Quyết định 1264/QĐ-BKHCN

Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1264/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyỆt nhiỆm vỤ khoa hỌc và công nghỆ theo NghỊ đỊnh thư đẶt hàng đỂ tuyỂn chỌn bẮt đẦu thỰc hiỆn trong kẾ hoẠch năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư ngày 30 tháng 1 năm 2015 và ngày 26 tháng 3 năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư hợp tác với CHLB Đức đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015:

1. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các vật liệu mới từ phụ phẩm mía đường, tre và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững.

2. Hoàn thiện công nghệ thu hồi các kim loại đất hiếm từ xúc tác FCC thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Điều 2. Giao Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và các đơn vị liên quan:

1 .Thông báo nội dung nhiệm vụ đặt hàng nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn;

2. Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC nhiỆm vỤ khoa hỌc và công nghỆ theo NghỊ đỊnh thư đẶt hàng đỂ tuyỂn chỌn bẮt đẦu thỰc hiỆn TỪ năm 2015
(Kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ NĐT

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả*

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Tên nhiệm vụ (tiếng Việt): Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng một số vật liệu mới (chất hấp thụ, hạt cải tạo đất và vải địa kỹ thuật) từ phụ phế phẩm mía đường và lúa để nâng cao giá trị gia tăng và phục vụ nông nghiệp bền vững.

Tên nhiệm vụ (tiếng Anh): “Production and utilization of new materials (adsorbent, soil improver and geotextile) derived from sugar cane and rice by-products for value added bio-based products and sustainable agriculture”

1. Làm chủ được 03 quy trình công nghệ sản xuất một số loại vật liệu mới (hạt hấp thu - absorbents, hạt hữu cơ cải tạo đất, và vải địa kỹ thuật) làm các vật liệu lọc nước, cải tạo đất, chống xói mòn...từ các loại phế phụ phẩm mía đường, rơm rạ.

2. Tiếp thu được công nghệ chuyển giao từ CHLB Đức để xây dựng được mô hình pilot trình diễn công nghệ chế tạo vật liệu mới quy mô chế biến 50 tấn vật liệu năm.

3. Nâng cao được năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu mới từ các loại phế phụ phẩm nông nghiệp.

1. Sản phẩm:

- 25-30 kg hạt carbon hoạt tính được sử dụng trong lọc nước, có khả năng hấp phụ màu, kim loại nặng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn sản phẩm tương tự đang lưu hành trên thị trường;

- Hạt hữu cơ phân bón (agglomerates used as fertilizers) mang các chủng vi sinh hữu ích (2 chủng vi sinh cố định N; 1-2 chủng phân giải lân, trichodermas, mycorrhizas...) đủ để thử nghiệm trên mô hình 1,0 ha rau và 2,0 ha mía đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với phân bón cùng loại hiện có trên thị trường;

- 3 - 5 kg Sợi đặc trưng từ bã mía, rơm rạ:

+ Đường kính trung bình đến vài trăm mm,

+ Chiều dài sợi đến vài chục cm;

- 500 kg các vật liệu (được chế biến từ bã mía, rơm rạ như: dạng hạt hữu cơ; màng lọc; vải địa kỹ thuật) tiếp thu từ CHLB Đức và đánh giá trong điều kiện môi trường Việt Nam.

2. 01 mô hình pilot trình diễn tại LASUCO chế biến được 50 tấn sinh khối/năm.

3. 03 quy trình công nghệ gồm:

i) Quy trình sản xuất hạt phân bón bổ sung vi sinh ;

ii) Quy trình sản xuất màng/hạt lọc nước (adsorbents);

iii) Quy trình sản xuất vải địa kỹ thuật đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu.

4. Công trình công bố:

- Ít nhất 01 bài báo quốc tế đạt tiêu chuẩn ISI;

- 2 - 3 bài báo trong nước.

5. Đào tạo nhân lực:

- 1 - 2 Thạc sĩ;

- 5 - 7 Kỹ thuật viên về sinh khối, vi sinh phân bón, chế biến sinh khối, chế tạo vật liệu;

- 3 - 5 cán bộ được đào tạo ngắn hạn ở Đức (30 ngày) và 2 - 3 cán bộ từ 3 – 6 - 12 tháng.

Tuyển chọn

Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Đức.

2

Hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ các oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất;

1. Tiếp thu và làm chủ được quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ từng oxit nguyên tố đất hiếm trong xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

2. Xây dựng được hệ thống pilot thu hồi các oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất 100 kg xúc tác thải/mẻ.

1. Quy trình công nghệ thu hồi riêng rẽ từng oxit nguyên tố đất hiếm từ xúc tác FCC đã qua sử dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hệ thiết bị pilot quy mô 100 kg xúc tác FCC/mẻ (đã qua sử dụng) đảm bảo thu hồi trên 90% oxit nguyên tố đất hiếm.

3. Sản phẩm:

- 10kg các oxit đất hiếm riêng rẽ có độ tinh khiết >= 99,9%.

- 100 kg chất nền giàu nhôm: 30 - 50% AI2O3.

4. Công trình công bố:

1 - 2 bài báo quốc tế chuẩn ISI.

5. Đào tạo nhân lực:

- Đào tạo 01 thạc sĩ

Tuyển chọn

Nhiệm vụ Nghị định thư hợp tác với Đức.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1264/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1264/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2015
Ngày hiệu lực04/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1264/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1264/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành04/06/2015
        Ngày hiệu lực04/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng 2015

            • 04/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực