Quyết định 1273/QĐ-UBND

Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1273/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 Hà Nội 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 (ĐOẠN NGÃ TƯ SỞ - NGÃ TƯ VỌNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng năm 2003; Luật đấu thầu năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 năm 2009 của Quốc hội khóa 12;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 7/1/2013 cùa UBND Thành phố về sửa đổi một số điều của Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng);

Căn cứ Quyết định số 5855/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho phần khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và một số nội dung công việc GPMB của dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng);

Căn cứ Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu bước thực hiện đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng);

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tại tờ trình số 03/TTr-MPMU-7H ngày 08/01/2014 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 110/BC-KH&ĐT ngày 27/01/2014 và Báo cáo bổ sung số 142/BC-KH&ĐT ngày 24/02/2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) như sau:

1. Bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án gồm 07 gói thầu, với tổng giá trị các gói thầu là 123.243 triệu đồng. Chi tiết tên và các nội dung khác của các gói thầu theo Phụ lục đính kèm Quyết định.

Đối với các công việc thuộc chi phí khác và tư vấn có giá trị nhỏ (<500 triệu đồng): Tư vấn đấu thầu cho các gói thầu thi công và tư vấn giám sát di chuyển CTKT phục vụ công tác GPMB (điện, thông tin), hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy. Chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, chỉ định các đơn vị thực hiện theo quy định nhưng không được phép chia nhỏ một nội dung công việc để lựa chọn, chỉ định thầu; việc chỉ định thầu phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành về đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Chấp thuận cho phép chủ đầu tư điều hình thức hợp đồng gói thầu phá dỡ các vật kiến trúc cũ, thu dọn phế thải và vận chuyển khỏi mặt bằng: từ hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh sang hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Tiến độ triển khai:

- Đoạn 1: Từ Sông Lừ - đường Tôn Thất Tùng (823m): Ưu tiên, tập trung công tác GPMB, di chuyển công trình ngầm nổi và thi công hoàn thành dứt điểm theo tiến độ yêu cầu.

- Đoạn 2: Từ Sông Lừ - Ngã Tư Vọng (523m): Trước mắt tập trung xong GPMB cho các phương án đã phê duyệt với kinh phí khoảng 95 tỷ đồng (Bao gồm 54 hộ dân trên địa bàn quận Thanh Xuân và 11 cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Đống Đa).

- Đoạn 3: Từ Tôn Thất Tùng – Vương Thừa Vũ (634m): Trước mắt tập trung xong GPMB cho các phương án đã phê duyệt với kinh phí khoảng 72 tỷ đồng cho 32 hộ dân trên địa bàn quận Thanh Xuân.

2. Cho phép Kho bạc thành phố Hà Nội ứng vốn năm 2014 để thực hiện công tác GPMB, di chuyển công trình ngầm nổi theo phương án được duyệt thuộc Dự án, với kinh phí 350 tỷ đồng; thực hiện hoàn ứng sau khi Dự án được bố trí bổ sung năm 2014 từ nguồn Trái phiếu xây dựng Thủ đô theo quy định.

3. Trách nhiệm của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội:

- Lập kế hoạch chi tiết GPMB, xây lắp theo thứ tự ưu tiên đầu tư từng đoạn tuyến, trình Thành phố làm cơ sở lập kế hoạch vốn thực hiện; chỉ được phép mở thầu khi đã có kế hoạch vốn thực hiện, phương án GPMB khả thi sẵn sàng phục vụ thi công công trình.

- Tập trung triển khai nhanh các thủ tục đầu tư của Dự án đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 7/1/2013 của UBND Thành phố và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các hạng mục đầu tư của Dự án, rà soát loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp, trình UBND các quận Đống Đa, Thanh Xuân thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định; chỉ được triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu di chuyển công trình ngầm nổi khi đã thực hiện xong GPMB, được bố trí kế hoạch vốn thực hiện, đủ điều kiện để thi công di chuyển công trình ngầm nổi.

- Phối hợp các đơn vị quản lý hệ thống cấp nước trong việc tổ chức giám sát, triển khai thực hiện di chuyển hệ thống cấp nước theo quy định.

- Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Thực hiện đúng, đủ theo quy định về đăng tải thông tin đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội; Giám đốc ban chỉ đạo GPMB Thành phố; Giám đốc kho bạc thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT UBND TP – Nguyễn Văn Khôi;
- VPUBTP: PCVP Nguyễn Văn Thịnh, QHXDGT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 (ĐOẠN NGÃ TƯ SỞ - NGÃ TƯ VỌNG)
(Kèm theo Quyết định số: 73/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2014 của UBND Thành phố)

STT

Tên và nội dung gói thầu

Giá gói thầu dự kiến (Triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (Dự kiến)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 19: Thi công di chuyển hệ thống thông tin

57.748

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 túi hồ sơ

Năm 2014

Giá hợp đồng theo giá cố định

18 tháng

2

Gói thầu số 20: Thi công di chuyển hệ thống điện lực (đoạn Vương Thừa Vũ – Tôn Thất Tùng)

14.062

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 túi hồ sơ

Năm 2014

Giá hợp đồng theo giá cố định

15 tháng

3

Gói thầu số 21: Thi công di chuyển hệ thống điện lực (đoạn Tôn Thất Tùng – Sông Lừ)

7.514

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 túi hồ sơ

Năm 2014

Giá hợp đồng theo giá cố định

9 tháng

4

Gói thầu số 22: Thi công di chuyển hệ thống điện lực (đoạn Sông Lừ - Ngã Tư Vọng)

30.795

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 túi hồ sơ

Năm 2014

Giá hợp đồng theo giá cố định

15 tháng

5

Gói thầu số 23: Giám sát thi công di chuyển công trình ngầm nổi phục vụ công tác GPMB Dự án (Hệ thống điện, thông tin, cấp nước)

2.105

Chỉ định thầu

Năm 2014

Theo tỷ lệ phần trăm

18 tháng

6

Gói thầu số 24: Thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy

514

Chỉ định thầu

Năm 2014

Giá hợp đồng theo giá cố định

18 tháng

7

Gói thầu số 25: Thi công di chuyển hệ thống cấp nước

10.505

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 túi hồ sơ

Năm 2014

Giá hợp đồng theo giá cố định

18 tháng

 

Tổng cộng

123.243

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1273/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1273/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2014
Ngày hiệu lực04/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1273/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1273/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 Hà Nội 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1273/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 Hà Nội 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1273/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành04/03/2014
        Ngày hiệu lực04/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1273/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 Hà Nội 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1273/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Vành đai 2 Hà Nội 2014

            • 04/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực