Quyết định 1271/QĐ-UBND

Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 191/2012/QĐ-UBND về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1271/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 191/2012/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bắc GiangỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1271/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 191/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2012 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2012 CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 474/TTr-TNMT ngày 18/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1271/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1271/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/08/2014
Ngày hiệu lực 26/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1271/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1271/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 191/2012/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1271/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 191/2012/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1271/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành 26/08/2014
Ngày hiệu lực 26/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Quyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1271/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 191/2012/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1271/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 191/2012/QĐ-UBND cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bắc Giang

  • 26/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực