Quyết định 1273/QĐ-UBND

Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1273/QĐ-UBND 2018 Quy chế giải quyết bước đầu đình công không đúng luật Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2013/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 53/TTr-LĐTBXH ngày 17/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịnh UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ch
ánh, Phó CVPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM, (NL50).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIẢI QUYẾT BƯỚC ĐẦU CÁC VỤ ĐÌNH CÔNG KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành quy chế

Góp phần đảm bo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

Quy định và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp giải quyết các vụ đình công trái quy định của pháp luật lao động.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này, quy định nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc xử lý bước đầu và hướng dẫn giải quyết các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Đối tượng điều chỉnh

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND huyện) người sử dụng lao động, người lao động, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến cuộc đình công xảy ra tại doanh nghiệp.

Chương II

QUY TRÌNH XỬ LÝ

Điều 4. Thành lập Tổ công tác liên ngành

1. Thành viên Tổ công tác gồm các cơ quan sau:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ trưởng).

- Công an tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Ngoại vụ.

- Liên đoàn lao động tỉnh.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- UBND cấp huyện.

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.

2. Các cơ quan là thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm cử cán bộ tham gia và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác liên ngành

1. Ổn định tình hình an ninh, trật tự và an toàn lao động tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động xảy ra tranh chấp lao động.

2. Hướng dẫn và yêu cầu các bên tranh chấp lao động thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Đề xuất các phương án để các bên thương lượng trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của người lao động và người sử dụng lao động để nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh.

4. Trong quá trình giải quyết nếu Tổ công tác phát hiện một trong các bên tranh chấp có hành vi vi phạm pháp luật lao động thì Tổ trưng tcông tác lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quy trình xử lý bước đầu

1. Tổ công tác tiếp xúc với người sử dụng lao động hoặc người có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động.

2. Tiếp xúc với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (nếu có).

3. Tiếp xúc với tập thể người lao động hoặc đại diện do người lao động đề c(ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn).

4. Đề nghị người sử dụng lao động và người lao động cung cấp hồ sơ và các thông tin có liên quan vụ việc.

5. Xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp lao động. Tiếp nhận yêu cầu của tập thể người lao động và ý kiến của chủ doanh nghiệp.

6. Đưa ra giải pháp ổn định tranh chấp phù hợp tình hình thực tế và quy định pháp luật lao động.

7. Trao đổi, hướng dẫn, vận động người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng, hòa giải trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên.

a) Trường hợp các bên tự hòa giải được hoặc chấp thuận phương án hòa giải của Tổ công tác, thì Tổ công tác lập biên bản ghi nhận thỏa thuận của các bên để làm căn cứ thực hiện.

b) Trường hợp các bên không thỏa thuận được, Tổ công tác hướng dẫn tiến hành giải quyết tranh chấp lao động theo quy định pháp luật lao động hiện hành.

8. Ttrưởng tổ công tác báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo đến Hội đồng trọng tài lao động tỉnh.

Điều 7. Nhiệm vụ cụ thể của các ngành trong việc phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì xử lý các cuộc đình công; triệu tập các thành viên liên quan khẩn trương đến doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo quy định tại Quy chế này.

- Tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và đại diện người lao động để xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động.

- Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp tài liệu có liên quan để xem xét giải quyết vụ việc.

- Đề xuất giải pháp hòa giải, phương án xử lý.

- Đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả giải quyết vụ việc đình công.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản doanh nghiệp.

- Kịp thời phát hiện các hành vi kích động, lôi kéo, xúi giục người lao động đình công và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết cưỡng chế, trn áp ngay đối với đối tượng quá khích, cầm đầu.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và chủ doanh nghiệp có biện pháp ổn định tình hình, tuyên truyền giải thích cho số công nhân, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để bị lôi kéo, kích động vào các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cung cấp các thông tin về tình hình, đặc điểm của doanh nghiệp, dự án đầu tư đang xảy ra đình công.

- Tham gia, góp ý đưa ra giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

4. Sở Ngoại vụ

Giúp Tổ công tác liên hệ, trao đổi thông tin với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đề nghị phối hợp, hỗ trợ giải quyết đình công có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài.

5. Liên đoàn lao động tỉnh

- Hướng dẫn cơ quan liên đoàn lao động cấp huyện; Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tranh chấp.

- Tiếp xúc với người lao động, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động từ đó đề ra giải pháp xử lý.

- Tham gia, góp ý đưa ra giải pháp hòa giải, giải quyết vụ tranh chấp.

- Vận động người lao động trở lại vị trí làm việc.

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hỗ trợ Tổ công tác phương án giải quyết trong trường hợp doanh nghiệp nợ bo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Trường hợp xảy ra đình công ở doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp có trách nhiệm thông báo ngay với Ủy ban nhân dân huyện sở tại và Tổ trưng Tổ công tác.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện sở tại trong việc đảm bảo an ninh, trật tự nơi xảy ra đình công.

8. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh

- Tuyên truyền vận động người sử dụng lao động tuân thủ thực hiện các quy định của pháp luật lao động.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thương lượng, hòa giải với tập thể người lao động.

9. UBND huyện, thành phố

- Khi xảy ra đình công không đúng quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo ngay với Tổ trưởng Tcông tác liên ngành về đình công không đúng quy định pháp luật lao động.

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố đến ngay hiện trường để ổn định tình hình trật tự trị an nơi xảy ra tranh chấp lao động. Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, phi hp với phòng Kinh tế - Hạ tầng (thành phố Hòa Bình là Phòng Kinh tế), Liên đoàn lao động huyện, thành phố cử cán bộ tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

Điều 8. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Khi xảy ra đình công, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo ngay tình hình đến các cơ quan chức năng.

- Cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trung thực, khách quan; hợp tác với Tcông tác, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp.

- Cùng với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện những thỏa thuận hai bên đã đạt được trong quá trình hòa giải, giải quyết của T công tác liên ngành.

Điều 9. Trách nhiệm của người lao động

1. Chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự và an toàn công cộng.

2. Chấp hành sự lãnh đạo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

3. Tuân thủ nội quy lao động của đơn vị.

4. Cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, các tài liệu mà mình biết được; hợp tác với Tổ công tác liên ngành, tổ chức tiến hành giải quyết bước đầu các vụ tranh chấp dẫn đến đình công không đúng trình tự pháp luật lao động.

5. Thực hiện đầy đủ các cam kết mà hai bên thỏa thuận được.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức là thành viên Tổ công tác có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định sau khi thng nht ý kiến với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1273/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1273/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1273/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1273/QĐ-UBND 2018 Quy chế giải quyết bước đầu đình công không đúng luật Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1273/QĐ-UBND 2018 Quy chế giải quyết bước đầu đình công không đúng luật Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1273/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành28/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1273/QĐ-UBND 2018 Quy chế giải quyết bước đầu đình công không đúng luật Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1273/QĐ-UBND 2018 Quy chế giải quyết bước đầu đình công không đúng luật Hòa Bình

            • 28/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực