Quyết định 1264/QĐ-BTM

Quyết định 1264/QĐ-BTM Về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1264/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày  01  tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CỤC TRƯỞNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XÁC NHẬN HOẶC KHÔNG XÁC NHẬN VIỆC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 78/2000/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Xúc tiến Thương mại;     
Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2006/NĐ-CP">07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 0983/2006/QĐ-BTM ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 1680/2004/QĐ-BTM ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến Thương mại;
Theo đề nghị của Chánh văn Phòng, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại theo quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 37/2006/NĐ-CP">07/2007/TTLT-BTM-BTC                                                                                                                                                             

Điều 2. Định kỳ hàng năm, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ Thương mại tình hình thực hiện tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ Thương mại;
- Sở TM, Sở TMDL các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, XTTM, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1264/QĐ-BTM

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1264/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/08/2007
Ngày hiệu lực 01/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1264/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1264/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
Người ký Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành 01/08/2007
Ngày hiệu lực 01/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1264/QĐ-BTM ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận không xác nhận đăng ký khuyến mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

  • 01/08/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/08/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực