Quyết định 127/2017/QĐ-UBND

Quyết định 127/2017/QĐ-UBND về quy định định mức hoạt động và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 127/2017/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH MC HOẠT ĐỘNG VÀ MC CHI ĐẶC THÙ CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đc Sở VHTTDL tại Tờ trình số 152/TTr-SVHTTDL ngày 17/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ định mức hoạt động; nội dung chi và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng

Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động tỉnh, các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Điều 2. Định mức hoạt động và nội dung chi, mức chi đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động

1. Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động

STT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

 

 

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

Từ 120 đến 140 buổi

Từ 100 đến 120 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

Từ 1 đến 2 cuộc

Từ 1 đến 2 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

Từ 8 đến 12 tài liệu

Từ 8 đến 12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở

Từ 1 đến 2 lớp

Từ 1 đến 2 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

Từ 4 đến 6 chương trình

Từ 4 đến 6 chương trình

2. Nội dung và mức chi đặc thù:

a) Đối với tuyên truyền viên trong biên chế:

STT

Nội dung

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Mức bồi dưỡng luyện tập chương trình mới:

+

Tuyên truyền viên (đồng/người/buổi/4 giờ)

60.000

48.000

2

Mức bồi dưỡng biểu diễn lưu động:

 

 

-

Bồi dưỡng biểu diễn đối với vai chính

100.000

80.000

-

Bồi dưỡng biểu diễn các vai diễn khác

80.000

65.000

b) Đối với tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển dụng)

Ngoài tiền công theo hợp đồng thỏa thuận còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này.

c) Số buổi tập tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Đơn vị quản lý các tuyên truyền viên, chi trả tiền bồi dưỡng luyện tập chương trình mới, tin bi dưỡng biu din theo quy định tại Quyết định này từ nguồn ngân sách được giao hàng năm của đơn vị, nguồn thu hợp pháp của đơn vị, nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán cho các nhiệm vụ đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định, nếu có khó khăn vướng mắc; các cơ quan đơn vị cá nhân phản ánh về Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch để tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ pháp chế - B
VHTTDL;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 127/2017/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 127/2017/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu127/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 127/2017/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/2017/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động Ninh Thuận

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực