Quyết định 1268-QĐ/TC

Quyết định 1268-QĐ/TC năm 1961 công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 1268-QĐ/TC công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1268-QĐ/TC

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ ĐÌỀU LỆ TẠM THỜI TỔ CHỨC CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 160-CP ngày 09-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Giao thông Vận tải;
Căn cứ Quyết định số 426-QĐ/TC ngày 24-5-1961 thành lập công ty thi công cơ giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Công bố điều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới.

Điều 2. – Ông Chánh văn phòng Bộ, các Ông Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ có liên quan và Ông Chủ nhiệm Công ty thi công cơ giới có trách nhiệm thi hành bản điều lệ này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG

Hồng Xích Tâm

 

ĐIỀU LỆ TẠM THỜI

TỔ CHỨC CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI

Chương 1:

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. – Công ty thi công cơ giới thành lập theo Quyết định số 426-QĐTC ngày 24 tháng 5 năm 1961 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, có trách nhiệm thi công bằng máy các công trình giao thông; tổ chức quản lý cho thuê máy và sửa chữa máy công trình.

Điều 2. – Công ty thi công cơ giới là một xí nghiệp xây dựng, kinh doanh tự chủ theo chế độ bao thầu và hạch toán kinh tế, có vốn và tài sản riêng, tư cách pháp nhân về phương diện pháp luật, có dấu riêng với danh hiệu “CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI”.

Điều 3. – Công ty thi công cơ giới do một chủ nhiệm lãnh đạo và có một số phó chủ nhiệm lãnh đạo và có một số phó chủ nhiệm giúp việc. Chủ nhiệm công ty chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về mọi mặt và chịu sự giám sát của Cục Kiến thiết cơ bản về tiến độ công tác, chất lượng công trình và kế hoạch thi công theo các hợp đồng ký kết giữa hai bên, chịu sự chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện khác của Bộ về từng mặt nghiệp vụ, kỹ thuật.

Điều 4. – Công ty thi công cơ giới tạm thời xếp vào công ty loại hai (2) theo quy định cấp bậc tổ chức của Nhà nước đối với ngành xây dựng cơ bản.

Quyền lợi của cán bộ lãnh đạo các cấp trong công ty đều xác định theo các quy định chung của Nhà nước đối với công ty loại hai (2).

Chương 2:

NHIỆM VỤ CƠ BẢN

Điều 5. – Nhiệm vụ cơ bản của Công ty thi công cơ giới như sau:

1. Tổ chức thi công bằng máy các công trình làm mới về nền đường sắt, nền đường và mặt đường ô tô theo kế hoạch của Bộ.

2. Quản lý và cho thuê máy công trình theo nhu cầu xây dựng cơ bản của Bộ, đảm bảo cung cấp kịp thời nhu cầu về máy công trình cho các ngành hoạt động của Bộ kể cả nhu cầu xây dựng của các cơ quan giao thông vận tải địa phương.

3. Tổ chức sửa chữa các loại máy công trình của Bộ và tùy điều kiện có thể kết hợp sản xuất các loại phối kiện công trình do Bộ giao.

4. Lập kế hoạch thi công, cho thuê máy, sản xuất và sửa chữa của toàn công ty theo chế độ chung của Bộ. Tổ chức việc thực hiện tốt kế hoạch đó.

5. Định ra và thực hiện các biện pháp kinh tế, kỹ thuật cần thiết bảo đảm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Bộ.

6. Thực hiện đúng các quy trình, quy tắc quản lý về kỹ thuật thi công cũng như về công nghệ, và đề ra những ý kiến mới về vấn đề này. Áp dụng các biện pháp công tác tiên tiến và kỹ thuật mới vào mọi hoạt động của công ty nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tốc độ thi công cũng như sản xuất, sửa chữa.

7. Bảo quản tốt tài sản và có kế hoạch sử dụng hợp lý các tài sản của công ty.

8. Đảm bảo việc sử dụng và động viên các nguồn vốn được hợp lý, tổ chức và lãnh đạo thực hiện tốt công tác hạch toán kinh tế của công ty, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách tài chính của Nhà nước.

9. Thực hiện các chính sách lao động và tiền lương của Nhà nước thích hợp với đặc điểm của công ty, để không ngừng nâng cao năng suất lao động; cải thiện đời sống của công nhân, viên chức.

10. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, viên chức. Bảo đảm công việc thi công và sản xuất được an toàn, bảo đảm sức khỏe của công nhân, viên chức.

11. Căn cứ chính sách cán bộ của Nhà nước và phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của Bộ, tiến hành việc tuyển lựa, phân phối, điều động, đề bạt, giáo dục, khen thưởng, kỷ luật công nhân, viên chức phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của công ty.

12. Tổ chức việc đào tạo, giáo dục công nhân, viên chức không ngừng nâng cao trình độ công tác kịp với nhu cầu phát triển của công ty.

13. Không ngừng cải tiến tổ chức quản lý, tổ chức lao động sản xuất thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ và nguyên tắc quản lý xí nghiệp của Nhà nước.

14. Tổ chức việc bảo vệ kinh tế, phòng, chống hỏa và bão, lụt, kịp thời ngăn ngừa mọi hiện tượng tổn thất có thể xảy ra.

15. Cùng công đoàn tổ chức và mở rộng phong trào thi đua lao động, không ngừng nâng cao nhiệt tình lao động của toàn thể công nhân, viên chức trong mọi hoạt động của công ty.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA CHỦ NHIỆM CÔNG TY

Điều 6. – Chủ nhiệm công ty thi công cơ giới có trách nhiệm lãnh đạo mọi mặt hoạt động của công ty; tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình; chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách của Nhà nước và các chỉ thị cụ thể của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Các phó chủ nhiệm chịu trách nhiệm trực tiếp về phần việc do mình phụ trách theo sự phân công và liên đới chịu trách nhiệm về những hoạt động chủ yếu của công ty.

Đối với những phần việc do phó chủ nhiệm trực tiếp phụ trách thì chủ nhiệm vẫn phải chịu trách nhiệm đầy đủ phần lãnh đạo chung của mình.

Điều 7. – Quyền hạn của chủ nhiệm công ty:

a) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, đề nghị Bộ công bố hoặc trực tiếp công bố những chỉ thị cần thiết cho công nhân, viên chức trong công ty thi hành. Kiểm tra, đôn đốc thi hành những chỉ thị đó.

b) Căn cứ theo các thủ tục quy định, cùng các cơ quan có liên quan ký kết các hợp đồng kinh tế.

c) Sử dụng các nguồn vốn và tài sản thuộc nội bộ công ty để phục vụ sản xuất theo đúng chính sách, thể lệ hiện hành của Nhà nước. Mở tài khoản với các Ngân hàng Nhà nước.

d) Tuyển dụng, phân phối, điều động, đề bạt, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật công nhân, viên chức thuộc quyền quản lý của công ty hợp với các chính sách của Nhà nước và các quy định của Bộ. Đối với cán bộ công ty đang sử dụng, thuộc quyền quản lý của Bộ, gặp trường hợp có sai lầm nghiêm trọng, chủ nhiệm công ty có thể tạm thời đình chỉ công tác đồng thời báo cáo với Bộ.

đ) Trong quá trình thi công, có quyền kiến nghị lên Bộ trưởng sửa đổi thiết kế và phương pháp thi công đã được phê chuẩn nếu tự mình thấy có hiện tượng không đảm bảo an toàn thi công, không đảm bảo chất lượng công trình hoặc có thể gây ra lãng phí.

e) Có quyền tố tụng trước pháp luật trong việc thực hiện các hợp đồng với các cơ quan trong và ngoài Bộ.

Chương 4:

TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

Điều 8. – Công ty có các phòng chuyên trách về từng mặt hoặc nhiều mặt công tác để đảm nhận các phần việc quản lý của công ty.

Phòng do một trưởng phòng lãnh đạo, có một số phó giúp. Trưởng phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chủ nhiệm công ty.

Điều 9. – Để thuận tiện cho việc thi công, công ty tổ chức các đội công trình cơ giới làm đường chuyên nghiệp theo từng việc hoặc theo loại máy. Các đội công trình là một bộ phận của công ty, không phải là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.

Đội do một đội trưởng lãnh đạo, có một số đội phó giúp, đội trưởng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chủ nhiệm công ty.

Mỗi đội công tác tùy theo yêu cầu nhiệm vụ để tổ chức thành những tổ, mỗi tổ do một tổ trưởng lãnh đạo, việc tổ chức các tổ do đội đề nghị, công ty quyết định.

Trong trường hợp thi công những công trình cần tập trung lãnh đạo, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm công ty phân công trực tiếp phụ trách.

Điều 10. – Để đảm bảo quản lý và cho thuê máy công trình dùng chung cho các ngành hoạt động của Bộ; công ty tổ chức đội cho thuê máy. Đội cho thuê máy là một đơn vị hạch toán riêng, trực thuộc công ty.

Đội do một đội trưởng lãnh đạo, có một số đội phó giúp. Đội trưởng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chủ nhiệm công ty.

Điều 11. – Để đảm bảo quản lý và cho thuê xe dùng chung cho các đơn vị công trình xây dựng cơ bản thuộc Bộ, công ty có một số đoàn xe vận chuyển. Đoàn xe vận chuyển là một đơn vị hạch toán riêng, trực thuộc công ty. Đoàn do một đoàn trưởng lãnh đạo, có một số đoàn phó giúp. Đoàn trưởng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của chủ nhiệm công ty.

Tùy theo yêu cầu công tác, đoàn có thể tổ chức thành những đội hoặc tổ xe, mỗi đội, tổ do một đội trưởng, tổ trưởng lãnh đạo.

Việc tổ chức các đội, tổ do đoàn đề nghị, công ty quyết định.

Điều 12. – Để sửa chữa máy công trình từ hạng vừa trở lên, công ty có một xưởng sửa chữa.

Xưởng là một xí nghiệp trực thuộc công ty, hạch toán kinh tế độc lập. Xưởng do một xưởng trưởng lãnh đạo, có một số xưởng phó giúp.

Tổ chức cụ thể của xưởng do chủ nhiệm công ty đề nghị Bộ quyết định riêng.

Điều 13. – Việc thiết lập, bãi bỏ, sửa đổi tổ chức các phòng, đội xưởng do chủ nhiệm công ty căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, đề nghị Bộ quyết định.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. - Việc sửa đổi bản điều lệ này do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của ông Chủ nhiệm công ty thi công cơ giới và ông Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1268-QĐ/TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1268-QĐ/TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1268-QĐ/TC

Lược đồ Quyết định 1268-QĐ/TC công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1268-QĐ/TC công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1268-QĐ/TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồng Xích Tâm
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 51
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1268-QĐ/TC công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1268-QĐ/TC công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới