Quyết định 128/QĐ-UBND

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới” do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 128/QĐ-UBND 2021 hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của Covid-19 Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP BỊ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 PHÙ HỢP VỚI TRẠNG THÁI GBÌNH THƯỜNG MỚI”

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động Covid - 19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh tế, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và Công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 42/SKHĐT-TT ngày 08/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”, với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Thực hiện đồng bộ các chính sách của Trung ương, của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao, làm nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với trạng thái 5bình thường mới”; đồng thời, khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu kép về phòng, chống dịch và tăng trưởng kinh tế.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội. Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đề xuất giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công trách nhiệm, giao rõ nhiệm vụ triển khai thực hiện, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Quyết liệt chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong triển khai và thực thi nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tài chính, tín dụng

a) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đề xuất với UBND tỉnh giải pháp về thu ngân sách liên quan đến phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của HĐND tỉnh như miễn giảm tiền sử dụng đất; miễn giảm phí tạm sử dụng lòng đường, hè phố; giảm phí tham quan...

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo đúng quy định.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Nam:

- Chỉ đạo hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi suất; cho vay mới với lãi suất ưu đãi... theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng và kịp thời điều chỉnh các chính sách khi có hướng dẫn, chỉ đạo mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kịp thời cập nhật các quy định liên quan và hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc theo Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đến cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống để triển khai chính sách kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Công tác tuyên truyền cần phải được coi trọng hơn để nhân dân nắm rõ, hiểu rõ những thay đổi quan trọng trong nội dung của Nghị định, Quyết định.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng với dịch Covid-19 như: giảm phí chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; miễn, giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống 24/7 của Napas; miễn phí đối với các giao dịch công trực tuyến, các giao dịch chuyển tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, các giao dịch chuyển tiền cho đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản, các giao dịch chuyển tiền giải ngân cho vay của người sử dụng lao động trả lương ngừng việc đối với người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

c) Cục Thuế tỉnh:

- Tập trung công tác tuyên truyền hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và thực hiện kịp thời các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

- Thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội; thực hiện gia hạn nợ thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP ; tuyên truyền Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

- Báo cáo và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế và các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Chính phủ: tiếp tục cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, du lịch được giãn nộp các loại thuế thêm 01 năm so với các quy định hiện hành; giảm 50% tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; điều chỉnh mức giảm tiền thuê đất từ 15% lên 50% theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ- CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ đến hết năm 2021; giảm thuế khoán cho các hộ kinh doanh cá thể trong năm 2021.

d) Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho đơn vị cũng như người tham gia.

e) Công ty Điện lực Quảng Nam:

Triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 17/12/2020 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện.

2. Hỗ trợ cho người lao động mất việc

* Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội:

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động; xây dựng phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người lao động; thực hiện có hiệu quả các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động; nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hoạt động sàn giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn. Giải quyết kịp thời các thủ tục liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Chủ động theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động nhằm giảm thiểu các vụ đình công, lãn công của người lao động; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để tuyên truyền, động viên tinh thần của người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.

- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc điều hành nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam để làm việc.

- Báo cáo và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội và các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Chính phủ sửa đổi điều kiện vay vốn của các doanh nghiệp quy định khoản 1, Mục II, Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về nội dung hỗ trợ và Khoản 3, Điều 1, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện vay vốn.

3. Thay đổi thị trường, chuyển đổi sang phương thức giao dịch điện tử

a) Sở Công Thương:

- Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp tìm kiếm, giới thiệu nguồn cung các nguyên liệu sản xuất thiếu hụt cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, các hội chợ triển lãm, các hội nghị kết nối cung cầu. Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, thực hiện các hoạt động kết nối tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước thông qua Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; kết nối, tiêu thụ hàng hóa của tỉnh Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Đối với các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ: rà soát, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phát triển hàng hóa, sản phẩm vào các chương trình, hoạt động được giao triển khai thực hiện như Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), chương trình khuyến công,... Hỗ trợ kết nối với các hệ thống siêu thị và các hệ thống phân phối lớn. Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân; sản phẩm cung ứng cho các đơn vị tiêu thụ phải đảm bảo mẫu mã, chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; số lượng hàng hóa đơn vị cung ứng phải đa dạng, phong phú, đầu ra ổn định, giá cả hợp lý; các sản phẩm nông nghiệp sản xuất của người nông dân phải tuân thủ các quy chuẩn, đảm bảo chất lượng…

- Tập trung phát triển mạnh thương mại điện tử. Hướng dẫn các địa phương, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại áp dụng các hình thức xúc tiến thương mại thông qua môi trường thương mại điện tử. Có chính sách tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sử dụng thương mại điện tử trong các giao dịch thương mại để tìm đầu ra cho sản phẩm.

b) Cục Quản lý thị trường tỉnh:

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại vật tư, hàng hóa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; tàng trữ, đầu cơ, găm hàng, tạo sự khan hiếm, nâng ép giá nhằm thu lợi bất chính và các hành vi vi phạm về giá.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch. Đặc biệt chú ý kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là thủy sản, hải sản, gia súc, gia cầm, động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới, đảm bảo thực hiện kiểm dịch, đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thông thoáng, không gây phiền hà, ách tắc trong lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch. Nâng cao vai trò của cộng đồng, xây dựng cộng đồng du lịch thông minh, thân thiện trong ứng xử với khách du lịch; hỗ trợ và phát huy vai trò của Hiệp hội du lịch tỉnh trong việc phát triển du lịch cộng đồng.

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh ký kết các chương trình hợp tác, liên kết có chiều sâu và hiệu quả với các địa phương khác để phát triển khách du lịch nội địa; liên kết với các doanh nghiệp du lịch cả nước để tổ chức chuỗi hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2021.

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án: Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Đề án hỗ trợ một số điểm du lịch cộng đồng Quảng Nam đến năm 2025; Bộ tiêu chí du lịch xanh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 3245/KH-UBND ngày 15/6/2020 về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau dịch Covid-19 trong 02 năm 2020 và 2021.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch như đón các đoàn lữ hành, báo chí, các nhà phê bình về du lịch, truyền hình trong nước và quốc tế có văn phòng đại diện tại Việt Nam đi khảo sát các địa điểm du lịch của Quảng Nam để viết bài, đưa tin; mở các chuyên trang về du lịch trên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh,... nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Quảng Nam an toàn, thân thiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nhanh chóng khôi phục lại ngành du lịch sau dịch bệnh Covid-19.

- Chủ trì làm việc với các Tập đoàn, Doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh để khuyến khích doanh nghiệp tăng cường chuyển đổi số, tăng cường các dịch vụ trải nghiệm du lịch thông minh cho du khách; đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với trạng thái "bình thường mới".

- Báo cáo và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Chính phủ: thống nhất chọn một số khu du lịch lớn của tỉnh Quảng Nam đáp ứng đầy đủ các dịch vụ du lịch và đảm bảo các điều kiện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức đưa khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay charter (thuê chuyến) vào Việt Nam du lịch; cho phép xây dựng cơ chế đặc thù nhằm kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch đảo Cù Lao Chàm và thí điểm thực hiện hợp tác công tư trong quản lý, phát triển du lịch tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn.

- Tuyên truyền, thực hiện các hoạt động kết nối các doanh nghiệp, lữ hành của tỉnh Quảng Nam đến người dân trong tỉnh nhằm khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ lữ hành, du lịch, lưu trú trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chấm chọn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), đặc biệt chú trọng đi thực địa để hướng dẫn và đánh giá thực tế các chủ thể OCOP. Đồng thời đề xuất các giải pháp để hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và định hình thị trường ổn định cho sản phẩm OCOP.

- Hướng dẫn, khuyến khích liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh; tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản; gắn sản xuất nông nghiệp với thị trường và doanh nghiệp, hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

- Tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh.

4. Tăng cường sử dụng nguyên liệu đầu vào trong nước

a) Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường. Thực hiện các giải pháp đảm bảo việc cung ứng hàng hóa, tìm kiếm thị trường bán lẻ, đặc biệt chú trọng thị trường nội địa; không để xảy ra thiếu nguyên liệu sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiêu thụ hàng hóa; nhập khẩu, mua bán, vận chuyển vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

b) Sở Công Thương:

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến giá cả thị trường và thực hiện tốt các giải pháp nhằm đảm bảo cung cầu hàng hóa trên thị trường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa cục bộ.

- Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu trong nước, các sản phẩm, hàng hóa trong nước có thể sản xuất được để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

c) Cục Hải quan tỉnh:

Tổ chức triển khai thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp tham gia Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô giai đoạn 2018-2022 và Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

5. Đổi mới phương thức thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư phù hợp với quy định về phòng chống dịch Covid-19, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ động nghiên cứu tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chủ động xây dựng chương trình làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến với các nhà đầu tư, các tập đoàn trong và ngoài nước để thu hút đầu tư và hướng dẫn thủ tục, quy trình đầu tư vào Quảng Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan kịp thời tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do dịch bệnh Covid-19 đưa vào tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng của lãnh đạo tỉnh; tham mưu UBND tỉnh triển khai phần mềm hoặc ứng dụng quản lý, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý những trường hợp chậm trễ cho doanh nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kênh tương tác với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau (trực tuyến, đường dây nóng hoặc phần mềm, ứng dụng,…) để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh để hoàn thiện hệ thống văn bản của UBND, của ngành để triển khai nhanh hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025”. Quá trình xem xét, hỗ trợ cần phải đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

a) Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án; không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ; chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Chuẩn bị các điều kiện để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch, hạ tầng, công tác đào tạo nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt hồ sơ các dự án đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp để kịp thời chỉ đạo, xử lý theo quy định.

c) Sở Giao thông vận tải:

- Hỗ trợ các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành thủ tục về đầu tư công theo thẩm quyền và theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân, thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

- Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan kiến nghị Chính phủ đầu tư, mở rộng tuyến đường QL 14G từ địa phận Đà Nẵng kết nối đường Hồ Chí Minh để phát triển du lịch phía Tây của tỉnh; thực hiện các dự án chống sạt lở ven biển Cửa Đại - Hội An; nâng cấp sân bay Chu Lai theo quy hoạch đã được phê duyệt; đầu tư các cảng biển quy mô lớn để phát triển du lịch tàu biển.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Rút ngắn thời gian thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình, dự án khi nhà nước thu hồi đất. Chủ động ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

e) Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Tiếp tục đổi mới quy trình kiểm soát chi, rút ngắn thời gian thanh toán đúng thời hạn quy định; đẩy mạnh điện tử hóa hồ sơ, thủ tục của các đơn vị sử dụng ngân sách. Đổi mới cơ chế kiểm soát cam kết chi NSNN; tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thuận lợi trong việc giải ngân, thanh toán và hoàn ứng vốn đầu tư; cung cấp số liệu giải ngân các dự án kịp thời theo tuần, tháng, quý, năm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

a) Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ, không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ; chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thúc đẩy nhanh việc thực hiện thanh toán điện tử phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; chuyển đổi dần việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu số; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động và kiến nghị của doanh nghiệp chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào tiếp doanh nghiệp hàng tháng; thực hiện nghiêm các Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại các buổi tiếp doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp; người đứng đầu của các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về những chậm trễ trong xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Hạn chế hoặc không tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn hiện nay, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cắt giảm các quy định, điều kiện, thủ tục gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng tại Trung tâm hành chính công tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng được giải quyết đúng thời hạn; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm kinh doanh tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện Quyết định 3540/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Triển khai phần mềm quản lý ngành du lịch thống nhất, liên thông dữ liệu với các ngành liên quan nhằm đẩy mạnh hỗ trợ du khách trực tuyến, ứng dụng phần mềm du lịch thông minh.

- Rà soát, cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch như: thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề đặc thù, để giảm thiểu hồ sơ, thủ tục không cần thiết.

d) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 và Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

- Cần tập trung đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn về các hệ thống quản lý; công cụ cải tiến; giải pháp mới; kỹ năng quản lý, điều hành; kỹ năng thực hành xã hội... nhằm nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, năng lực phát triển của doanh nghiệp

e) Cục Thuế tỉnh:

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rà soát xem xét cụ thể các khâu, hồ sơ, thủ tục trong công tác quản lý thuế để giảm thiểu các hồ sơ, thủ tục không cần thiết mà vẫn đảm bảo đúng quy định Pháp luật thuế; nâng cấp hạ tầng công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử tạo thuận lợi cho người nộp thuế tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp, hỗ trợ các Sở, ngành trong công tác xác định, thẩm định thông tin liên quan đến người nộp thuế khi có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

f) Cục Hải quan tỉnh:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu hoặc có các biểu hiện tiêu cực, hạch sách, đòi hỏi tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình các chứng từ, nộp các khoản phí, lệ phí không đúng quy định của pháp luật, làm chậm quá trình thông quan hàng hóa, gây thiệt hại hoặc làm phát sinh các chi phí cho doanh nghiệp. Nghiên cứu triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật hải quan.

- Đẩy mạnh việc thực hiện khai báo thủ tục hải quan qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, các thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến, Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp ảnh hưởng đến dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan; đề xuất bãi bỏ quy định nộp các chứng từ không cần thiết, hạn chế việc nộp các chứng từ dưới dạng bản chính là bản giấy.

- Tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, góp phần rút ngắn thời gian thông quan giải phóng hàng hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai thực hiện và các vấn đề phát sinh về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh vào các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP, Bộ KH&ĐT;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- TT TU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Nam;
- Các Hiệp hội Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- CPVP; Các Phòng, Ban thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
D:\Dropbox\VIEN TH\Nam 2021\CĐĐH\Thang 1\KE HOACH PHUC HOI KINH TE.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu128/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2021
Ngày hiệu lực13/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 128/QĐ-UBND 2021 hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của Covid-19 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 128/QĐ-UBND 2021 hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của Covid-19 Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu128/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành13/01/2021
        Ngày hiệu lực13/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 128/QĐ-UBND 2021 hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của Covid-19 Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 128/QĐ-UBND 2021 hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của Covid-19 Quảng Nam

              • 13/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực