Quyết định 1270/QĐ-BHXH

Quyết định 1270/QĐ-BHXH năm 2019 sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quy chế cấp mã số cho người tham gia bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-BHXH NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn c Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 m 2006;

Căn c Lut Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn c Luật Sửa đổi, b sung một số điều của Luật Bo him y tế ngày 13 tháng 06 m 2014;

Căn c Luật Bảo him xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 ca Chính phủ về việc quy định chc năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 ca Tng Giám đốc Bo him xã hội Việt Nam ban nh quy trình thu bo him xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; qun lý s bo hiểm xã hội, thẻ bo hiểm y tế;

Căn c Công văn s 2823/BTP-CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc kết ni, liên thông dữ liệu h tch;

Xét đề ngh ca Giám đốc Trung m Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Bsung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 5 như sau:

Trường hợp UBND cấp xã đã kết nối liên thông cơ s dliệu vi Bộ Tư pháp thì không cần lập hđề nghị cp thẻ BHYT, ch nhn Danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01-BD) có thông tin của trẻ em được cp thẻ BHYT từ Bưu điện. Căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến”

2. Bổ sung gạch đầu dòng (-) thứ nhất, Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp:

+ Nhận dữ liệu theo Mu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển đến, in và chuyển UBND xã.

+ Nhận theo Mu số 01-BD từ UBND xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm HGĐ.

+ Nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ.”

3. Bổ sung Tiết a, Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 5 như sau:

"Trường hợp UBND xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan BHXH ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp:

+ Tự động cấp mã số BHXH cho trẻ em dưới 6 tuổi.

+ In dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) đã có mã số BHXH của trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ BHYT chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Quyết định số 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ BHYT chuyển đến Bưu điện để thu thập, cập nhật chính xác thành viên vào hộ gia đình đã được kê khai trong phần mềm HGĐ.

+ Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chính xác vào phần mềm HGĐ.

4. Bổ sung Khoản 2, Điều 9 như sau:

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã tổ chức triển khai Công văn số 2823/BTP-CNTT và Quyết định này nhằm cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu cơ quan Bưu điện thực hiện thu thập, cập nhật chính xác trẻ em dưới 6 tuổi vào hộ gia đình đã được kê khai, các trường hợp báo giảm chết trong phần mềm HGĐ trong thi hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu theo Mẫu số 01-BD từ cơ quan BHXH.”

5. Bổ sung Khoản 2, Điều 11 như sau:

"Các quy đnh trước đây của BHXH Việt Nam v quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tui được thực hiện theo quy định tại Quyết định y."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin, Trưởng Ban Thu, Trưng Ban cp s, thẻ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị trc thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1270/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1270/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(07/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1270/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quy chế cấp mã số cho người tham gia bảo hiểm xã hội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quy chế cấp mã số cho người tham gia bảo hiểm xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1270/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýPhạm Lương Sơn
       Ngày ban hành30/09/2019
       Ngày hiệu lực30/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tuần trước
       (07/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quy chế cấp mã số cho người tham gia bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi Quy chế cấp mã số cho người tham gia bảo hiểm xã hội

           • 30/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực