Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BCA-V19 ngày 21/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 131/TTr-CAT-PV11 ngày 17/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- TT BCĐ 138/CP (C41-BCA);
- TT. TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ 138 t
nh;
- P
VP Lưu Minh Nhựt;
- Cổng TTĐT tỉnh;

- NC(N177);
- Lưu: VT. Tr 24/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1282/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm đảm bảo toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác theo dõi, thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm; góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Xác định những tồn tại hạn chế, khó khăn, bất cập trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, kịp thời tìm ra nguyên nhân để đề xuất các giải pháp khắc phục.

2. Mc tiêu c thể đến năm 2020

- Tổ chức rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, toàn diện, đồng bộ.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Ttụng hình sự năm 2015 và các luật, pháp lệnh khác có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

- Triển khai, vận dụng thực hiện các điều ước quốc tế về an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm về khủng bố, mua bán người, buôn lậu, tra tấn, rửa tiền, cướp biển; kiểm soát ma túy; tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù.

3. Mục tiêu định hướng đến năm 2030

Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, duy trì các mục tiêu đạt được, xác định mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong từng giai đoạn 05 năm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm

1.1. Hoạt động

- Rà soát, tập hợp, hệ thống hóa các văn bn quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm từ trước đến nay; thống kê những văn bản cần đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về sửa đổi, bổ sung nội dung các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

- Phân công cán bộ dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm.

1.2. Kết quả thực hiện

- Báo cáo kết quả rà soát, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Tiến hành các cuộc điều tra, khảo sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của pháp luật về phòng, chống tội phạm để xác định tính hợp lý, tính khả thi của các quy định pháp luật.

- Phân công cán bộ tham dự tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm mới ban hành.

1.3. Cơ quan thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn phụ trách phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

2. Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm

2.1. Hoạt động

Tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan.

Đối tượng tham gia là cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán ở các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm; đại diện chuyên trách của các lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Thanh tra tỉnh, Quản lý thị trường tỉnh, Cảnh sát giao thông tỉnh...

2.2. Kết quả thực hiện

- Hội nghị tập huấn chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán ở các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm...

- Phân bổ sách về bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các tài liệu tập huấn chuyên sâu về các luật về phòng, chống tội phạm.

2.3. Cơ quan thực hiện

- Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phòng, chống tội phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh.

- Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản có liên quan.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động có liên quan đến Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản có liên quan.

- Sở Tư pháp tỉnh và các sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm

3.1. Hoạt động

- Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thi hành và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm theo các nội dung: Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; hiệu quả công tác phổ biến pháp luật; tính hợp lý của các văn bản quy phạm pháp luật; mức độ tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; tác động của văn bản quy phạm pháp luật đối với đời sống xã hội; kiểm tra, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. Phạm vi khảo sát, kiểm tra ở một số đơn vị, địa bàn trọng điểm sẽ xác định theo từng năm.

- Cấp phát tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi, giám sát tình hình thi hành pháp luật, xây dựng tiêu chí đánh giá thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Phân công cán bộ dự hội nghị tập huấn về nghiệp vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ chủ chốt của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; cán bộ chuyên trách theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm của các ngành: Công an, Bộ đội Biên phòng, Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường...

3.2. Kết quả thực hiện

- Thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm ở cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp trực thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương.

- Ở một số đơn vị, địa bàn trọng điểm, mỗi năm xây dựng 01 chương trình hoặc kế hoạch thực hiện và báo cáo theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Cấp phát tài liệu và tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm.

3.3. Cơ quan thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, tổ chức thực hiện các hoạt động.

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn phụ trách phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020.

2. Cơ quan thực hiện Đề án: Công an tỉnh.

3. Cơ quan phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

4. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp triển khai các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án; chủ trì triển khai văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn thi hành các luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm; theo dõi việc thi hành pháp luật phòng, chống tội phạm trong phạm vi, lĩnh vực được giao.

- Các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động của Đán; chủ trì triển khai các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn thi hành các luật có liên quan đến phòng, chống tội phạm; theo dõi việc thi hành pháp luật phòng, chống tội phạm trong phạm vi, lĩnh vực được giao.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau lập dự toán bố trí và phân bổ ngân sách tổ chức thực hiện Đề án.

5. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các ngành, địa phương. Ngoài ra được huy động từ nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm và nguồn viện trợ, huy động hợp pháp khác./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1282/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1282/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1282/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành24/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1282/QĐ-UBND 2017 Đề án hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm Cà Mau

           • 24/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực