Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Phát triển mô hình nuôi cá-lúa" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN Phát triển mô hình nuôi cá-lúa


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1265/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: “PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI CÁ-LÚA”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/NĐ-CP">38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Phát triển mô hình nuôi cá-lúa.

2. Tổ chức chủ trì dự án: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. Kim Văn Tiêu.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội, Tiền Giang, Long An và Hậu Giang.

5. Thời gian thực hiện dự án: 2 năm (2012-2013).

6. Mục tiêu dự án:

6.1. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao hiệu quả sản xuất trên đất lúa, đặc biệt đất lúa trũng năng suất thấp bằng đưa nuôi trồng thủy sản (cá) xen canh, luân canh với lúa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình nuôi cá - lúa với năng suất ³ 1,5 tấn cá/ha (nuôi xen canh), ³ từ 5 tấn cá /ha (nuôi luân canh) tại 12 tỉnh trên quy mô 73 ha.

- Tập huấn cho 1.260 người về kỹ thuật nuôi; 1.100 người tham gia tổng kết mô hình.

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo phụ lục 1 đính kèm).

8. Kết quả của dự án (theo phụ lục 2 đính kèm).

9. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước: 5.510.000.000 đồng (Năm tỷ năm trăm mười triệu đồng).

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và Thuyết minh dự án đã được phê duyệt; quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng  Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Chủ nhiệm dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG, KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI CÁ-LÚA
(Kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Quy mô

Địa điểm (tỉnh)

Kinh phí (1.000đ)

 

Năm 2012

 

Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang

2.500.000

1

Xây dựng mô hình

35ha

 

1.804.100

2

Đào tạo tập huấn

19 lớp

 

500.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

123.000

4

Chi khác: Quản lý

 

 

72.900

 

Năm 2013

 

Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Nội, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang

3.010.000

1

Xây dựng mô hình

38ha

 

2.174.550

2

Đào tạo tập huấn

21 lớp

 

610.000

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

138.000

4

Chi khác: Quản lý

 

 

87.450

 

Tổng cộng

 

 

5.510.000

 

PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NUÔI CÁ-LÚA
(Kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-BNN-TCTS ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Kết quả

Số lượng

Chất lượng

1

Xây dựng mô hình xen canh cá-la

- Quy mô 36 ha tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó:

- Năng suất nuôi > 1,5 tấn/ha

+ Nuôi ghép cá rô phi là chính: 18 ha

- Cỡ thu hoạch các loại cá >0,45 kg/con; tỷ lệ sống > 70%; hệ số thức ăn: 0,5

+ Nuôi ghép cá chép lai là chính: 18 ha

 

- 180 người được tập huấn về kỹ thuật

- 100% hộ tham gia xây dựng mô hình áp dụng được kỹ thuật dưới hướng dẫn cán bộ kỹ thuật

- 300 người được tham gia hội thảo tổng kết mô hình

- Đầy đủ các thành phần tham gia gồm: cá hội đoàn thể; nhà quản lý; nhà khoa học, nông thôn tiêu biểu và nông dân có nhu cầu tham quan học tập

Xây dựng mô hình  nuôi luân canh cá-lúa

- Quy mô 37 ha, Trong đó:

 

+ Đồng bằng Sông Hồng quy mô 28ha: Nuôi ghép cá rô phi là chính 12 ha; Nuôi ghép cá rô đồng là chính 16 ha.

- Năng suất > 5 tấn/ha; tỷ lệ sống >70%; hệ số thức ăn: 1,2

 

- Cỡ thu hoạch: cá rô phi, chép lai, mè trắng, trôi >0,5 kg/con; cá rô đồng >0,1 kg/con

+ Đồng bằng sông Cửu Long quy mô 9 ha: Nuôi ghép cá rô đồng là chính 3 ha; Nuôi ghép cá sặc rằn là chính 6 ha.

- Năng suất >10 tấn/ha; tỷ lệ sống >70%; hệ số thức ăn: 1,5

 

- Cỡ thu hoạch: cá rô đồng, sặc rằn, mè vinh >0,1kg/con.

- 480 người được tập huấn về kỹ thuật

- 100% hộ tham gia xây dựng mô hình áp dụng được kỹ thuật dưới hướng dẫn cán bộ kỹ thuật

- 800 người được tham gia hội thảo tổng kết mô hình

- Đầy đủ các thành phần tham gia gồm: các hội đoàn thể; nhà quản lý; nhà khoa học, nông dân tiêu biểu và nông dân có nhu cầu tham quan học tập

2

Đào tạo nhân rộng mô hình

600 người ngoài mô hình được tập huấn

90% người được tập huấn sẽ tự độc lập triển khai mô hình cá lúa tại địa phương, gia đình mình.

3

Thông tin tuyên truyền

- 3.700 tờ rơi,

- 2 cuốn sách, số lượng bản in khoảng 100 cuốn

- Sách và tờ rơi được in với hình ảnh và màu đẹp, phát hành rộng rãi tới các địa điểm có tiềm năng phát triển cá lúa, góp phần phổ biến nhân rộng mô hình

 

 

- 22 chuyên mục phát thanh, truyền hình tại các tỉnh có mô hình triển khai

- Chuyên mục phổ biến điển hình sản xuất giỏi, những kỹ thuật hay về nuôi cá lúa

 

 

- 2 đĩa hình

- Đĩa hình xây dựng xong được phát trên đài truyền hình kênh VTV2 hoặc VTC6

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1265/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1265/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/2012
Ngày hiệu lực 29/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1265/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN Phát triển mô hình nuôi cá-lúa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN Phát triển mô hình nuôi cá-lúa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1265/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành 29/05/2012
Ngày hiệu lực 29/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN Phát triển mô hình nuôi cá-lúa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1265/QĐ-BNN-KHCN Phát triển mô hình nuôi cá-lúa

  • 29/05/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/05/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực