Quyết định 1269/QĐ-TTg

Quyết định 1269/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1269/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH
LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ), các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi cả nước.

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở trung ương là Bộ Tư pháp, ở địa phương là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

b) Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ và các địa phương trên phạm vi cả nước.

c) Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên phạm vi cả nước.

d) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 01 năm 2018.

b) Xây dựng Thông tư ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02 năm 2018.

c) Xây dựng văn bản hướng dẫn giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án quy định tại Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

b) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan có liên quan (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp).

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung văn bản có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (nếu có), gửi kết quả về Bộ Tư pháp để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Thời gian hoàn thành:

- Kết quả rà soát gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 4 năm 2018;

- Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2018.

3. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

a) Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

b) Xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

c) Xây dựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

d) Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp xây dựng, các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tham khảo, biên soạn tài liệu tập huấn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2018.

4. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Bộ Tư pháp chủ trì, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho lãnh đạo các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và cấp tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017.

b) Trên cơ sở kết quả Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ở trung ương do Bộ Tư pháp tổ chức, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước (đối với cấp Bộ); công chức thuộc cơ quan chuyên môn, phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và công tác triển khai thi hành Luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật ở trung ương và cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2017.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí ở trung ương và địa phương phối hợp với Bộ Tư pháp (ở trung ương) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ở địa phương) xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công dân.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức ở các bộ và cán bộ, công chức, nhân dân tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

d) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

a) trung ương: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

b) Ở địa phương: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

7. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

- Chính phủ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên phạm vi cả nước và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Các Bộ thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước tại địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại bộ, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để cùng trao đổi, giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các bộ, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện.

3. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1269/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1269/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2017
Ngày hiệu lực25/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1269/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1269/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1269/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1269/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành25/08/2017
        Ngày hiệu lực25/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1269/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1269/QĐ-TTg 2017 Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

            • 25/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực