Quyết định 1261/QĐ-UBND

Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Ban Chuẩn bị triển khai Đề án sắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư đã được thay thế bởi Quyết định 4050/QĐ-UBND 2008 thành lập BQL sắp xếp dân cư ven biển Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1261/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SẮP XẾP DÂN CƯ VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM,  TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI BAN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP DÂN CƯ, PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2019/TTg-NN ngày 28/12/2007 của Chính phủ về việc phê duyệt Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại vùng ven biển tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức-bộ máy, biên chế-tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý Công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chuẩn bị triển khai Đề án sắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chuẩn bị triển khai Đề án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 18/TTr-BCB ngày 18/3/2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 222/TTr-SNV ngày 03/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Ban Chuẩn bị triển khai Đề án sắp xếp dân cư, phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam được thành lập tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Dự án) .

Ban Quản lý Dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch. Trụ sở Văn phòng Ban Quản lý đóng tại thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án:

- Triển khai thực hiện Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện công tác quy hoạch, quản lý và triển khai công tác quy hoạch trong vùng dự án.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố có khu vực quy hoạch thuộc vùng dự án, thực hiện phương án tái định cư, bồi thường và giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo thoả thuận của cấp có thẩm quyền.

- Quản lý các dự án đầu tư trong các khu tái định cư hoặc dự án đầu tư khác có liên quan được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện và phối hợp xúc tiến đầu tư trong vùng dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tài chính để UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành liên quan và trình Chính phủ bố trí nguồn vốn theo chương trình mục tiêu của Chính phủ hằng năm; đồng thời huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án tại tỉnh Quảng Nam.

- Xây dựng quy chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Báo cáo định kỳ, hằng năm theo quy định của pháp luật về việc hình thành, phát triển và quản lý sắp xếp dân cư ven biển cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp trên khi có yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý Dự án:

1. Cơ cấu tổ chức:

1.1 Ban Quản lý Dự án có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định hiện hành.

1.2 Các phòng, ban chức năng:

- Văn phòng Ban Quản lý;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

1.3 Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng;

- Ban Đền bù và giải phóng mặt bằng.

2. Biên chế:

- Biên chế các phòng, ban chức năng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Dự án do Trưởng ban phân bổ trong tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao và định mức.

- Trưởng Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của nhà nước về công tác cán bộ.

Điều 4. Trưởng Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển theo đúng quy định của nhà nước, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban TCTU;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đảng uỷ DCĐ;
- Lưu: VP UBND tỉnh, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1261/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực11/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1261/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành11/04/2008
       Ngày hiệu lực11/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/12/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Quản lý Dự án sắp xếp dân cư