Quyết định 127/QĐ-UBND

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 127/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi Lai Châu 2011 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011-2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông báo số 09-TB/VPTU ngày 14/12/2015 của Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu về việc thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 12 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 57/TTr-SKHĐT ngày 15/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 với nội dung sau:

1. Bổ sung xây dựng mới các công trình hồ chứa và thủy lợi

1.1. Hồ Giang Ma

- Địa điểm đầu tư: Xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Quy mô: Cấp II, cung cấp nước sinh hoạt cho 70.000 người dân thành phố và cung cấp nước tưới cho 150 ha đất sản xuất.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

1.2. Hồ Căn Co

- Địa điểm đầu tư: Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

- Quy mô: Cấp II, cung cấp nước tưới cho 150 ha lúa và 100 ha mầu.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

1.3. Thủy lợi Phìn Khò 1

- Địa điểm đầu tư: Xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Quy mô: Cấp IV, cung cấp nước tưới cho 100 ha lúa.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

* Tổng số các công trình sau khi điều chỉnh bổ sung

- Đầu tư xây dựng 07 công trình hồ chứa.

- Đầu tư xây dựng 21 công trình thủy lợi có năng lực tưới từ 30 ha trở lên.

2. Về dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư

2.1. Tổng mức đầu tư các công trình hồ chứa và thủy lợi bổ sung dự kiến: 650.000 triệu đồng.

2.2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn TPCP và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2.

- Giao Sở Nông nghiệp &PTNT chịu trách nhiệm phổ biến Quy hoạch này trên các phương tin thông tin và đến các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện.

- Trên cơ sở Quy hoạch đã được duyệt, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa các nội dung đưa vào kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn để triển khai Quy hoạch đảm bảo tuân thủ các nội dung đã phê duyệt, từng bước thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

- Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố, các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Mường Tè và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT(b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2016
Ngày hiệu lực03/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 127/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi Lai Châu 2011 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 127/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi Lai Châu 2011 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu127/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLê Trọng Quảng
        Ngày ban hành03/02/2016
        Ngày hiệu lực03/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 127/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi Lai Châu 2011 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển thủy lợi Lai Châu 2011 2020

            • 03/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực