Quyết định 1279/QĐ-UBND

Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1279/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ VÀ ĐƯA RA KHI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 105/TTr-SLĐTBXH ngày 18/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết đnh này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban
PC HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, Phòng TCHC, Phòng KSTTHC, HTh.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ VÀ ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đi, bổ sung

(Đã được công btại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức nộp hồ sơ

Căn cứ pháp lý

Trực tiếp

Trực tuyến

Bưu chính công ích

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

Thành lập hội đồng trường, bnhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(BLĐ-KHA-286329)

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 01, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

Không

x

 

x

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư s46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ny 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Thành lập hội đồng trường, bnhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(BLĐ-KHA-286334)

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, địa ch: Số 01, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

Không

x

 

x

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

(BLĐ-KHA-286339)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 01, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.

Không

x

 

x

- Luật Giáo dục nghề nghiệp;

- Thông tư s47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bthủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

BLD-KHA-286201

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Quyết định 2150/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lý do

Ghi chú

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1

BLD-KHA-286198

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố.

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Quyết định 2150/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

BLD-KHA-286200

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tnh, thành phố.

Thủ tục hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật

Như trên

3

BLD-KHA-286332

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như trên

Như trên

4

BLD-KHA-286333

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh.

Như trên

Như trên

5

BLD-KHA-286338

Bnhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, y ban nhân dân cấp huyện.

Như trên

Như trên

6

BLD-KHA-286340

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Như trên

Như trên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1279/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1279/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2019
Ngày hiệu lực04/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1279/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1279/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1279/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1279/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành04/05/2019
        Ngày hiệu lực04/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1279/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1279/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính Giáo dục nghề nghiệp Ủy ban nhân dân Khánh Hòa

            • 04/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực