Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị nhà ký túc xá của Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị ký túc xá Trường Sư phạm kỹ thuật 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ NHÀ KÝ TÚC XÁ DỰ ÁN TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính ph về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính ph về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2007 ca Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư phát trin Trường Cao đng sư phạm k thuật Vĩnh Long lên thành trường đại học;

Căn c Quyết định số 937/QĐ-LĐTBXH ngày 6/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chnh diện tích sử dụng đất, thiết kế cơ sở, khối lượng đầu tư và tổng mức đu tư Dự án Trường sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-LĐTBXH ngày 12/10/2010 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH ngày 24/6/2014 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 131/TT-ĐHSPKTVL ngày 2/8/2016 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Chủ đu tư dự án) về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giường, tủ, bàn ghế khối ký túc xá Dự án Trường Sư phạm k thuật Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sm thiết bị nhà ký túc xá của Dự án Trường Sư phạm kthuật Vĩnh Long như sau:

- Tên gói thầu: Mua sm thiết bị nhà ký túc xá.

- Giá gói thầu: 1.371.240.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hp đng: Trọn gói.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2016.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định giá và phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện đ làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tchức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chđầu tư dự án, Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Bộ trưởng (
để báo cáo);
- Trung tâm
Thông tin (công bố trên cng thông tin điện tử của Bộ);
- Lưu: V
T, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1280/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1280/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2016
Ngày hiệu lực03/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1280/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị ký túc xá Trường Sư phạm kỹ thuật 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị ký túc xá Trường Sư phạm kỹ thuật 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1280/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành03/10/2016
        Ngày hiệu lực03/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị ký túc xá Trường Sư phạm kỹ thuật 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1280/QĐ-LĐTBXH lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị ký túc xá Trường Sư phạm kỹ thuật 2016

            • 03/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực