Quyết định 1274/QĐ-UBND

Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2011 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1274/QĐ-UBND 2011 Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 3 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN NĂM 2011 - 2015"

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2011 - 2015".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và đoàn thể có liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Cơ quan đại diện BTP tại TP. HCM;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài đóng trên địa bàn tỉnh;
- Sở Tư pháp
(Phòng PBGDPL);
- Lưu: VT.KSTTHC.HK
E\2011\sotuphap

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN NĂM 2011 - 2015”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1274 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Nhằm thực hiện tốt năm thanh niên và các mục tiêu của Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn năm 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của thanh thiếu niên, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm trang bị kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập, công việc phù hợp với độ tuổi và từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

- Phát huy tính chủ động của thanh thiếu niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật, giảm vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

- Nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao năng lực, phát huy vai trò của người làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên và cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL.

2. Yêu cầu:

- Các đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, địa phương và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên;

- Nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên được đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên;

- Kết hợp giữa thực hiện Kế hoạch với thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên và những chương trình, đề án, phong trào có liên quan, khai thác những nguồn lực hiện có nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của PBGDPL cho thanh thiếu niên.

II. Đối tượng, nội dung thực hiện

1. Đối tượng:

a) Thanh thiếu niên được PBGDPL, gồm:

- Thanh thiếu niên sinh sống, lao động tự do trên địa bàn tỉnh;

- Thanh thiếu niên trong trường học;

- Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật;

- Thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài.

b) Người thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, gồm:

- Đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL (báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; giảng viên, giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân; cán bộ pháp chế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hòa giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cán bộ tư pháp);

- Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) tham gia PBGDPL.

2. Nội dung:

Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng nhóm đối tượng; trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống, học tập, công việc của thanh thiếu nhiên thuộc các lĩnh vực: hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…

III. Hình thức, biện pháp và tiến độ thực hiện

 (Theo phụ lục đính kèm).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch này;

- Hàng năm Sở Tư pháp lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định; đồng thời, vận động các nguồn kinh phí hợp pháp khác phục vụ, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh Hậu Giang và Bộ Tư pháp tiến độ, kết quả triển khai thực hiện.

b) Sở Tài chính có trách nhiệm: Hàng năm hướng dẫn Sở Tư pháp dự trù kinh phí bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện Kế hoạch.

c) Các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể tỉnh được phân công trách nhiệm thực hiện tại phụ lục của Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể có liên quan có trách nhiệm:

Căn cứ vào các nội dung quy định của Đề án và Kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện.

d) UBND các huyện, thị xã và thành phố:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương đạt hiệu quả và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương;

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện nội dung, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

- Thực hiện lồng ghép nội dung của Kế hoạch với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch có liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đang thực hiện tại địa phương.

2. Thời gian triển khai và đánh giá kết quả thực hiện

Việc thực hiện Kế hoạch này bắt đầu từ khi Kế hoạch được phê duyệt và kết thúc vào cuối năm 2015, được chia làm 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được phê duyệt, sơ kết kết quả thực hiện giai đoạn 1 trong quý IV/2012 và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.

b) Giai đoạn 2: triển khai thực hiện từ đầu năm 2013 và tổng kết trong quý IV/2015.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2011 - 2015”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1274/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1274/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2011
Ngày hiệu lực03/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1274/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1274/QĐ-UBND 2011 Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1274/QĐ-UBND 2011 Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1274/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành03/08/2011
        Ngày hiệu lực03/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1274/QĐ-UBND 2011 Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1274/QĐ-UBND 2011 Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên Hậu Giang

            • 03/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực