Quyết định 1264/QĐ-BTM

Quyết định 1264/QĐ-BTM Về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1264/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày  01  tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CỤC TRƯỞNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XÁC NHẬN HOẶC KHÔNG XÁC NHẬN VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 78/2000/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Xúc tiến Thương mại;     
Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 0983/2006/QĐ-BTM ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 1680/2004/QĐ-BTM ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến Thương mại;
Theo đề nghị của Chánh văn Phòng, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại theo quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC                                                                                                                                                             ;

Điều 2. Định kỳ hàng năm, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ Thương mại tình hình thực hiện tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ Thương mại;
- Sở TM, Sở TMDL các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, XTTM, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1264/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1264/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1264/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1264/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

           • 01/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực