Quyết định 1277/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính vốn hỗ trợ ODA Sở Kế hoạch Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 169/TTr-SKHĐT ngày 17/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I.

2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đăng tải công khai, đầy đủ Danh mục và nội dung TTHC trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở, niêm yết công khai tại Cơ quan; thực hiện đăng nhập các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định pháp luật và theo nội dung công bố TTHC tại Quyết định này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC và đăng tải công khai nội dung cụ thể TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi được công bố tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, Danh mục TTHC bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, TTHC(Thu).

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1

Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Không quá 45 ngày.

Nộp hồ sơ đến: Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Không có

- Luật Đầu tư công năm 2019;

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm, cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

1

1.008423.000.00.00.H48

Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Thay đổi tên TTHC, nội dung, căn cứ pháp lý

2

2.001991.000.00.00.H48

Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư)

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

Thay đổi tên TTHC, nội dung, căn cứ pháp lý

3

2.002053.000.00.00.H48

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

Thay đổi tên TTHC, nội dung, căn cứ pháp lý

4

2.002050.000.00.00.H48

Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm

Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

Thay đổi tên TTHC, nội dung, căn cứ pháp lý

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Lưu ý quy cách thực hiện và quy ước viết tắt trong quy trình:

- Khi chuyển hồ sơ giấy; Chuyển đầy đủ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh) và kèm theo hồ sơ của công dân (trong quy trình viết gọn là “Hồ sơ”).

- Khi phân công xử lý hồ sơ, chuyển tiếp hồ sơ từ bộ phận này sang bộ phận khác xử lý: Phải ký, ghi rõ tên người phân công/người chuyển tiếp, người nhận trên Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu 04). Đồng thời, phải xử lý phân công/chuyển tiếp trên phần mềm điện tử, trùng khớp với Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu 04).

- Xử lý việc dừng giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu thông tin, chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi chuyển đến (tại bước B4) phải ban hành Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng mẫu (Mẫu số 07 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh), trừ trường hợp phát sinh bổ sung hồ sơ theo quy định pháp luật diễn ra sau bước B4.

+ Trường hợp không đủ cơ sở để giải quyết theo quy định: Ban hành Thông báo trả hồ sơ không giải quyết (Mẫu số 08 - Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh).

+ Việc ký ban hành thông báo Mẫu số 07, Mẫu số 08: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang trực tiếp xử lý, thẩm định tại các bước của quy trình giải quyết các thủ tục hoặc ủy quyền cho cơ quan, đơn vị cấp dưới có thẩm quyền trực tiếp ký ban hành thông báo.

- Quy ước viết tắt trong Quy trình giải quyết:

+ Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, viết tắt là: “Mẫu số 01”.

+ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 04”.

+ Thông báo bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, viết tắt là: “Mẫu số 07”.

+ Thông báo trả hồ sơ không giải quyết, viết tắt là: “Mẫu số 08”.

+ Các bước trong quy trình, viết tắt là: “B1, B2, B3...”.

+ Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, viết tắt là: “Trung tâm”.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, viết tắt là: “Sở KHĐT”

1. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Thời gian thực hiện: Thời hạn giải quyết không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày (trong đó thời gian thẩm định, giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 35 ngày, thời gian UBND tỉnh phê duyệt 10 ngày), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân, công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư/Sở KHĐT

Công chức Sở tại Trung tâm

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư phân công cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư thực hiện:

+ Kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành.

+ Tham mưu văn bản lấy kiến góp ý/ ý kiến thẩm định/ tổ chức họp thẩm định của các cơ quan có liên quan

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư xử lý hồ sơ

2,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 07 (nếu có).

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B5: tham gia ý kiến/thẩm định ...

Các cơ quan có liên quan tham gia góp ý kiến/ ý kiến thẩm định và gửi về Sở KHĐT theo yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

13 ngày

Văn bản góp ý kiến/thẩm định...

B6: tổng hợp ý kiến, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét

Tổng hợp ý kiến góp ý/ ý kiến thẩm định/ ý kiến cuộc họp thẩm định. Trình lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

15 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Văn bản góp ý/thẩm định...

- Hồ sơ

B7: Xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

02 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B8: Phê duyệt hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào dự thảo văn bản và chuyển văn thư.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn để xử lý

Lãnh đạo Sở

1 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

B9: Gửi hồ sơ liên thông

- Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Gửi hồ sơ liên thông cho Trung tâm

Văn thư

0,5 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B10: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

0,5 ngày

- Hồ sơ.

- Phiếu chuyển.

B11: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

- Phiếu chuyển.

- Hồ sơ.

B12: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu xử lý

Phòng chuyên môn

03 ngày

Dự thảo các văn bản của UBND tỉnh

B13: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

1,5 ngày

B14: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày

- Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

B15: Phát hành kết quả giải quyết

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B16: chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở

Trung tâm

0,5 ngày

Văn bản của UBND tỉnh

B17: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

Thời gian thực hiện:

+ Đối với Chương trình đầu tư công: Không quá 20 (hai mươi) ngày;

+ Đối với Dự án nhóm A: Không quá 15 (mười lăm) ngày;

+ Đối với Dự án nhóm B, C: không quá 10 (mười) ngày

2.1. Không quá 20 ngày đối với chương trình đầu tư công:

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân, công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư/Sở KHĐT

Công chức Sở tại Trung tâm

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư phân công cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện:

+ Kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành.

+ Tham mưu văn bản lấy kiến ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý hồ sơ

2,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 07 (nếu có).

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B5: tham gia ý kiến/thẩm định

Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến thẩm định và gửi về Sở KHĐT theo yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

07 ngày

Văn bản ý kiến thẩm định

B6: tổng hợp ý kiến, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Tổng hợp ý kiến thẩm định. Trình lãnh đạo phòng xem xét

LƯU Ý: Nếu có ý kiến của cơ quan liên quan đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và có văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện và gửi lại hồ sơ.

Chuyên viên Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

02 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Văn bản góp ý/thẩm định...

- Hồ sơ

B7: Xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

01 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B8: Phê duyệt hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào dự thảo văn bản và chuyển văn thư.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn để xử lý

Lãnh đạo Sở

01 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

B9: Gửi hồ sơ liên thông

- Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Gửi hồ sơ liên thông cho Trung tâm

Văn thư

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B10: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

0,5 ngày

- Hồ sơ.

- Phiếu chuyển.

B11: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Phiếu chuyển.

- Hồ sơ.

B12: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu xử lý

Phòng chuyên môn

02 ngày

Dự thảo các văn bản của UBND tỉnh

B13: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B14: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

- Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

B15: Phát hành kết quả giải quyết

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

B16: chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở

Trung tâm

Trong giờ hành chính

Văn bản của UBND tỉnh

B17: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2.2. Không quá 15 ngày đối với Dự án nhóm A:

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân, công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư/Sở KHĐT

Công chức Sở tại Trung tâm

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư phân công cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện:

+ Kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành.

+ Tham mưu văn bản lấy kiến ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý hồ sơ

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 07 (nếu có).

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B5: tham gia ý kiến/thẩm định

Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến thẩm định và gửi về Sở KHĐT theo yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

06 ngày

Văn bản ý kiến thẩm định

B6: tổng hợp ý kiến, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Tổng hợp ý kiến thẩm định. Trình lãnh đạo phòng xem xét

LƯU Ý: Nếu có ý kiến của cơ quan liên quan đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và có văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện và gửi lại hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

02 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Văn bản góp ý/thẩm định...

- Hồ sơ

B7: Xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

01 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B8: Phê duyệt hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào dự thảo văn bản và chuyển văn thư.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn để xử lý

Lãnh đạo Sở

01 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

B9: Gửi hồ sơ liên thông

- Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Gửi hồ sơ liên thông cho Trung tâm

Văn thư

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B10: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

0,5 ngày

- Hồ sơ.

- Phiếu chuyển.

B11: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Phiếu chuyển.

- Hồ sơ.

B12: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu xử lý

Phòng chuyên môn

0,5 ngày

Dự thảo các văn bản của UBND tỉnh

B13: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B14: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

- Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

B15: Phát hành kết quả giải quyết

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

B16: chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở

Trung tâm

Trong giờ hành chính

Văn bản của UBND tỉnh

B17: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2.3. Không quá 10 ngày đối với Dự án nhóm B, C:

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân, công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư/Sở KHĐT

Công chức Sở tại Trung tâm

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư phân công cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện:

+ Kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành.

+ Tham mưu văn bản lấy kiến ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

Chuyên viên Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý hồ sơ

01 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 07 (nếu có).

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B5: tham gia ý kiến/thẩm định

Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến thẩm định và gửi về Sở KHĐT theo yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

03 ngày

Văn bản ý kiến thẩm định

B6: tổng hợp ý kiến, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Tổng hợp ý kiến thẩm định. Trình lãnh đạo phòng xem xét

LƯU Ý: Nếu có ý kiến của cơ quan liên quan đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và có văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện và gửi lại hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Văn bản góp ý/thẩm định...

- Hồ sơ

B7: Xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

-Văn bản có liên quan (nếu có)

B8: Phê duyệt hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào dự thảo văn bản và chuyển văn thư.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn để xử lý

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

B9: Gửi hồ sơ liên thông

- Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Gửi hồ sơ liên thông cho Trung tâm

Văn thư

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B10: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

0,5 ngày

- Hồ sơ.

- Phiếu chuyển.

B11: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Phiếu chuyển.

- Hồ sơ.

B12: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu xử lý

Phòng chuyên môn

0,5 ngày

Dự thảo các văn bản của UBND tỉnh

B13: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B14: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

01 ngày

- Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

B15: Phát hành kết quả giải quyết

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

B16: chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở

Trung tâm

Trong giờ hành chính

Văn bản của UBND tỉnh

B17: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

3. Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư).

Thời gian thực hiện:

Không quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân, công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư/Sở KHĐT

Công chức Sở tại Trung tâm

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư phân công cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện:

+ Kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành.

+ Tham mưu văn bản lấy kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý hồ sơ

01 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 07 (nếu có).

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B5: Tham gia ý kiến/thẩm định

Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến thẩm định và gửi về Sở KHĐT theo yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

09 ngày

Văn bản góp ý kiến/ thẩm định...

B6: Tổng hợp ý kiến, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét

- Tổng hợp ý kiến thẩm định. Trình lãnh đạo phòng xem xét.

- LƯU Ý: Nếu có ý kiến của cơ quan liên quan đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp và có văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện và gửi lại hồ sơ.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

02 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Văn bản góp ý/thẩm định...

- Hồ sơ

B7: Xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

01 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B8: Phê duyệt hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào dự thảo văn bản và chuyển văn thư.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn để xử lý

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

B9: Gửi hồ sơ liên thông

- Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Gửi hồ sơ liên thông cho Trung tâm

Văn thư

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B10: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

0,5 ngày

- Hồ sơ.

- Phiếu chuyển.

B11: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Phiếu chuyển.

- Hồ sơ.

B12: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu xử lý

Phòng chuyên môn

02 ngày

Dự thảo các văn bản của UBND tỉnh

B13: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

B14: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày

B15: Phát hành kết quả giải quyết

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

B16: chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở

Trung tâm

0,5 ngày

Văn bản của UBND tỉnh

B17: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

4. Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng.

Thời gian thực hiện:

Không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân, công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư/Sở KHĐT

Công chức Sở tại Trung tâm

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện:

+ Kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành.

+ Tham mưu văn bản lấy kiến ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý hồ sơ

02 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 07 (nếu có).

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B5: tham gia ý kiến/thẩm định

Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến thẩm định và gửi về Sở KHĐT theo yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị liên quan

07 ngày

Văn bản ý kiến thẩm định...

B6: Tổng hợp ý kiến, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét

Tổng hợp ý kiến thẩm định. Trình lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

06 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- văn bản góp ý/thẩm định...

- Hồ sơ

B7: Xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

03 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B8: Phê duyệt hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào dự thảo văn bản và chuyển văn thư.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn để xử lý

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

B9: Gửi hồ sơ liên thông

- Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Gửi hồ sơ liên thông cho Trung tâm

Văn thư

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B10: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

0,5 ngày

- Hồ sơ.

- Phiếu chuyển.

B11: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Phiếu chuyển.

- Hồ sơ.

B12: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu xử lý

Phòng chuyên môn

04 ngày

Dự thảo các văn bản...

B13: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B14: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày

- Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

B15: Phát hành kết quả giải quyết

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B16: Chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở

Trung tâm

0,5 ngày

Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

B17: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

5. Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm.

Thời gian thực hiện: 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

B1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ;

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào phần mềm.

- Quét scan và lưu trữ hồ sơ điện tử.

Tổ chức, cá nhân, công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu.

B2: Chuyển hồ sơ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư/Sở KHĐT

Công chức Sở tại Trung tâm

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04.

- Hồ sơ.

B3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư phân công cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

0,5 ngày

Hồ sơ

B4: Kiểm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện:

+ Kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành.

+ Tham mưu văn bản lấy kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan.

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý hồ sơ

03 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Mẫu số 07 (nếu có).

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B5: tham gia ý kiến/thẩm định

Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến thẩm định và gửi về Sở KHĐT theo yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

06 ngày

Văn bản ý kiến thẩm định

B6: Tổng hợp ý kiến, xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng xem xét

Tổng hợp ý kiến thẩm định. Trình lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

06 ngày

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04.

- văn bản góp ý/thẩm định...

- Hồ sơ

B7: Xem xét hồ sơ, trình lãnh đạo Sở phê duyệt

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản;

- Nếu đồng ý: trình lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

02 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Dự thảo các văn bản.

- Văn bản có liên quan (nếu có)

B8: Phê duyệt hồ sơ

- Kiểm tra hồ sơ, dự thảo các văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký vào dự thảo văn bản và chuyển văn thư.

- Nếu không đồng ý: chuyển lại lãnh đạo Phòng chuyên môn để xử lý

Lãnh đạo Sở

1,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

B9: Gửi hồ sơ liên thông

- Văn thư vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Gửi hồ sơ liên thông cho Trung tâm

Văn thư

0,5 ngày

- Mẫu số 01.

- Mẫu số 04

- Hồ sơ.

- Các văn bản có liên quan.

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B10: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

0,5 ngày

- Hồ sơ.

- Phiếu chuyển

B11: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ.

B12: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu xử lý

Phòng chuyên môn

05 ngày

Dự thảo các văn bản.

B13: Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày

B14: Xem xét, quyết định hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 ngày

- Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

B15: Phát hành kết quả giải quyết

- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

B16: chuyển kết quả giải quyết

Trung tâm nhận kết quả giải quyết; bàn giao cho Quầy tiếp nhận của Sở

Trung tâm

0,5 ngày

Văn bản chấp thuận/phê duyệt của UBND tỉnh.

B17: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Ký xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức Sở tại Trung tâm

Trong giờ hành chính

- Thu lại Mẫu số 01;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1277/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1277/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(30/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1277/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính vốn hỗ trợ ODA Sở Kế hoạch Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính vốn hỗ trợ ODA Sở Kế hoạch Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1277/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Văn Minh
        Ngày ban hành24/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (30/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính vốn hỗ trợ ODA Sở Kế hoạch Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1277/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính vốn hỗ trợ ODA Sở Kế hoạch Quảng Ngãi

              • 24/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực