Quyết định 1274/QĐ-UBND

Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thực hiện mức (tỷ lệ %) thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1274/QĐ-UBND mức tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ xe ô tôn dưới 10 chỗ Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1274/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỨC (TỶ LỆ %) THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về thu lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, bao gồm cả trường hợp xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng – trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 73/HĐND-KTNS ngày 20/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về điều chuyển, phân bổ vốn 2012 không giải ngân hết, phân khai chi tiết 2013 và mức thu lệ phí trước bạ;

Căn cứ nội dung thống nhất hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02/5/2013;

Xét đề nghị của Cục thuế tỉnh tại Công văn số 820/CT-THNVDT ngày 02/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện mức thu (tỷ lệ %) thu lệ phí trước bạ như hiện hành và áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND tỉnh; Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh, như sau:

1. Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10% (mười phần trăm).

2. Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% (hai phần trăm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện mức thu lệ phí trước bạ nói tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Trường hợp cần áp dụng mức thu lần đầu phù hợp với thực tế tại địa phương cao hơn mức 10% (nhưng mức tăng tối đa không quá 50% mức quy định chung); Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh quyết định theo Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí trước bạ nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1274/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1274/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1274/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1274/QĐ-UBND mức tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ xe ô tôn dưới 10 chỗ Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1274/QĐ-UBND mức tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ xe ô tôn dưới 10 chỗ Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1274/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýĐặng Quang Hồng
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1274/QĐ-UBND mức tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ xe ô tôn dưới 10 chỗ Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1274/QĐ-UBND mức tỷ lệ % thu lệ phí trước bạ xe ô tôn dưới 10 chỗ Vĩnh Phúc

            • 22/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực