Quyết định 127/2006/QĐ-UBND

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ khẩu và lệ phí cấp chứng minh nhân dân do tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 127/2006/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký hộ khẩu cấp chứng minh Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định lệ phí hộ tịch đăng ký cư trú chứng minh nhân dân tỉnh Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 127/2006/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký hộ khẩu cấp chứng minh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 127/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUI ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/12/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu; Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/CP;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa IX, kỳ họp thứ 9 (từ ngày 06 đến ngày 08/12/2006) về việc thông qua chế độ thu, nộp các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ khẩu và lệ phí cấp chứng minh nhân dân (phụ lục 18).

Điều 2.

1. Đối tượng nộp lệ phí là người thực hiện việc đăng ký hộ khẩu và đăng ký cấp mới, đổi hoặc cấp lại chứng minh nhân dân với cơ quan Công an theo qui định của pháp luật.

Không thu lệ phí đăng ký hộ khẩu, lệ phí cấp chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về khi đăng ký hộ khẩu trở lại; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Ủy ban Dân tộc, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Trường hợp thực hiện cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới theo quy định tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính và Bộ Công an.

2. Cơ quan, đơn vị thu lệ phí là cơ quan Công an giải quyết các công việc hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Lệ phí đăng ký hộ khẩu và lệ phí cấp chứng minh nhân dân là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

1. Cơ quan Công an thu lệ phí được tạm trích theo tỷ lệ % (phần trăm) trên tổng số tiền thu phí theo qui định sau đây để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thu lệ phí theo chế độ qui định:

a) Cơ quan Công an thuộc các phường nội thành thuộc thị xã, thành phố Pleiku được trích 35%.

b) Cơ quan Công an tại các xã, thị trấn được trích toàn bộ (100%).

c) Cơ quan Công an tại khu vực khác ngoài các khu vực nêu tại tiết a, tiết b trên đây được trích 70%.

2. Tổng số tiền lệ phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ qui định tại khoản 1 Điều này, số còn lại cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (mục 045, tiểu mục 03)

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các qui định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Việt Hường

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2006
Ngày hiệu lực08/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 127/2006/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký hộ khẩu cấp chứng minh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 127/2006/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký hộ khẩu cấp chứng minh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu127/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýLê Việt Hường
       Ngày ban hành29/12/2006
       Ngày hiệu lực08/01/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 127/2006/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký hộ khẩu cấp chứng minh Gia Lai

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/2006/QĐ-UBND chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký hộ khẩu cấp chứng minh Gia Lai