Quyết định 1263/QĐ-UBND

Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Hội đồng biên tập báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các đề tài thuộc chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1263/QĐ-UBND thành lập Hội đồng biên tập báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các đề tài thuộc chương trình khoa học NN KX 09


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1263/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP BÁO CÁO TỔNG QUAN VÀ CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN CỦA CÁC ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX.09.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 09/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa 1000 năm Thăng Long – Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô, mã số KX.09”;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN ngày 29/3/2003 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học cấp Nhà nước mã số KX.09; Quyết định số 1369/QĐ-BKHCN ngày 02/6/2005 về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm và cử Chánh Văn phòng Chương trình khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.09; Quyết định số 807/QĐ-BKHCN ngày 05/5/2008 về việc bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học cấp Nhà nước mã số KX.09;
Xét đề nghị của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại tờ trình số 357/TTr-VPBCĐ ngày 13/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Biên tập Báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các Đề tài thuộc Chương trình KX.09 (gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên có tên dưới đây:

* Chủ tịch Hội đồng:

1. GS. TSKH Nguyễn Mại – Văn phòng Chính phủ;

* Phó Chủ tịch Hội đồng:

2. PGS. TS Phan Khanh - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09;

3. TS Nghiêm Xuân Đạt - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09

* Ủy viên Hội đồng:

4. GS. TSKH Trần Vĩnh Diệu - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09;

5. GS. TSKH Lương Xuân Quỳ - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09;

6. GS. TSKH Nguyễn Lân - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09;

7. TS. Vũ Văn Quân – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;

8. Th.S Nguyễn Trọng Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Phó Văn phòng Chương trình KX.09;

9. Th.S Nguyễn Khắc Cánh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội;

Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc là thành viên Văn phòng Chương trình KX.09 và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội do Hội đồng biên tập đề xuất, Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Thẩm định, biên tập nội dung Báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các Đề tài thuộc Chương trình KX.09 trước khi in ấn, phát hành.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09 về tính chính xác, khoa học, trung thực các thông tin, tư liệu lịch sử trong các ấn phẩm.

Nhiệm vụ của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và kinh phí xuất bản được trích từ nguồn kinh phí của UBND Thành phố Hà Nội chi cho các hoạt động của Chương trình KX.09 và kinh phí Tủ sách Thăng Long – Hà Nội của Nhà xuất bản Hà Nội. Giao Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09 xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.09, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhà Xuất bản Hà Nội, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Đ/c PCT Ngô Thị Thanh Hằng;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, KH&CN, VHTT&DL; TT&TT;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- VHKG, TH;
- Lưu VT, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2009
Ngày hiệu lực16/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1263/QĐ-UBND thành lập Hội đồng biên tập báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các đề tài thuộc chương trình khoa học NN KX 09


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1263/QĐ-UBND thành lập Hội đồng biên tập báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các đề tài thuộc chương trình khoa học NN KX 09
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1263/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành16/03/2009
        Ngày hiệu lực16/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1263/QĐ-UBND thành lập Hội đồng biên tập báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các đề tài thuộc chương trình khoa học NN KX 09

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1263/QĐ-UBND thành lập Hội đồng biên tập báo cáo tổng quan và các sản phẩm trung gian của các đề tài thuộc chương trình khoa học NN KX 09

            • 16/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực