Quyết định 1265/QĐ-UBND

Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2015 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn học, nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Quyết định 1265/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực văn học nghệ thuật Cà Mau 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1808/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về Văn học Hội Văn học Nghệ thuật Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1265/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực văn học nghệ thuật Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1265/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tại T trình số 26/TTr-VHNT ngày 31/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực văn học, nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (CCTPN & CKSTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin học Cà Mau;
- NC (N);
- Lưu: VT, Ktr02/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I.

DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

 

PHẦN II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

1. Thủ tục: Quyết định công nhn các tác phẩm đt giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Tác giả, đồng tác giả trong và ngoài tỉnh Cà Mau có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị xuất sắc liên hệ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau (số 5, đường Lưu Tấn Tài, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuân (trừ ngày nghỉ l), đ được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Trực tiếp tại Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau vào thời gian nêu trên. Chuyên viên thụ lý hồ sơ xem xét:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn cụ thể một lần để người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả (lễ công bố và trao Giải thưởng).

L công bố và trao Giải thưởng Phan Ngọc Hiển được tổ chức trang trọng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12) của năm xét tặng giải thưởng.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.3.1. Đối với tác giả còn đương nhiệm tại các cơ quan, đơn vị, hồ sơ tham gia gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển (bản chính, theo mẫu ĐK-XTGPNH-1A).

- Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đối với các chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật phải có ảnh chụp tác phẩm, công trình đã hoàn thành).

- Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó cần nêu rõ các thông tin về ý đồ sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp thể hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm công trình,... (bản chính).

- Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen về tác phẩm, tác giả kèm bản chính để đối chiếu (01 bản, nếu có).

1.3.2. Đối với tác giả là những người đã nghỉ hưu hoặc không làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh, hồ sơ tham gia gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển (bản chính, theo mẫu ĐK-XTGPNH-1B).

- Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đối với các chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật phải có ảnh chụp tác phẩm, công trình đã hoàn thành).

- Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó cần nêu rõ các thông tin về ý đ sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp thể hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm công trình,... (bản chính).

- Bản photo Giấy chứng minh nhân dân có đối chiếu bản chính (01 bản).

- Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen về tác phẩm, tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.3.3. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với đại diện đồng tác giả còn đương nhiệm ở các cơ quan, đơn vị cùng các tác giả còn đương nhiệm không làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Hồ sơ tham gia gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển (bản chính, theo mẫu ĐK-XTGPNH-2A).

- Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đối với các chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật phải có ảnh chụp tác phẩm, công trình đã hoàn thành).

- Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó cần nêu rõ các thông tin về ý đồ sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp thể hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm công trình,... (bản chính).

- Danh sách từng thành viên (bản chính, theo mẫu DS-ĐTG-GPNH).

- Bản photo Giấy chứng minh nhân dân của thành viên là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh có đối chiếu bản chính (người/01 bản).

- Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen về tác phẩm, tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.3.4. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với đại diện đồng tác giả là người ngoài cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh cùng các thành viên tác giả còn đương nhiệm và tác giả ngoài cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hồ sơ tham gia gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển (bản chính, theo mẫu ĐK-XTGPNH-2B).

- Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đối với các chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật phải có ảnh chụp tác phẩm, công trình đã hoàn thành).

- Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó cn nêu rõ các thông tin về ý đồ sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp th hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm công trình,... (bản chính).

- Danh sách từng thành viên (bản chính, theo mẫu DS-ĐTG-GPNH).

- Bản photo Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện và các thành viên là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh có đối chiếu bản chính (người/01 bản).

- Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chng nhận hoặc giấy khen, bằng khen về tác phẩm, tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.3.5. Đối với tác giả hy sinh, từ trần thì tổ chức hoặc cá nhân thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật chịu trách nhiệm cùng với gia đình, thân nhân hoàn thành hồ sơ, thủ tục và ký vào bảng kê khai thông tin cá nhân của tác giả, bản giới thiệu thuyết minh, tập hợp tác phẩm và các giấy t khác có liên quan đến tác giả. Hồ sơ tham gia gồm:

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển (bản chính, theo mẫu ĐK-XTGPNH-3).

- Bản chính tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đề nghị xét tặng giải thưởng (riêng đối với các chuyên ngành Kiến trúc và Mỹ thuật phải có ảnh chụp tác phẩm, công trình đã hoàn thành).

- Bản giới thiệu thuyết minh của tác giả về tác phẩm, công trình tham dự xét tặng giải thưởng. Trong đó cần nêu rõ các thông tin về ý đồ sáng tác của tác giả, đồng tác giả; hình thức, phương pháp th hiện; chủ đề tư tưởng tác phẩm công trình,... (bản chính).

- Bản photo Giấy chứng minh nhân dân của thân nhân, người đại diện hợp pháp của tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản).

- Bản photo Giấy chứng nhận, bằng chng nhận hoặc giấy khen, bằng khen về tác phẩm, tác giả có đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có).

1.4. Thời hạn giải quyết:

Giải thưởng Phan Ngọc Hiển được xét tặng định kỳ 05 năm một lần. Tổ chức công bố và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12).

1.5. Đối tượng thực hin thủ tục hành chính: Tác giả, đồng tác giả.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức công bố và trao giải thưởng.

1.8. Lệ phí (nếu có): Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo mu ĐK-XTGPNH-1A.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo mẫu ĐK-XTGPNH-1B.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo mẫu ĐK-XTGPNH-2A.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo mẫu ĐK-XTGPNH-2B.

- Bản đăng ký tác phẩm, công trình xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển theo mẫu ĐK-XTGPNH-3.

- Danh sách từng thành viên theo Mẫu DS-ĐTG-GPNH.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tác giả, đồng tác giả trong và ngoài tỉnh Cà Mau có tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị xuất sắc về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh về Cà Mau qua các thời kỳ kháng chiến; trong xây dựng, bảo vệ T quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước, nhằm biểu dương, tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật; động viên, khuyến khích, thúc đy và định hướng hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời kỳ hội nhập đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

1.10.1. Đối tượng đăng ký tham gia giải thưởng

Tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có phẩm chất, đạo đức tốt đều được gửi tác phẩm, công trình tham gia xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hiển.

1.10.2. Đối tượng xét tặng giải thưởng

1. Tác phẩm, công trình thuộc các chuyên ngành: Âm nhạc, Điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật, Múa, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn học, Văn nghệ dân gian phản ánh về Cà Mau.

2. Các tác phẩm, công trình tham gia giải thưởng phải tác phẩm, công trình được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng nhận hoặc công bố hay ứng dụng trước thời gian nộp hồ sơ dự giải ít nhất là 01 năm.

3. Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm, công trình gửi tham dự giải thưởng. Ngoại trừ bản gốc tác phẩm Mỹ thuật.

1.10.3. Điều kiện xét tặng giải thưởng

1. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đủ điều kiện để xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hiển thuộc một trong các chuyên ngành:

a) Âm nhạc: Ca khúc, hp xướng, khí nhạc...; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về âm nhạc đã được xuất bản thành sách.

b) Điện ảnh: Phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim truyện truyền hình; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về điện ảnh đã được xuất bản thành sách.

c) Kiến trúc: Công trình, cụm công trình kiến trúc được xây dựng; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về kiến trúc đã được xuất bản thành sách.

d) Múa: Kịch bản múa được dàn dựng công diễn, các vở múa, tiết mục múa; công trình nghiên cứu, luận và phê bình về múa đã được xuất bản thành sách.

đ) Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về mỹ thuật đã được xuất bản thành sách.

e) Nhiếp ảnh: Tác phẩm nhiếp ảnh; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về nhiếp ảnh đã được xuất bản thành sách.

g) Sân khấu; Các kịch bản sân khấu được dàn dựng công diễn, các vở diễn thuộc các loại hình sân khấu; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về sân khấu đã được xut bản thành sách.

h) Văn học: Tác phẩm là văn xuôi, thơ đã xuất bản thành sách; công trình nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học đã được xuất bản thành sách.

i) Văn nghệ dân gian: Tác phẩm, công trình sưu tầm, nghiên cứu, lý luận và phê bình về văn học, nghệ thuật dân gian đã được xuất bản thành sách.

2. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật tham gia xét tặng Giải thưởng Phan Ngọc Hiển không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại chưa được giải quyết về nội dung kể từ khi được công bố, xuất bản đến thời điểm xét tặng giải thưởng.

1.10.4. Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng

1. Có giá trị xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát trin nền văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ T quốc; quảng bá hình ảnh tốt đẹp về Cà Mau.

2. Tác phẩm là công trình sưu tầm văn nghệ dân gian, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã công bố trên sách, báo, tạp chí, báo điện tử, phát thanh và truyền hình trong tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế.

3. Tác phẩm là loại hình văn xuôi, thơ, âm nhạc, kịch, cải lương, vọng cổ, tài tử Nam Bộ, múa, điện ảnh đã được giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương trong các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên hoặc phát hành qua băng, đĩa hay qua dàn dựng, công diễn; được công bố trên các phương tiện truyền thông hay được xuất bản thành sách.

4. Tác phẩm là loại hình nhiếp ảnh, mỹ thuật đã được giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương trong các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên.

5. Công trình và cụm công trình kiến trúc được giải nhất, nhì, ba hoặc tương đương trong các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên, được xây dựng và đưa vào sử dụng.

6. Đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đã được giải thưởng của tỉnh, khu vực, quốc gia (trừ Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật) và quốc tế phải kèm theo bản sao bằng chứng nhận hoặc giấy khen, bằng khen để chứng minh.

1.10.5. Mỗi tác giả, đồng tác giả được gửi không quá 04 tác phẩm, công trình tham gia xét tặng giải thưởng.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau.

 

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với tác giả còn đương nhiệm tại các cơ quan, đơn vị)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………….Nam, Nữ:.............................................

- Bí danh, bút danh:...........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

- Dân tộc:.........................................................................................................................

- Nguyên quán:.................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có):.................................................................................................        

- Chức vụ (nếu có):...........................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….Di động:.............................................

Địa chỉ liên hệ:

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm…………
Đến tháng, năm…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin

- Tên tác phẩm, công trình:..............................................................................................

.....................................................................................................................................

- Năm công bố hoặc xuất bản:.........................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/.................................................................................................................................. ;

b/..................................................................................................................................

c/..................................................................................................................................

4. Khen thưởng:............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Kỷ lut: (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của “Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển", nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định, pháp luật.

 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc Hội VHNT tỉnh, thành phố
(ký tên, đóng dấu)

…….., ngày… tháng…. năm ….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với tác giả là những người đã nghỉ hưu hoặc không làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………….Nam, Nữ:.............................................

- Bí danh, bút danh:...........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

- Dân tộc:.........................................................................................................................

- Nguyên quán:.................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có):.................................................................................................        

- Chức vụ (nếu có):...........................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….Di động:.............................................

Địa chỉ liên hệ:

2. Quá trình công tác:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm…………
Đến tháng, năm…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin

- Tên tác phẩm, công trình:..............................................................................................

.....................................................................................................................................

- Năm công bố hoặc xuất bản:.........................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/.................................................................................................................................. ;

b/..................................................................................................................................

c/..................................................................................................................................

4. Khen thưởng:............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Kỷ lut: (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của “Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển", nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định, pháp luật.

 

 

…….., ngày… tháng…. năm ….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-2A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với đồng tác giả còn đương nhiệm ở các cơ quan, đơn vị cùng các tác giả còn đương nhiệm và không làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của người đại diện đồng tác giả đăng ký:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………….Nam, Nữ:.............................................

- Bí danh, bút danh:...........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

- Dân tộc:.........................................................................................................................

- Nguyên quán:.................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có):.................................................................................................

- Chức vụ (nếu có):...........................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….Di động:.............................................

Địa chỉ liên hệ:

2. Quá trình công tác của người đại diện :

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm…………
Đến tháng, năm…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin

- Tên tác phẩm, công trình:..............................................................................................

.....................................................................................................................................

- Năm công bố hoặc xuất bản:.........................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/.................................................................................................................................. ;

b/..................................................................................................................................

c/..................................................................................................................................

4. Khen thưởng của người đại diện:............................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Kỷ lut của người đại diện: (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của “Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển", nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định, pháp luật.

 

 

…….., ngày… tháng…. năm ….
Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu ĐK-XTGPNH-3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20....
(Áp dụng đối với tác giả hy sinh, từ trần)

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển.

1. Thông tin cá nhân của liệt sỹ, người từ trần:

- Họ và tên (khai sinh):………………………………….Nam, Nữ:.............................................

- Bí danh, bút danh:...........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

- Ngày, tháng, năm mất:....................................................................................................

- Dân tộc:.........................................................................................................................

- Đơn vị công tác (nếu có):.................................................................................................

- Chức vụ (nếu có):...........................................................................................................

2. Họ và tên thân nhân, người đại diện hợp pháp đăng ký tác phẩm

- Họ và tên (khai sinh):………………………………….Nam, Nữ:.............................................

- Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

- Quan hệ với tác giả:........................................................................................................

- Số điện thoại bàn (nếu có):…………………………….Di động:.............................................

Địa chỉ liên hệ:

3. Quá trình công tác của người đại diện:

Thời gian

Nghề nghiệp, chức danh, nơi công tác

Từ tháng, năm…………
Đến tháng, năm…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tác phẩm, công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin

- Tên tác phẩm, công trình:..............................................................................................

.....................................................................................................................................

- Năm công bố hoặc xuất bản:.........................................................................................

- Các giải thưởng mà tác phẩm, công trình đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm:

a/.................................................................................................................................. ;

b/..................................................................................................................................

c/..................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của “Quy chế Xét tặng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển", nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định, pháp luật.

 

Xác nhận của Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư và Ban Chấp hành các phân hội
(ký tên, đóng dấu)

…….., ngày… tháng…. năm 20….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 


Mẫu DS-ĐTG-GPNH

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

, ngày tháng năm 20…

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT PHAN NGỌC HIỂN NĂM 20….

STT

Tên tác phẩm, công trình

Tên giải thưởng khác (ghi rõ năm được tặng thưởng của tác phẩm, công trình) đề nghị giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển

Tên tác giả hoặc đồng tác giả

Số phiếu đánh giá

Ghi chú

Đồng ý

Không đồng ý

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

…………………….

2

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

…………………….

3

 

 

 

 

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

…………………….

...

 

 

 

 

 

……………………

 

 

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(chữ ký, dấu của đơn vị)

Họ và tên
(Chức danh)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1265/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1265/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2015
Ngày hiệu lực28/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1265/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1265/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực văn học nghệ thuật Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1265/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực văn học nghệ thuật Cà Mau 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1265/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Dũng
        Ngày ban hành28/08/2015
        Ngày hiệu lực28/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1265/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực văn học nghệ thuật Cà Mau 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1265/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực văn học nghệ thuật Cà Mau 2015