Quyết định 1277/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giám định tư pháp Sở Xây dựng Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 03 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG; THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06 tháng 7 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính được công bố không nêu trong Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03/7/2023 và Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trịnh Trường Huy;
- VPUBND tỉnh: LĐVP; TTTT, KT, LĐ TTPVHCC;
- Viễn thông Cao Bằng;
- Lưu: VT, TTPVHCC(A).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Trường Huy

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG; THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI ( 05 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính (mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (05 TTHC)

I. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG (01 TTHC)

1

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

(1.011675)

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ công trực tuyến một phần

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13; Luật số 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

Thủ tục được công bố tại Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

II. LĨNH VỰC THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (04 TTHC)

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động)

(1.011705)

16 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian khắc phục các nội dung trong biên bản đánh giá thực tế của Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

- Thủ tục được công bố tại Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày

06/7/2023

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống còn 16 ngày làm việc.

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)

(1.011708)

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

- Thủ tục được công bố tại Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3

Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp)

(1.011710)

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Thủ tục được công bố tại Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

4

Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)

(1.011711)

16 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian khắc phục các nội dung trong biên bản đánh giá thực tế của Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

- Thủ tục được công bố tại Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 20 ngày xuống còn 16 ngày làm việc

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (01 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính (mã TTHC)

Đã công bố tại Quyết định

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (01 TTHC)

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

1

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương

(2.001116)

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả:

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng;

- Qua dịch vụ công một phần;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13;

Luật số 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng;

- Thông tư số 11/2020/TT-BXD ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

- Thủ tục được công bố tại Quyết định định số 694/QĐ-BXD ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Cắt giảm thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 24 ngày làm việc.

- Sửa đổi, bổ sung: tên TTHC; thành phần hồ sơ; đối tượng thực hiện TTHC; kết quả thực hiện TTHC; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý.

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (02 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính (mã TTHC)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định v ề việc bãi bỏ TTHC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ( 02 TTHC)

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

1

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc tham quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động.

(1.002515)

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13;

- Điều 9 Thông tư số 04/2014/TT- BXD hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Điều 2, Điều 3, Điều 4 Nghị định 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

2

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

(1.002621)

Tổng số danh mục TTHC công bố

08 TTHC

Trong đó:

- Công bố mới

05 TTHC

- Sửa đổi, bổ sung

01 TTHC

- Bãi bỏ

02 TTHC

Qua Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

06 TTHC

Qua Dịch vụ bưu chính công ích

06 TTHC

Tổng số TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết

03 TTHC

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG; THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch ủy han nhân dân tỉnh Cao Bằng)

I. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

Quy trình số 01

1. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương (1.011675)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyến bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,25 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng xem xét, phân công thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

0,25 ngày

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, tham mưu ban hành văn bản lấy ý kiến Sở Tư pháp

Công chức phòng Quản lý xây dựng

01 ngày

Sở Tư pháp cho ý kiến

Sở Tư pháp

03 ngày

Tổng hợp ý kiến; tham mưu trình miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng

Công chức phòng Quản lý xây dựng

01 ngày

Bước 4

Duyệt nội dung xử lý, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu chuyển hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

- Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuyển kết quả đến TTPVHCC

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Phòng kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

Quy trình số 02

2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương (2.001116)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,25 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng xem xét, phân công thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

0,25 ngày

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, tham mưu ban hành văn bản lấy ý kiến Sở Tư pháp

Công chức phòng Quản lý xây dựng

01 ngày

Sở Tư pháp cho ý kiến

Sở Tư pháp

10 ngày

Tổng hợp ý kiến; tham mưu trình bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng

Công chức phòng Quản lý xây dựng

01 ngày

Bước 4

Duyệt nội dung xử lý, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

01 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu chuyến hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

-Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuyến kết quả đến TTPVHCC

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Phòng kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh

09 ngày

Bước 8

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

24 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Quy trình số 03

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

3. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động) (1.011705)

4. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) (1.011711)

Thời hạn giải quyết 16 ngày làm việc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,25 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng xem xét, phân công thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

0,25 ngày

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Tham mưu thành lập Đoàn đánh giá thực tế tại phòng thí nghiệm

Công chức phòng Quản lý xây dựng

13 ngày

Đánh giá hồ sơ, đánh giá thực tế năng lực của phòng thí nghiệm

Tổng hợp ý kiến; tham mưu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng/văn bản yêu cầu khắc phục theo Biên bản đánh giá

Bước 4

Duyệt nội dung xử lý, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

01 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng/ văn bản yêu cầu khắc phục theo Biên bản đánh giá.

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu chuyển kết quả đến TTPVHCC

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

16 ngày làm việc

Quy trình số 04

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) (1.011708);

6. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ

chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp) (1.011710)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

0,25 ngày

Bước 2

Lãnh đạo phòng xem xét, phân công thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

0,25 ngày

Bước 3

- Kiểm tra hồ sơ

- Tổng hợp ý kiến; tham mưu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Công chức phòng Quản lý xây dựng

03 ngày

Bước 4

Duyệt nội dung xử lý, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

Lãnh đạo phòng Quản lý xây dựng

0,5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Lãnh đạo Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 6

Vào sổ, đóng dấu chuyển kết quả đến TTPVHCC

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Sở Xây dựng tại TTPVHCC

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1277/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1277/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(11/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1277/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giám định tư pháp Sở Xây dựng Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giám định tư pháp Sở Xây dựng Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1277/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Trường Huy
        Ngày ban hành03/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (11/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giám định tư pháp Sở Xây dựng Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính giám định tư pháp Sở Xây dựng Cao Bằng

              • 03/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực