Quyết định 1277/QĐ-BCT

Quyết định 1277/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1277/QĐ-BCT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đổi mới chính sách pháp luật về đất đai


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐẾ ĐẾN NĂM 2020 NƯÓC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIÊN ĐẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn c Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nn tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản tr thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động ca Bộ Công Thương thc hiện Nghị quyết s 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mi chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mi, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chinh phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ Công thương;
- Lưu: VT; KH (2).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2020 NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 1277/QĐ-BCT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Công Thương)

I. MỤC TIÊU

1. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ưong Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đt đai trong thời kỳ đấy mạnh toàn diện công cuộc đi mới, tạo nn tảng đ đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hưng hiện đại (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW).

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thc hiện Nghị quyết 19-NQ/TW nhm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực to lớn từ đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, n định xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng lãng phí, tham nhũng, khiếu kiện về đất đai.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao chất lượng, tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt

a) Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hp vi các đơn vị liên quan thực hiện các công việc:

- Phối hp với Bộ Tài nguyên và Môi trưng và các Bộ, ngành liên quan nâng cao chất lượng công tác triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ưu tiên đầu tư tập trung để hoàn thành dt điểm các dự án, công trình hạ tầng then chốt đáp ng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự kết nối, phát huy lợi thế vùng miền nhm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Kiểm soát chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sdụng đất để thực hiện dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; tập trung kiểm tra, rà soát, xlý dứt điểm những trường hợp đt đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, không sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu cơ đất hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật; đy mạnh việc rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. Kim tra chặt chẽ việc sp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và việc thực hiện đấu giá quyn sử dụng đt khi sp xếp lại trụ s, cơ s làm việc thuộc shữu Nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế.

b) Cục Công nghiệp địa phương phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đy mạnh việc di dời các cơ sgây ô nhiễm môi trường và các cơ sở di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, nht là các thành phố lớn đ khai thác, sdụng có hiệu quả quỹ đt theo quy hoạch và hạn chế ô nhiễm môi trường.

c) Vụ Kế hoạch phi hp với Thanh tra Bộ, Vụ Tài chính và các quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kim tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

d) Tổng cục Năng lượng, Cục Công nghiệp địa phương, Vụ Công nghiệp nặng phi hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tchức thực hiện công tác thu hồi đất, bi thường, hỗ trợ và tái định cư công khai, minh bạch, dân chủ, công bng theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chđạo xây dựng khu tái định bảo đảm chất lưng trước khi thu hi đt; thực hiện tt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đt thu hi (bao gồm đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh và người sử dụng đất ở kết hp kinh doanh dịch vụ tại đô thị).

e) Thanh tra Bộ phi hp với các đơn vị liên quan:

Tăng cường công tác thanh tra, kim tra, theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất, tập trung xử lý dứt đim các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai bảo đảm hiệu quả, khách quan, minh bạch; tập trung thanh tra, kim tra công tác quản lý, sử dụng đất của các cơ quan, tchức, doanh nghiệp thuộc Bộ. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật vđất đai phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác kim tra việc thực hiện quyn và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất được nhà nước giao đất đảm bảo sử dụng đất đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tcáo, tranh chấp đất đai đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, tập trung xử lý dứt điểm các tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài.

2. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Vụ Pháp chế phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ , ngành liên quan hoàn thiện quy chế phi hợp liên thông giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đt đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

3. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai Nghị quyết, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai

- Văn phòng Bộ, các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ triển khai quán triệt, tuyên truyền một cách có hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn xã hội về các nội dung tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện

- Các quan, đơn vị trong Bộ có trách nhiệm tham mưu cho các cp y đảng, chính quyền trong việc triển khai nghị quyết nhằm tạo chuyển biến về tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của Chương trình hành động này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tchức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi vụ Kế hoạch đ tng hp báo cáo Bộ.

2. Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động tng hp báo cáo Chính phủ./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1277/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1277/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1277/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1277/QĐ-BCT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đổi mới chính sách pháp luật về đất đai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1277/QĐ-BCT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đổi mới chính sách pháp luật về đất đai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1277/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1277/QĐ-BCT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đổi mới chính sách pháp luật về đất đai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1277/QĐ-BCT năm 2014 thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW đổi mới chính sách pháp luật về đất đai

           • 17/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực