Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương: "Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ quy mô nông hộ" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI THỎ QUY MÔ NÔNG HỘ"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư 02/2010/NĐ-CP">38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ quy mô nông hộ.

2. Tổ chức chủ trì Dự án: Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao Khoa học Công nghệ Môi trường Nông nghiệp và PTNT.

3. Chủ nhiệm dự án: Đặng Trần Tính.

4. Địa điểm thực hiện: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội.

5. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm (2012 - 2014).

6. Mục tiêu dự án

6.1. Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ sinh sản quy mô nông hộ hiệu quả.

- Góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người chăn nuôi.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

- Số mô hình trình diễn: 09 MH ở 03 tỉnh.

- Số điểm trình diễn: 18 (02 điểm TD/MH/năm x 03 MH x 03 năm)

- Quy mô: 2.100 thỏ cái, 420 thỏ đực.

- Số lứa đẻ/thỏ cái/năm ³ 5, số con/lứa/thỏ cái ³ 5

- 1.080 lượt nông dân được tập huấn kỹ thuật, 180 lượt nông dân được tham quan học tập.

- Hiệu quả kinh tế của hộ chăn nuôi tham gia dự án tăng trên 10 - 15%.

7. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện dự án (theo Phụ lục đính kèm).

8. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước: 3.000.000.000 đ (ba tỷ đồng)

Điều 2. Tổ chức chủ trì và cá nhân Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều 1 và Thuyết minh dự án đã được phê duyệt; quản lý dự án và báo cáo Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- TTKNQG;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, KINH PHÍ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Quy mô (con)

Địa điểm

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

 

Năm 2012

 

Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội

1.000

 

1

Xây dựng mô hình

840

 

739,524

Bao gồm thỏ đực, thỏ cái sinh sản

2

Đào tạo tập huấn

 

 

185,826

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

44,650

 

4

Chi khác

 

 

30,000

 

 

Năm 2013

 

Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội

1.000

 

1

Xây dựng mô hình

840

 

739,524

Bao gồm thỏ đực, thỏ cái sinh sản

2

Đào tạo tập huấn

 

 

185,826

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

44,650

 

4

Chi khác

 

 

30,000

 

 

Năm 2014

 

Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội

1.000

 

1

Xây dựng mô hình

840

 

739,524

Bao gồm thỏ đực, thỏ cái sinh sản

2

Đào tạo tập huấn

 

 

185,826

 

3

Thông tin tuyên truyền

 

 

44,650

 

4

Chi khác

 

 

30,000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/2012
Ngày hiệu lực 29/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành 29/05/2012
Ngày hiệu lực 29/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt dự án khuyến nông Trung ương

  • 29/05/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/05/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực