Quyết định 128/2007/QĐ-UBND

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng công nghệ thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 40/2013/QĐ-UBND xét tặng Giải thưởng Công nghệ thông tin Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 128/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng công nghệ thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 128/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2007  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG "CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH".

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố
Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông tại Công văn số 581/SBCVT-KHTH ngày 24 tháng 10 năm 2006 và của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tại Tờ trình số 340/TTr-TĐKT ngày 14 tháng 09 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố.

Điều 3. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông làm Cơ quan thường trực của Giải thưởng, có nhiệm vụ phối hợp với các sở - ngành chức năng và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức xét chọn, quyết định công nhận và tổ chức trao tặng Giải thưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: PVP/KT, VX;
- Phòng TH-KH, VX, CNN;
- Lưu:VT, (CNN-HH)  H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thưởng "Công nghệ Thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh”, tên tiếng Anh là HoChiMinhCity ICT Award là Giải thưởng về  lĩnh vực Công nghệ Thông tin - Truyền thông, do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức xét và trao tặng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông thành phố.

Chương 2:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Điều 2. Đối tượng được tham gia Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh” (sau đây được gọi tắt là Giải thưởng) là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây được gọi tắt là đơn vị) có tư cách pháp nhân, có đăng ký, có giấy phép hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người có quốc tịch nước ngoài hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3:

CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Điều 3. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải thưởng được xét và trao tặng cho 5 nhóm, theo các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ Thông tin - Truyền thông như sau:

a) Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu.

b) Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu.

c) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu.

d) Đơn vị ứng dụng Công nghệ Thông tin - Truyền thông tiêu biểu.

đ) Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông thành phố.

2. Đơn vị và cá nhân có thể đăng ký tham gia Giải thưởng cho nhiều nhóm danh hiệu khác nhau và mỗi nhóm danh hiệu chỉ được đăng ký xét và trao giải cho một sản phẩm tiêu biểu nhất (trừ nhóm Giải thưởng nêu tại d và đ khoản 1  Điều này).

3. Các đơn vị và cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng vẫn có quyền được tham gia Giải thưởng ở các năm tiếp theo nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc, đáp ứng được điều kiện và tiêu chuẩn của Giải thưởng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Chương IV của Quy chế này.

Điều 4. Giá trị Giải thưởng

1. Đơn vị và cá nhân được xét và trao tặng Giải thưởng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của thành phố và từ các nguồn tài trợ (nếu có).

2. Tổng giá trị Giải thưởng là 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng cho mỗi nhóm và được chia cho các đơn vị và cá nhân được xét trao tặng giải thưởng trong nhóm.

3. Số lượng giải thưởng ở mỗi nhóm sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế và do Cơ quan thường trực đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quyết định; tối đa không quá  5 (năm) giải thưởng cho mỗi nhóm.

Điều 5. Các đơn vị và cá nhân được trao tặng Giải thưởng được phép quảng bá, tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ và thành tích của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng, được đại diện cho ngành Công nghệ Thông tin - Truyền thông thành phố tham gia các cuộc thi và Giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế khác.

Chương 4:

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

1. Đơn vị và cá nhân tham gia Giải thưởng phải thuộc đối tượng được nêu tại Điều 2 Chương II của Quy chế này.

2. Có bản đăng ký và hồ sơ xét trao Giải thưởng theo mẫu quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

3. Ưu tiên cho các đơn vị và cá nhân đã đạt các Giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế về Công nghệ Thông tin - Truyền thông trong 5 năm gần nhất hoặc đã đạt các danh hiệu do các tổ chức, hiệp hội chuyên ngành tặng thưởng.

Điều 7. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể cho từng nhóm Giải thưởng

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu:

a) Có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

b) Có sản phẩm, giải pháp phần mềm đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, được sự đánh giá tốt của khách hàng (tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng), của chuyên gia trong lĩnh vực sản phẩm và của các cơ quan quản lý Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu:

a) Có sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam (chủ yếu được sản xuất và lắp ráp trong nước).

b) Có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có sản phẩm tham gia xét trao giải.

c) Chứng minh được tính ưu việt của sản phẩm về công nghệ cũng như giá trị gia tăng trên sản phẩm cao, có khả năng thay thế được các sản phẩm nhập ngoại.

d) Sản phẩm có doanh số cao, chiếm thị phần chủ yếu trên thị trường.

đ) Được sự công nhận của khách hàng (tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng) về chất lượng sản phẩm.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu:

a) Dịch vụ giá trị gia tăng được ứng dụng rộng rãi trên nền dịch vụ Viễn thông - Internet. (VD:  thương mại điện tử, báo điện tử, trò chơi trực tuyến...).

b) Dịch vụ đạt doanh số cao, có số lượng khách hàng sử dụng đông đảo. 

c) Dịch vụ được sự công nhận của khách hàng (tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng) về nội dung và chất lượng.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với đơn vị ứng dụng Công nghệ Thông tin - Truyền thông tiêu biểu:

a) Có sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị Công nghệ Thông tin - Truyền thông tại đơn vị.

b) Có nguồn nhân lực có khả năng sử dụng hiệu quả các ứng dụng Công nghệ Thông tin - Truyền thông trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Tăng năng suất, tiết kiệm chi phí quản lý, giúp công khai và minh bạch các quy trình phục vụ nhân dân và khách hàng.

c) Có các giải pháp an toàn, bảo mật hệ thống thông tin và mạng nội bộ của đơn vị.

d) Có sự giới thiệu, đề cử và đánh giá tốt của khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý cấp trên.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp  vào sự phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông thành phố:

a) Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao về doanh số, thị phần và lợi nhuận.

b) Sử dụng lực lượng lao động Công nghệ Thông tin - Truyền thông:

- Có tỷ lệ tăng trưởng nhân lực đạt 30% trở lên (đối với doanh nghiệp có tổng số nhân sự từ 100 người trở lên).

- Có tỷ lệ tăng trưởng nhân lực đạt 50% trở lên (đối với doanh nghiệp có tổng số nhân sự dưới 100 người).

c) Doanh nghiệp đã đạt các chứng chỉ chất lượng của ngành (CMMI, ISO).

d) Phát triển và nâng cao được chất lượng của đội ngũ nhân viên (nhiều nhân viên đạt được các bằng cấp và chứng chỉ quốc tế).

đ) Ứng dụng thành công các công nghệ và quy trình sản xuất mới giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

e) Có đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội do thành phố phát động.

g) Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động.

Chương 5:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Cơ quan thường trực Giải thưởng (sau đây gọi tắt là Cơ quan thường trực)

1. Sở Bưu chính, Viễn thông là Cơ quan thường trực, có nhiệm vụ phối hợp với các sở - ngành và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức xét chọn, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận và tổ chức trao tặng Giải thưởng.

2. Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn tham gia Giải thưởng.

- Đánh giá sơ bộ các hồ sơ tham gia Giải thưởng.

- Thành lập Hội đồng tuyển chọn và dự thảo Quyết định trao tặng Giải thưởng trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dựa trên kết luận cuối cùng và đề xuất của Hội đồng tuyển chọn.

- Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động của Hội đồng tuyển chọn.

- Dự trù kinh phí tổ chức xét tuyển, tổ chức trao tặng Giải thưởng và kinh phí hoạt động của Hội đồng tuyển chọn được cấp theo quy định từ kinh phí sự nghiệp chuyên môn hàng năm của Sở Bưu chính, Viễn thông.

Điều 9. Hội đồng tuyển chọn

1. Hội đồng tuyển chọn do Cơ quan thường trực ra quyết định thành lập, thành phần bao gồm: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Bưu Chính, Viễn thông - Chủ tịch;

- Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố - Phó Chủ tịch;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy - Ủy viên;

- Đại diện lãnh đạo các sở - ngành có liên quan;

- Đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp và một số chuyên gia trong ngành;

- Đại diện lãnh đạo một số trường đại học.

2. Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm xem xét và thẩm định các Hồ sơ  đăng ký tham gia Giải thưởng để đưa ra kết luận và đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng Giải thưởng cho các đơn vị và cá nhân cho Cơ quan thường trực.

3. Chủ tịch Hội đồng điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt điều khiển các phiên họp của Hội đồng. Hội đồng làm việc trên nguyên tắc trao đổi thống nhất của các thành viên có mặt. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự. Các quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng biểu quyết đồng ý.

Điều 10. Đối với nhóm Giải thưởng doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu, Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm tổ chức sơ tuyển trước. Kết quả sơ tuyển được chuyển cho Hội đồng tuyển chọn xem xét  trình Ủy ban nhân dân thành phố công nhận, trao Giải thưởng theo quy định.

Chương 6:

QUY TRÌNH XÉT TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 11. Bộ Hồ sơ đề nghị tham gia Giải thưởng theo mẫu bao gồm

- Đơn đăng ký.

- Hồ sơ tham gia Giải thưởng (Kèm theo đĩa CD mô tả chương trình nếu đăng ký nhóm danh hiệu Doanh nghiệp có sản phẩm phần mềm tiêu biểu quy định tại Điều 3 Quy chế này).

- Bản cam kết về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình.

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh đối với doanh nghiệp (nếu là chi nhánh thì phải bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh).

- Các văn bản xác nhận và giới thiệu của tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng nhận thành tích và các tài liệu chứng minh khác (nếu có) kèm theo.

Điều 12. Quy trình xét và trao tặng Giải thưởng

Bước 1:

- Đơn vị và cá nhân tham gia Giải thưởng gửi Bản đăng ký và Hồ sơ xét tuyển theo mẫu về Cơ quan thường trực.

- Cơ quan thường trực tóm tắt, xem xét hồ sơ để lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chuẩn quy định. Những hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định sẽ được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh trong giai đoạn sơ tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan thường trực sẽ thuê các chuyên gia tư vấn kiểm tra, đánh giá về tính xác thực và chất lượng của hồ sơ tham gia xét chọn để bổ sung thêm thông tin cho việc xem xét, thẩm định của Hội đồng tuyển chọn. Các hồ sơ không hợp lệ hay không đủ điều kiện để xét và trao Giải thưởng sẽ được thông báo, gửi lại cho đơn vị đã đăng ký tham gia Giải khen thưởng.

- Cơ quan thường trực sẽ có thông báo về kết quả xét hồ sơ cho các đơn vị, cá nhân đã tham gia và được tặng Giải thưởng. Việc khiếu nại và xử lý các tranh chấp thực hiện theo Điều 13 tại Quy chế này.

Bước 2: Cơ quan thường trực lập danh sách các hồ sơ đủ tiêu chuẩn và chuyển cho Hội đồng tuyển chọn, đồng thời đăng trên trang tin điện tử của Cơ quan thường trực và trên các phương tiện thông tin, truyền thông về kết quả sơ tuyển.

Bước 3: Hội đồng tuyển chọn xem xét, thẩm định các hồ sơ theo danh sách để đưa ra kết luận, đánh giá cuối cùng, đề xuất danh sách trao tặng Giải thưởng và chuyển cho Cơ quan thường trực.

Bước 4: Căn cứ trên kết luận của Hội đồng tuyển chọn, Cơ quan thường trực trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định công nhận và trao Giải thưởng.

Điều 13. Xử lý trường hợp có tranh chấp hay khiếu nại

1. Trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày công bố thông tin về các hồ sơ có đủ điều kiện xét và trao tặng Giải thưởng được đăng tải theo quy định tại bước 2 Điều 12 của Quy chế này, bất kỳ khiếu nại nào về việc vi phạm hoặc tranh chấp bản quyền hoặc vi phạm pháp luật của đơn vị và cá nhân đăng ký tham gia Giải thưởng cần được thông báo cho Cơ quan thường trực. Thông báo này phải được lập bằng văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khiếu nại và được gửi đến Cơ quan thường trực bằng thư bảo đảm.

2. Cơ quan thường trực sẽ xem xét, đánh giá mức độ vi phạm của đơn vị và cá nhân. Nếu chứng minh được có sự vi phạm thì hồ sơ của đơn vị và cá nhân đó sẽ bị loại, không được phép tiếp tục tham gia xét chọn. Trường hợp đơn vị và cá nhân tham gia xét chọn có vi phạm pháp luật nghiêm trọng sẽ được xử lý, giải quyết theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Mọi khiếu nại sau thời hạn nêu trên đều không được Cơ quan thường trực xem xét mà sẽ được chuyển qua xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đối tượng liên quan đến Giải thưởng có trách nhiệm thực hiện các nội dung được quy định trong Quy chế này.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn và tình hình phát triển của thành phố trên cơ sở kiến nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông và các sở - ngành có liên quan./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu128/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo15/11/2007
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 128/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng công nghệ thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 128/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng công nghệ thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu128/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo15/11/2007
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 128/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng công nghệ thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 128/2007/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng công nghệ thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh