Quyết định 12751/QĐ-BCT

Quyết định 12751/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12751/QĐ-BCT 2015 phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12751/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH THÍ ĐIỂM NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các Điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016 với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu

a) Thử nghiệm thí điểm cạnh tranh bước 1 trong khâu bán buôn điện có nhiều bên bán, nhiều bên mua trên thị trường điện. Các đơn vị phát điện, các Tổng công ty Điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện và các đơn vị liên quan thực hiện thí điểm các giao dịch trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

b) Thử nghiệm việc phân bổ hợp đồng mua bán điện đã ký giữa các đơn vị phát điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho 05 Tổng công ty Điện lực. Thử nghiệm giao các Tổng công ty Điện lực quản lý các hợp đồng mua bán điện với các đơn vị phát điện.

2. Nguyên tắc

a) Vận hành thị trường điện và thanh toán thực tế cho các đơn vị phát điện: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và các văn bản quy định có liên quan khác do Bộ Công Thương ban hành;

b) Tính toán mô phỏng trên giấy cho các công tác sau: (i) Phân bổ hợp đồng mua bán điện đã ký giữa các đơn vị phát điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho 05 Tổng công ty Điện lực; ii) Tính toán, ký kết hợp đồng phân bổ giữa 05 Tổng công ty Điện lực và các đơn vị phát điện; (iii) Tính toán, xử lý các phát sinh và tính toán thanh toán theo quy định thị trường điện giữa 05 Tổng công ty Điện lực và các đơn vị phát điện.

3. Thành viên Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm

a) Các đơn vị thành viên Thị trường phát điện cạnh tranh;

b) Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

4. Cơ chế vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016

a) Tính toán phân bổ hợp đồng đã ký giữa các đơn vị phát điện với EVN cho các Tổng công ty Điện lực thực hiện theo 02 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016): các Tổng công ty Điện lực được phân bổ 01 hợp đồng với nhà máy thủy điện, 01 hợp đồng với nhà máy nhiệt điện than và 01 hợp đồng với nhà máy nhiệt điện khí theo danh sách tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này. Trong quá trình vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016, tuỳ theo tình hình thực tế, Cục Điều tiết Điện lực xem xét tăng số lượng hợp đồng phân bổ cho các Tổng công ty Điện lực;

- Giai đoạn 2 (từ ngày 01 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016): Thực hiện tính toán và thử nghiệm phương pháp phân bổ hợp đồng theo các quy định tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

b) Dự báo phụ tải: Các Tổng công ty Điện lực thực hiện dự báo phụ tải để phục vụ tính toán, lập biểu đồ sản lượng điện mua bán qua hợp đồng (Qc năm, Qc tháng và Qc giờ) theo quy định trong Giai đoạn 2;

c) Thu thập và quản lý số liệu đo đếm tại ranh giới lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện:

- Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia có trách nhiệm thu thập từ xa, tổng hợp, lưu trữ các số liệu đo đếm tại ranh giới lưới truyền tải điện và lưới phân phối điện, giữa các Tổng công ty Điện lực và sử dụng các số liệu đo đếm này phục vụ tính toán các Khoản thanh toán trên thị trường điện giao ngay;

- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và 05 Tổng công ty Điện lực thực hiện thu thập số liệu đo đếm điện năng tại chỗ trong phạm vi quản lý của mình, cung cấp cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia làm số liệu dự phòng, phục vụ công tác đối soát, so sánh.

d) Tính toán thanh toán thị trường điện giao ngay: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện tính toán các Khoản thanh toán trên thị trường giao ngay và công bố bảng kê thanh toán hàng ngày giữa các đơn vị phát điện và các Tổng công ty Điện lực; Thực hiện đối chiếu, xác nhận qua Trang thông tin điện tử thị trường điện.

đ) Tính toán thanh toán hợp đồng: Các đơn vị phát điện, các Tổng công ty Điện lực thực hiện tính toán các Khoản thanh toán hợp đồng (cho các hợp đồng được phân bổ) theo các quy định trong hợp đồng mua bán điện và Quy định thị trường điện.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức thực hiện

1. Giao Cục Điều tiết Điện lực

a) Giám sát, hướng dẫn và đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện, các Tổng công ty Điện lực, các đơn vị phát điện và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết cho Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm;

b) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016: Chủ trì xây dựng và hoàn thiện công cụ Phần mềm tính toán phân bổ hợp đồng và mô phỏng thị trường điện;

c) Trước ngày 01 tháng 10 năm 2016: Chủ trì chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện, các đơn vị phát điện và các Tổng công ty Điện lực hoàn thành các kịch bản thử nghiệm phân bổ Hợp đồng, tính toán phân bổ biểu đồ sản lượng điện hợp đồng Qc trong Quý IV năm 2016 giữa các đơn vị phát điện và các Tổng công ty Điện lực;

d) Thực hiện công tác giám sát, báo cáo Bộ Công Thương về kết quả vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm theo định kỳ hàng quý, thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm công tác vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong cả năm 2016 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam

a) Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015 các công việc sau:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan cài đặt cho các Tổng công ty Điện lực Phần mềm hỗ trợ thanh toán; chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực hoàn thành đường truyền theo quy định để kết nối vào mạng thông tin nội bộ thị trường điện phục vụ công tác cung cấp, trao đổi thông tin trên thị trường điện và hỗ trợ thanh toán;

- Chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia lập chuyên Mục riêng về Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2016 trên Trang thông tin điện tử thị trường điện, phục vụ công bố thông tin, kết quả vận hành Thị trường bán buôn điện thí điểm;

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan trang bị các thiết bị Phần cứng, công cụ Phần mềm phù hợp, đáp ứng yêu cầu Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm trong năm 2016;

- Chỉ đạo Công ty Mua bán điện giao các Tổng công ty Điện lực các Hợp đồng mua bán điện với các nhà máy điện tại Phụ lục 2 (ban hành kèm theo Quyết định này); tổ chức hướng dẫn nội dung các hợp đồng và thực hiện thanh toán trên giấy;

- Chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực tổ chức đào tạo và chuẩn bị đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoàn thiện, chạy thử nghiệm Chương trình tính toán phân bổ hợp đồng và mô phỏng thị trường điện theo chỉ đạo của Cục Điều tiết Điện lực.

c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đánh giá kết quả vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016 theo chỉ đạo của Cục Điều tiết Điện lực.

3. Giao Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

a) Hoàn thiện các yêu cầu về cơ sở hạ tầng phục vụ Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2016 theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định này, hoàn thành thử nghiệm và nghiệm thu trước ngày 15 tháng 12 năm 2015;

b) Hỗ trợ kết nối đường truyền của các Tổng công ty Điện lực vào mạng thông tin nội bộ thị trường điện, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015;

c) Bố trí đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2016, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015;

d) Cung cấp kết quả tính toán phân bổ hợp đồng của các nhà máy điện thử nghiệm phân bổ (danh Mục các nhà máy tại Phụ lục 2) đã được phê duyệt cho các Tổng công ty Điện lực theo quy định tại Thông tư số 30/2014/QĐ-BCT;

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoàn thiện, chạy thử nghiệm công cụ tính toán phân bổ hợp đồng và mô phỏng thị trường điện để thực hiện tính toán phân bổ hợp đồng trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2016.

4. Giao các Tổng công ty Điện lực

a) Hoàn thiện các yêu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Thị trường bán buôn điện thí điểm năm 2016 theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định này: Hoàn thành thử nghiệm và nghiệm thu trước ngày 15 tháng 12 năm 2015;

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn về Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016 và bố trí đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường điện: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2015;

c) Báo cáo Cục Điều tiết Điện lực theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng kết quả vận hành, các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm trong năm 2016.

5. Giao các đơn vị phát điện bố trí đủ nguồn nhân lực phù hợp, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng để tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016.

6. Giao Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các đơn vị phát điện và các Tổng công ty Điện lực:

a) Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016: Thực hiện thanh toán trên giấy, xử lý các vấn đề phát sinh trong thanh toán theo biểu đồ sản lượng điện Qc năm 2016, Qc tháng, Qc giờ do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện và các đơn vị phát điện tính toán, ký kết;

b) Từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016: thực hiện thanh toán trên giấy, xử lý các vấn đề phát sinh trong thanh toán theo biểu đồ sản lượng hợp đồng Qc tháng, Qc giờ do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các Tổng công ty Điện lực và các đơn vị phát điện tính toán, ký kết.

Điều 3. Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Chánh văn phòng Bộ, Chánh Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng công ty phát điện, các đơn vị phát điện, các Tổng công ty Điện lực, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu; VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤC LỤC 1

CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH THÍ ĐIỂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12751/QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Quy trình

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016

Thị trường phát điện cạnh tranh
(vận hành thực tế)

Mô phỏng vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh (tính toán trên giấy)

1

Phân bổ hợp đồng CfD cho các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL)

Không áp dụng

- Từ tháng 01 đến hết tháng 6 năm 2016: Thực hiện thử nghiệm tính toán phân bổ cho mỗi Tổng công ty Điện lực 03 hợp đồng CfD (chi tiết về phân bổ các hợp đồng cho các TCTĐL trong giai đoạn này được tổng hợp tại Phụ lục 2).

- Từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2016: Thử nghiệm Chương trình Phần mềm tính toán phân bổ hợp đồng theo các nguyên tắc quy định tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương: Hoàn thiện Phần mềm, thử nghiệm tính toán các kịch bản phân bổ hợp đồng. Chi tiết về quy trình tính toán phân bổ hợp đồng được mô tả tại Phụ lục 3.

- Từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2016: Áp dụng kết quả tính toán phân bổ hợp đồng để phục vụ tính toán thử nghiệm: Đánh giá về phương pháp, công cụ tính toán phân bổ hợp đồng để Điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết).

2

Lập kế hoạch vận hành năm

Thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BCT ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh

- Sử dụng các kết quả tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của các nhà máy điện trong kế hoạch vận hành năm của Thị trường phát điện cạnh tranh để tính toán mô phỏng thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

- Trước ngày 15 tháng 12 năm 2015, Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện (Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia) công bố kế hoạch vận hành Thị trường điện năm 2016, trong đó có sử dụng kết quả tính toán sản lượng hợp đồng năm cho các hợp đồng phân bổ tại Phụ lục 2 theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BCT .

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng công ty Điện lực rà soát các điểm giao nhận giữa lưới truyền tải và lưới phân phối, tình hình thu thập số liệu đo đếm tại các điểm giao nhận này, báo cáo Cục ĐTĐL.

- Các TCTĐL báo cáo Cục Điều tiết Điện lực (ĐTĐL) biểu đồ dự báo tổng nhu cầu của toàn TCTĐL (với độ phân giải 30 phút) cho các ngày điển hình trong từng tuần của năm 2016: Phục vụ giám sát, đánh giá tính sai số dự báo phụ tải.

3

Lập kế hoạch vận hành tháng

Thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BCT ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh

- Trước ngày 20 tháng M-1, căn cứ kết quả của kế hoạch vận hành tháng, Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện cung cấp cho các TCTĐL số liệu tính toán phân bổ sản lượng hợp đồng giờ trong tháng M….

- Các TCTĐL cập nhật và báo cáo Cục ĐTĐL về biểu đồ dự báo tổng nhu cầu của toàn TCTĐL (với độ phân giải 30 phút) cho các ngày điển hình trong tháng tới: phục vụ giám sát, đánh giá tính sai số dự báo phụ tải.

- Trong các tháng 7, 8, 9 năm 2016: Cục ĐTĐL, Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện và các đơn vị phối hợp để chạy Chương trình tính toán phân bổ hợp đồng, áp dụng các kết quả tính toán này cho Quý IV năm 2016.

4

Vận hành thị trường điện ngày tới, giờ tới, vận hành thời gian thực

Thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BCT ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh

- Các TCTĐL truy cập trang web thị trường theo dõi tình hình và các kết quả vận hành thị trường điện.

5

Tính toán thanh toán

Thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BCT ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh

- Trước 9h00 ngày D+2, Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện (Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia) công bố cho các TCTĐL thông tin về giá thị trường điện cho ngày D.

- Trước ngày D+4, Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện cung cấp cho các TCTĐL bảng kê thanh toán sơ bộ cho ngày D.

- Trước ngày D+6, các TCTĐL có trách nhiệm xác nhận bảng kê do Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện cung cấp, thông báo lại các sai sót (nếu có).

- Ngày D+6, Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện có trách nhiệm hoàn thiện và gửi TCTĐL bảng kê thanh toán hoàn chỉnh.

- Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện cung cấp cho TCTĐL số liệu đo đếm từng giờ của nhà máy điện có hợp đồng đã được phân bổ cho TCTĐL.

- TCTĐL thực hiện tính toán các Khoản thanh toán theo hợp đồng đã được phân bổ và kiểm tra các Khoản thanh toán trên thị trường giao ngay do Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện công bố.

- TCTĐL hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các Khoản thanh toán nêu trên.

 

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN THỬ NGHIỆM PHÂN BỔ HỢP ĐỒNG CHO CÁC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 1 ĐẾN HẾT THÁNG 6/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12751 /QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Đơn vị phát điện

Công suất đặt (MW)

Các Tổng công ty Điện lực

I

1. Nhà máy Thuỷ điện Đam’Bri (IPP)

75

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

2. Nhà máy CCGT Phú Mỹ 1 (Genco 3)

1059

3. Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1 (Genco 2)

440

II

1. Nhà máy Thuỷ điện Đa Mi (Genco 1)

175

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội

2. Nhà máy CCGT Phú Mỹ 2.1 (Genco 3)

860

3. Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê (TKV - Power)

440

III

1. Nhà máy Thuỷ điện Đak Đrinh (PV-Power)

125

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

2. Nhà máy CCGT Phú Mỹ 4 (Genco 3)

440

3. Nhà máy Nhiệt điện Na Dương (TKV- Power)

100

IV

1. Nhà máy Thuỷ điện Đồng Nai 4 (Genco 1)

340

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

2. Nhà máy CCGT Nhơn Trạch 2 (PV-Power)

750

3. Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả (TKV - Power)

670

V

1. Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ (Genco 1)

320

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

2. Nhà máy CCGT Nhơn Trạch 1 (PV-Power)

450

3. Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 (Genco 2)

600

 

PHỤ LỤC 3

DỰ KIẾN THỬ NGHIỆM PHÂN BỔ HỢP ĐỒNG CHO CÁC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 7 ĐẾN HẾT THÁNG 12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12751/QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Thực hiện thử nghiệm tính toán phân bổ các hợp đồng sai khác (CfD) đã ký kết giữa đơn vị phát điện và EVN thành hợp đồng sai khác giữa đơn vị phát điện với các Tổng công ty Điện lực theo nguyên tắc sau:

- Chi phí mua điện đầu vào bình quân từ các hợp đồng phân bổ của các Tổng công ty Điện lực là tương đương nhau;

- Giá hợp đồng và sản lượng hợp đồng được tính toán phù hợp với biểu đồ phụ tải dự báo của các khách hàng của các Tổng công ty Điện lực; phù hợp với các ràng buộc hợp đồng của đơn vị phát điện;

- Thực hiện các nội dung cam kết trong các hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa EVN và các đơn vị phát điện;

- Giảm tối thiểu số lượng các hợp đồng phải phân bổ nhằm giảm chi phí giao dịch hợp đồng.

2. Phân bổ hợp đồng được thực hiện theo 02 bước sau:

- Sử dụng Chương trình Phần mềm tính toán phân bổ tối ưu các hợp đồng CfD theo các nguyên tắc quy định tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế chi tiết Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam;

- Phân tích đánh giá kết quả tính toán phân bổ hợp đồng: thực hiện mô phỏng thị trường điện để ước tính về giá thị trường, sản lượng phát dự kiến…; kết hợp giữa kết quả mô phỏng thị trường điện với kết quả phân bổ hợp đồng để tính toán tổng doanh thu theo từng kịch bản, phục vụ đánh giá tác động. Căn cứ theo kết quả đánh giá sẽ xem xét hiệu chỉnh lại số liệu đầu vào, các ràng buộc trong mô hình tính toán phân bổ hợp đồng.

3. Ngoài việc thực hiện thử nghiệm phân bổ theo phương pháp và trình tự tại Mục 2, Phụ lục này, các đơn vị có thể thực hiện các kịch bản thử nghiệm phân bổ theo phương pháp khác để đánh giá, phân tích (không bắt buộc).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12751/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12751/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2015
Ngày hiệu lực23/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12751/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 12751/QĐ-BCT 2015 phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12751/QĐ-BCT 2015 phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12751/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHoàng Quốc Vượng
       Ngày ban hành23/11/2015
       Ngày hiệu lực23/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 12751/QĐ-BCT 2015 phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 12751/QĐ-BCT 2015 phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

        • 23/11/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 23/11/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực