/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 126/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bà Rịa Vũng Tàu

            • 21/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực