Quyết định 1276/QĐ-KTNN

Quyết định 1276/QĐ-KTNN năm 2016 về Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/QĐ-KTNN chương trình khung bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp 2016


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp sau khi đã sửa đổi.

Điều 2. Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-KTNN ngày 20/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- KTNN CN VI (03);
- Trư
ờng ĐT và BDNVKT (03);
- Lưu: VT, TCCB (03).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Đoàn Xuân Tiên

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 1276 /QĐ-KTNN ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

1. Mục tiêu và đối tượng bồi dưỡng

1.1. Mục tiêu

- Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết tại các khoản mục cụ thể trên báo cáo tài chính doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán để đánh giá công tác quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp.

1.2. Đối tượng

- Chương trình cấp độ 1:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 1-3 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 2:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 4-8 năm kinh nghiệm.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

- Chương trình cấp độ 3:

+ Công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực doanh nghiệp có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên.

+ Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

2. Chương trình bồi dưỡng

2.1. Thời gian

Tổng thời gian bồi dưỡng của Chương trình là 160 tiết.

Phân bổ lý thuyết và trao đổi, thảo luận: 50% lý thuyết; 50% thảo luận.

2.1.1. Chương trình cấp độ 1: 72 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 64 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 08 tiết.

2.1.2. Chương trình cấp độ 2: 48 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 40 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 08 tiết.

2.1.3. Chương trình cấp độ 3: 40 tiết

(1) Bồi dưỡng tập trung trên lớp: 32 tiết.

(2) Ôn tập, kiểm tra: 08 tiết.

2.2. Phương pháp

2.2.1. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và nêu vấn đề; Thảo luận, trao đổi tại lớp học.

2.2.2. Phương pháp đánh giá

Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

3. Cấu trúc nội dung chương trình

3.1. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Tổng quan quy trình kiểm toán doanh nghiệp

16

2

Kỹ năng kiểm toán các khoản mục về tài sản

32

3

Kỹ năng kiểm toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

16

 

Ôn tập, kiểm tra

08

 

Tổng thời lượng: 72 tiết (tương đương 09 ngày)

3.2. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 2

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Kỹ năng xác định rủi ro và trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại doanh nghiệp

16

2

Tìm hiểu các quy định và phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp và những vấn đề cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp

08

4

Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong hoạt động của doanh nghiệp

16

 

Ôn tập, kiểm tra

08

 

Tổng thời lượng: 48 tiết (tương đương 06 ngày)

3.3. Chương trình kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3

TT

Chuyên đề

Số tiết

1

Kỹ năng khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán doanh nghiệp

08

2

Kỹ năng kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất

08

3

Kỹ năng phân tích trong kiểm toán doanh nghiệp

08

4

Kỹ năng lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp

08

 

Ôn tập, kiểm tra

08

 

Tổng thời lượng: 40 tiết (tương đương 05 ngày)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/QĐ-KTNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2016
Ngày hiệu lực 20/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1276/QĐ-KTNN chương trình khung bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1276/QĐ-KTNN chương trình khung bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1276/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành Tổng Kiểm toán Nhà nước
Người ký Đoàn Xuân Tiên
Ngày ban hành 20/07/2016
Ngày hiệu lực 20/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1276/QĐ-KTNN chương trình khung bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/QĐ-KTNN chương trình khung bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp 2016

  • 20/07/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/07/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực